Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

2 września 2015

Gospodarze, województwo lubelskie, wygrali XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS — Zamość 2015

Tym ra­zem go­spo­da­rze oka­za­li się „ma­ło go­ścin­ni” i wy­gra­li Fi­nał Cen­tral­ny XVIII Ogól­no­pol­skich Igrzy­ska LZS, któ­ry w dniach 27-29 sierp­nia od­był się w Za­mo­ściu. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Te­go­rocz­ne igrzy­ska ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­ję­li: Wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów, Mi­ni­ster Go­spo­dar­ki — Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go — Sła­wo­mir So­snow­ski i Pre­zy­dent Mia­sta Za­mość — An­drzej Wnuk. W 28 kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych, ze­spo­ło­wych i dru­ży­no­wych star­to­wa­ło pra­wie 900 osób, w tym bli­sko 100 spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­nych w blo­ku in­te­gra­cyj­nym. Uro­czy­stość otwar­cia igrzysk od­by­ła się 28 sierp­nia na Ryn­ku Wiel­kim w Za­mo­ściu z udzia­łem wszyst­kich uczest­ni­ków oraz licz­nie zgro­ma­dzo­nej pu­blicz­no­ści. Ze­bra­nych po­wi­tał Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie, a igrzy­ska otwo­rzył prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Mi­ni­ster Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej Wła­dy­sław Ko­si­nia­k-Ka­mysz. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

2 września 2015

Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie – 10 medali dla naszych zawodników

W dniach 29-30 sierp­nia w Zgie­rzu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łucz­nic­twie. Ro­ze­gra­no tur­nie­je in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we. Za­wod­ni­cy star­to­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych — mło­dzik (rocz­nik 2001/2) i mło­dzik star­szy (rocz­nik 2000). W tej pierw­szej ka­te­go­rii star­to­wa­ło 97 łucz­ni­ków i 88 dziew­cząt, w dru­giej od­po­wied­nio — 61 i 47. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 4 me­da­le in­dy­wi­du­al­nie (2 srebr­ne i 2 brą­zo­we) oraz 6 me­da­li dru­ży­no­wych (1 zło­ty, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we).

2 września 2015

Patryk Kamiński brązowym medalistą mistrzostw świata kadetów w zapasach

Pa­tryk Ka­miń­ski, za­pa­śnik (styl kla­sycz­ny) Ce­men­tu Gryf Chełm, zdo­był brą­zo­wy me­dal mi­strzostw świa­ta ka­de­tów (kat. 100 kg), któ­re od­by­ły się na ma­tach Bo­śni i Her­ce­go­wi­ny (25-30 sierp­nia). Gra­tu­la­cje dla za­wod­ni­ka, jak i jego klu­bo­wych tre­ne­rów Da­riu­sza Ja­błoń­skie­go oraz An­drze­ja Głą­ba. By­ły to mi­strzo­stwa w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym ko­biet i męż­czyzn. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło łącz­nie 8 za­pa­śni­ków w sty­lu wol­nym (w tym 7 z na­szych klu­bów), 7 w kla­sycz­nym (w tym 3 z na­szych klu­bów) oraz 8 za­pa­śni­czek (w tym 7 z na­szych klu­bów). Dru­gi me­dal — srebr­ny — dla na­sze­go kra­ju, tak­że w sty­lu kla­sycz­nym zdo­był za­wod­nik Ślą­ska Wro­cław Nor­bert Dasz­kie­wicz w kat. 69 kg.

2 września 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim MTB — Orawka 2015

Te­go­rocz­ne Mi­strzo­stwa Pol­ski Zrze­sze­nia w ko­lar­stwie gór­skim MTB ro­ze­gra­no na trud­nych i wy­ma­ga­ją­cych tra­sach 23 sierp­nia w Oraw­ce. Otwar­cia mi­strzostw do­ko­nał wi­ce­pre­zes Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Wa­cław Hur­ko w asy­ście re­pre­zen­tu­ją­cych Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie wi­ce­pre­ze­sa Jac­ka Ku­cy­ba­ły i se­kre­ta­rza Jó­ze­fa Re­gul­skie­go, a tak­że se­kre­ta­rza gmi­ny w Ja­błon­ce Ar­tu­ra Gór­ki i pre­ze­sa LKS Pod­wilk Cze­sła­wa Kucz­ko­wi­cza. Do ma­low­ni­czej Oraw­ki zje­cha­li naj­lep­si mło­dzi ko­la­rze z ca­łej Pol­ski. Ry­wa­li­zo­wa­no w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą zde­cy­do­wa­nie wy­gra­li ko­la­rze z KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła, któ­re­mu pre­ze­su­je Edward Bal, wy­prze­dza­jąc UKS So­kół Kę­tyUKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek. Tak­że ry­wa­li­za­cja wo­je­wództw przy­nio­sła suk­ces Ma­ło­pol­sce, a na ko­lej­nych miej­scach skla­sy­fi­ko­wa­no Wiel­ko­pol­skę i Śląsk.

2 września 2015

KTS-K GOSRiT Luzino prowadzi nabór uzupełniający do szkółki piłkarskiej

KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no pro­wa­dzi na­bór uzu­peł­nia­ją­cy do szkół­ki pił­kar­skiej. Za­pra­sza na bez­płat­ne za­ję­cia, któ­re od­by­wa­ją się na obiek­tach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu, Re­kre­acji i Tu­ry­sty­ki w Lu­zi­nie. Wię­cej in­for­ma­cji na: www.go­srit.lu­zi­no.pl

2 września 2015

AP Gołcza wygrała trzecią edycję małopolskiego turnieju „Wakacje z piłką nożną”

W te­go­rocz­nym tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 700 dru­żyn, po­nad 9 ty­się­cy dziew­cząt i chłop­ców do 13 roku ży­cia. W fi­na­le, któ­ry od­był 22 sierp­nia na obiek­tach WLKS Kra­kó­w-Swo­szo­wi­ce, star­to­wa­ło 10 naj­lep­szych ze­spo­łów. Or­ga­ni­za­to­rem „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną” by­ło Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS a im­pre­zę sfi­nan­so­wał Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Po­mo­cy fi­nan­so­wej udzie­li­ły tak­że sa­mo­rzą­dy lo­kal­ne szcze­bla gmin­ne­go i po­wia­to­we­go. Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy nad im­pre­zą spra­wo­wał Ma­rek Sowa — Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, a jej am­ba­sa­do­rem był tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski Adam Na­wał­ka. Tur­niej fi­na­ło­wy wy­gra­ła Aka­de­mia Pił­kar­ska z Goł­czy po­ko­nu­jąc po rzu­tach kar­nych Gry­bo­vię Gry­bów. Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Be­skid An­dry­chów a czwar­te Prąd­nik Su­ło­szów. Wszyst­kie czte­ry dru­ży­ny w na­gro­dę po­je­cha­ły na obóz szko­le­nio­wy.

Copyright 2013 LZS