Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

23 luty 2017

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017” z finałem na Stadionie PGE Narodowym

Krajowe Zrzeszenie LZS jest jednym z patro­nów tego tur­nieju, obok PZPN i SZS. Games­ball to dwu­stronna gra sto­łowa piłki nożnej i ho­keja. Za­sady gry i tak­tyka gry w games­ball nie­mal w cało­ści odzwier­cie­dlają grę w piłkę nożną. Tym samym można poz­na­wać i dos­ko­na­lić umie­ję­tno­ści pił­kar­skie, tj. za­sady gry, tak­tykę i grę zes­po­łową. Jest przy tym wiele pozy­tyw­nych emocji i za­bawy. Finał tur­nieju od­bę­dzie się pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Pił­kar­skich „Świat piłki” w dniach 7-9 kwie­tnia 2017. Zapisy do tur­nieju trwają do 3 marca. For­mu­larz zgło­sze­niowy znaj­duje się na stro­nie inter­ne­to­wej http://­zapisy.­gamesball.pl Amba­sa­do­rami turnieju są m.in.: Andrzej Strejlau — trener reprezentacji Polski w piłce nożnej 1989-1993, Władysław Kosiniak Kamysz — przewodniczący Rady Głównej KZ LZS, poseł na Sejm RP, Grzegorz Janik — prezes SZS, poseł na Sejm RP. Jedno­cze­śnie głó­wny orga­ni­za­tor tur­nieju Games­ball Sp. z o.o. poszu­kuje orga­ni­za­to­rów tur­nie­jów lokal­nych i woje­wódz­kich. Zain­te­re­so­wani orga­ni­za­cją tych tur­nie­jów powinni zapoznać się z pre­zen­ta­cją zamie­szczoną na końcu tego tekstu.

20 luty 2017

61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce — 9 medali naszych zawodników

W dniach 18-19 lutego w Toruniu odbyły się 61. Halowe Mi­strzo­stwa Polski Senio­rów w lek­kiej atle­tyce. W mi­strzo­stwach star­to­wało bli­sko 300 zawo­dni­czek i zawo­dników. Roze­grano 30 kon­ku­ren­cji. Medale zdo­byli zawo­dnicy z 35 klubów. Zawo­dnicy z klubów nale­żą­cych do Zrze­sze­nia LZS wywal­czyli 9 medali — 4 złote, 2 sre­brne i 3 brą­zowe. Mi­strzami Pol­ski zo­stali: Ka­mila Lić­winko w skoku wzwyż i Da­mian Czy­kier w biegu na 60 ppł oboje z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, To­masz Jasz­czuk w skoku w dal z WLKS Nowe Iganie i Wero­nika Grze­lak w 5-boju z LKS Górnik Wałbrzych. Mistrzostwa stały na dość dobrym poziomie, kilku zawodników zdobyło minima na Halowe ME w Belgradzie, niestety były też konkurencje, w których poziom był wręcz „juniorski” np. tyczka kobiet oraz takie, w których startowało zaledwie 3-5 zawodników.

20 luty 2017

Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie — kluby Zrzeszenia kontra SŁ Marymont Warszawa

W Kielnarowej od­były się w dniach 18-19 lutego Hal­owe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Łucz­ni­ctwie se­nio­rów.

Do tarczy celo­wało 70 mężczyzn i 50 ko­biet, w tym osoby nie­peł­no­spra­wne. Czo­łówka pol­skiego łucz­nic­twa wal­czyła o me­dale w kon­ku­ren­cjach dru­ży­no­wych i indy­wi­du­al­nej w kate­gorii łuków olim­pij­skich i blo­czko­wych. Do zdobycia było w łukach olimpijskich 20 medali — 5 z nich zdobyli zawodnicy SŁ Marymont Warszawa, pozostałe wywalczyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia — 3 złote, 3 srebrne i 9 brązowych.

14 luty 2017

50 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na Halowych MP U-18 i U-20 w lekkiej atletyce

W dniach od 11 do 13 lutego w To­ru­niu od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­tyce U-18 (ka­deci) i U-20 (junio­rzy). Star­to­wało ponad 800 zawo­dni­ków z ok. 100 klu­bów. Świet­nie spi­sali się zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS, którzy łą­cznie w obydwu kate­go­riach wie­ko­wych zdo­byli 50 medali. Ka­deci zdo­byli ich 26 (8 złotych, 11 sre­brnych i 7 brą­zo­wych), a juniorzy 24 (7 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych. Wywal­czyli je za­wo­dnicy z 36 klu­bów na­szego Zrze­sze­nia — naj­wię­cej zdo­byli lek­ko­a­tleci z RLTL Ra­dom — 4 (3 złote i 1 brą­zowy). W sumie medale zdo­byli zawo­dnicy z 80 klu­bów. Zapewne wielu z nich zoba­czymy na mistrzo­stwach senio­rów, które odbędą się w dniach 18-19 lutego w Toruniu.

14 luty 2017

Minister Bańka o programie „Team 100” w „Przeglądzie Sportowym”

Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki we współ­pracy z Pol­ską Fun­da­cją Naro­dową, dzięki środ­kom ze spółek skar­bu pań­stwa, wkrótce uru­chomi nowy pro­gram o robo­czej naz­wie „Team 100”. Opo­wiada o tym w „Prze­glą­dzie Spor­to­wym” mini­ster Wi­told Bańka. Poni­żej fra­gmenty tego wy­wiadu, który prze­pro­wa­dził Michał Pol.

Copyright 2013 LZS