Najlepsi w LZS 2013 Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

15 kwietnia 2014

Uwaga!!! 30 lat turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”!

W tym roku ogól­no­pol­ski tur­niej chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” ob­cho­dzi 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. To naj­star­szy tego typu tur­niej pił­kar­ski w Pol­sce i cią­gle po­pu­lar­ny, mimo wzra­sta­ją­cej co roku kon­ku­ren­cji. Wszyst­ko za­czę­ło się w 1984 roku od au­dy­cji te­le­wi­zyj­nej pod tym wła­śnie ty­tu­łem, któ­rej po­my­sło­daw­cą był dzien­ni­karz Re­dak­cji Rol­nej TVP Adam Go­cel. Po kil­ku za­le­d­wie wy­da­niach oka­za­ło się, że jest to strzał w „10” — oglą­dal­ność prze­szła wszel­kie ocze­ki­wa­nia. Mło­dym adep­tom pił­ki noż­nej udzie­la­no rad szko­le­nio­wych, po­ka­zy­wa­no naj­lep­szych wte­dy pił­ka­rzy, ana­li­zo­wa­no ich tech­ni­kę i grę.

Re­dak­to­ro­wi Go­ce­lo­wi uda­ło się po­zy­skać do współ­pra­cy m.in.: zna­ko­mi­te­go tre­ne­ra Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza, zna­nych sę­dziów jak Mi­chał List­kie­wicz, póź­niej­szy pre­zes PZPN. Na „za­mó­wie­nie” od­bio­rów au­dy­cji, czy­li mło­dych za­wod­ni­ków, za­czę­to też or­ga­ni­zo­wać roz­gryw­ki. W pierw­szej edy­cji wy­star­to­wa­ło 1507 gmin i po­nad 70 ty­się­cy uczest­ni­ków. Od sa­me­go po­cząt­ku Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we słu­ży­ły po­mo­cą Ada­mo­wi Go­ce­lo­wi i po­ma­ga­ły te roz­gryw­ki or­ga­ni­zo­wać. Póź­niej sta­ły się głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju. Co roku w na­szym tur­nie­ju star­tu­je od 40 do 50 ty­się­cy mło­dych pił­ka­rzy.

Chce­my god­nie uczcić ten ju­bi­le­usz. Uzy­ska­li­śmy już ho­no­ro­wy pa­tro­nat Mi­ni­stra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i Pol­skiej Te­le­wi­zji (TVP Sport). Wkrót­ce na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej uru­cho­mi­my w Menu spe­cjal­ną pod­stro­nę, na któ­rej bę­dzie­my pre­zen­to­wać bo­ha­te­rów na­sze­go tur­nie­ju — pił­ka­rzy, klu­by, tre­ne­rów. Zwra­ca­my się więc do uczest­ni­ków „PKCz” by przy­sy­ła­li swo­je wspo­mnie­nia, opi­nie, zdję­cia — opu­bli­ku­je­my je w cy­klu pt.„Nie tyl­ko kart­ka pa­pie­ru pa­mię­ta…”. Naj­lep­sze na­gro­dzi­my!

15 kwietnia 2014

8 czerwca 2014 — II Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej połączony z akcją społeczną „Razem wygramy z rakiem piersi”

W ubie­głym roku w cza­sie I Dnia Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej spo­tka­ło się 730 dru­żyn w 190 miej­sco­wo­ściach. W tym roku li­czy­my na wię­cej. Or­ga­ni­za­to­rem tego wy­da­rze­nia jest Fun­da­cja Pił­ka Jest Pięk­na, a Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS pod­ję­ło de­cy­zję o wspar­ciu tej spor­to­wo­-spo­łecz­nej ak­cji. Dla­te­go ape­lu­je­my do wszyst­kich na­szych dzia­ła­czy, za­wod­ni­ków, pre­ze­sów klu­bów i ki­bi­ców spo­tkaj­my się 8 czerw­ca na bo­isku! Zor­ga­ni­zuj­cie spe­cjal­ny mecz lub prze­nie­ście na ten dzień mecz pla­no­wa­ny wcze­śniej lub póź­niej albo zor­ga­ni­zuj­cie pił­kar­skie gry i za­ba­wy dla dzie­ci i do­ro­słych! Niech bę­dzie to Wiel­kie Świę­to Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej, któ­re po­zwo­li wszyst­kim prze­żyć wspa­nia­łe chwi­le i jed­no­cze­śnie uświa­do­mi, że pił­ka jest pięk­na, jed­no­czy przy­ja­ciół, uczy ma­rzyć i re­ali­zo­wać ma­rze­nia, jest źró­dłem ra­do­ści oraz wiel­kich emo­cji. Im­pre­za spor­to­wa po­łą­czo­na jest z ak­cją spo­łecz­ną, w któ­rej or­ga­ni­za­to­rzy chcą zwró­cić uwa­gę wszyst­kich — ko­biet i męż­czyzn — na pro­blem wal­ki z ra­kiem pier­si — co 90 mi­nut umie­ra jed­na Po­lka na raka pier­si. A wie­le z nich moż­na ura­to­wać — wy­star­czy pro­filak­ty­ka, czy­li mam­mo­gra­fia. Już wkrót­ce ru­szy stro­na in­ter­ne­to­wa, na któ­rej bę­dzie moż­na zgło­sić ak­ces i po­brać ma­te­ria­ły re­kla­mo­wo­-in­for­ma­cyj­ne. W każ­dym biu­rze wo­je­wódz­kie­go zrze­sze­nia LZS jest wy­zna­czo­ny ko­or­dy­na­tor ak­cji.

15 kwietnia 2014

Złoto dla Adriana, srebro dla Tomasza Zielińskich, brąz dla Ewy Mizdal na ME w podnoszeniu ciężarów

Czte­ry me­da­le zdo­by­li re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów w Mi­strzo­stwach Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów w Tel Awi­wie. Po srebr­nym me­da­lu Ma­rze­ny Kar­piń­skiej w ka­te­go­rii 48 kg, brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła Ewa Miz­dal z Unii Hru­bie­szów w ka­te­go­rii 75 kg. Ad­rian Zie­liń­ski zdo­był zło­to w no­wej dla sie­bie wa­dze 94 kg, a jego brat To­masz (o­baj Tar­pan Mro­cza) wy­wal­czył sre­bro w tej sa­mej wa­dze. Ad­rian Zie­liń­ski zdo­by­wa­jąc ty­tuł mi­strza Eu­ro­py „za­li­czył” tzw. ko­ro­nę (mi­strzo­stwo Eu­ro­py, świa­ta i olim­pij­skie). W hi­sto­rii pol­skich cię­ża­rów ta­kie osią­gnię­cie ma­ją na swo­im kon­cie tyl­ko Ire­ne­usz Pa­liń­ski, Wal­de­mar Ba­sza­now­ski i Zyg­munt Smal­cerz.

15 kwietnia 2014

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w Zapasach — styl klasyczny

W dniach 5-6 kwiet­nia br. w hali wi­do­wi­sko­wo­-spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół w Ko­strzy­nie nad Od­rą od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tów i Ju­nio­rów w za­pa­sach — sty­lu kla­sycz­nym. W za­wo­dach star­to­wa­ło 251 za­pa­śni­ków w wie­ku 15-20 lat, re­pre­zen­tu­ją­cych 44 eki­py spor­to­we. Oprócz naj­lep­szych pol­skich spor­tow­ców star­to­wa­li za­pa­śni­cy z Da­nii, Bia­ło­ru­si, Ho­lan­dii, Li­twy, Ukra­iny i Czech. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li wśród ka­de­tów — 1 zło­ty, 1 srebr­ny i 7 brą­zo­wych me­da­li, a wśród ju­nio­rów 4 zło­te, 4 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le.
 

8 kwietnia 2014

Uwaga!!!

W menu „Re­gu­la­mi­ny im­prez” za­miesz­czo­no an­kie­tę zgło­sze­nio­wą na szko­le­nie se­nio­rów (55+) — ani­ma­to­rów spor­tu do upo­wszech­nia­nia w śro­do­wi­sku wiej­skim mo­de­lu ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pn.„LEP­SZA JE­SIE­Ń ŻY­CIA NA SPOR­TO­WO”. Szko­le­nie od­bę­dzie się w dniach 14-18 maja w Miel­nie, woj. za­chod­nio­po­mor­skie. Ser­decz­nie za­pra­sza­my, za­pew­nia­my, że bę­dzie po­waż­nie, ale i ra­do­śnie, w sali wy­kła­do­wej ale i w ple­ne­rze, wy­ci­śnie­my z Was „siód­me poty”, ale damy też od­po­cząć. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­nal­nych tre­ne­rów, ogrom wie­dzy i prak­ty­ki. Cze­ka­my na la­wi­nę zgło­szeń, bo prze­cież każ­dy chciał­by mieć — lep­szą je­sień ży­cia. (Klik­nij na zie­lo­nym polu, a przej­dziesz do an­kie­ty)

8 kwietnia 2014

Zaproszenia!

LKS „Olim­pia” Strzy­żew­ko za­pra­sza do udzia­łu w Ju­bi­le­uszo­wym Tur­nie­ju Pił­ki Noż­nej, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 26 i 27 kwiet­nia — eli­mi­na­cje, 1 maja — fi­na­ły na bo­isku spor­to­wym Or­lik w Ru­sku. Pula na­gród 10 tys. zło­tych. Zgło­sze­nia do 17 kwiet­nia br na ad­res ema­il: olim­pia­strzy­zew­ko­@wp.pl lub www.fa­ce­bo­ok.co­m/lk­so­lim­pia.strzy­zew­ko. Wpi­so­we wy­no­si 150 zł od dru­ży­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Tur­niej od­bę­dzie się pod pa­tro­na­tem PZPN, a part­ne­ra­mi klu­bu są: Gmi­na Jar­cze­wo, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ja­ro­ci­nie i Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Po­zna­niu.

 

W par­ku w Ro­goź­ni­cy 10 maja od­bę­dą się XXVIII Ogól­no­pol­skie Bie­gi Prze­ła­jo­we „Bieg pa­mię­ci” Ro­goź­ni­ca — Gross Ro­sen 2014. Pra­wo star­tu w bie­gach ma­ją dziew­czę­ta i chłop­cy zgło­sze­ni przez LZS, UKS, klu­by spor­to­we, szko­ły, inne sto­wa­rzy­sze­nia spor­to­we po­sia­da­ją­cy ba­da­nia le­kar­skie. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne bę­dą do dnia 07 maja 2014 roku przez Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy, ul. Wał­brzy­ska 25-27, tel. 74 851 98 19, kom 607 13 30 24. Od­bę­dą się dwa bie­gi open na 10 km — pierw­szy dla rocz­ni­ków 1993 — 1984, dru­gi — dla rocz­ni­ka 1983 i star­si. Dzie­ci i mło­dzież (w za­leż­no­ści od wie­ku) po­bie­gną na róż­nych dy­stan­sach — prze­wi­dzia­no 8 bie­gów od­dziel­nie dla chłop­ców i dziew­cząt. Przed za­wo­da­mi (godz. 9-12) uczest­ni­cy bę­dą mo­gli zwie­dzić Mu­zeum Gross Ro­sen, na­stęp­nie o 12.15 na­stą­pi uro­czy­ste zło­że­nie wień­ców pod po­mni­kiem Mau­zo­leum, o 12.30 — start szta­fe­ty ze zni­czem pa­mię­ci, o 12.55 — za­pa­le­nie ognia pa­mię­ci przy obe­li­sku w par­ku w Ro­goź­ni­cy. Bie­gi roz­pocz­ną się o godz. 13.

Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy są m.in.: MSiT, Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Świd­ni­cy, Urząd Mar­szał­kow­ski we Wro­cła­wiu, Gmi­na Strze­gom, Mu­zeum Gros­s-Ro­sen w Ro­goź­ni­cy.

 

Urząd Mia­sta Gra­je­wo, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Gra­je­wie, Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji, Pod­la­skie Zrze­sze­nie LZS w Bia­łym­sto­ku, Prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go Pan Adam Kieł­czew­ski — bur­mistrz Gra­je­wa ser­decz­nie za­pra­sza­ją na XVI Mię­dzy­na­ro­do­wy Ulicz­ny Bieg Wil­ka, w ra­mach ak­cji PKO BP S.A.„Bie­gaj­my ra­zem” i ak­cji Ga­ze­ty Wy­bor­czej „Pol­ska Bie­ga”. Bieg od­bę­dzie się 10 maja 2014 roku. Na tra­sę wy­ru­szą naj­pierw przed­szko­la­ki, po­tem ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjal­nych i po­nad­gim­na­zjal­nych, prze­wi­dzia­no tak­że bieg dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz wszyst­kich chęt­nych (800 m). Start do bie­gu głów­ny na 10 km od­bę­dzie się o 11.45. W tym sa­mym cza­sie na 3500 m wy­star­tu­ją mi­ło­śni­cy nor­dic wal­king.

Zgło­sze­nia do bie­gu głów­ne­go (w­pi­so­we 30 zł) moż­na do­ko­nać wy­peł­nia­jąc for­mu­larz na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.elek­tro­nicz­ne­za­pi­sy.pl (li­mit przy­jęć 200 osób) lub w dniu za­wo­dów (godz. 8-11.15) w Biu­rze Za­wo­dów w Urzę­dzie Mia­sta Gra­je­wa przy ul. Stra­żac­kiej 6. Do­dat­ko­we in­for­ma­cje moż­na uzy­skać pod nu­me­rem 86 261 11 34 lub 0 604 50 08 60 oraz e-ma­il: wie­je­@wp.pl

Copyright 2013 LZS