Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

14 października 2014

19. Finał Centralny Ogólnopolskich Biegów Przełajowych Krajowego Zrzeszenia LZS
— Wolbórz 2014

Po­nad 900 za­wod­ni­ków z 8 wo­je­wództw i 38 gmin wy­star­to­wa­ło w 19. Fi­na­le Cen­tral­nym Ogól­no­pol­skich Bie­gów Prze­ła­jo­wych Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, któ­ry od­był się 4 paź­dzier­ni­ka już tra­dy­cyj­nie w Wol­bo­rzu. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ło­dzi i Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Piotr­ko­wie Tryb. Or­ga­ni­za­to­rów wspie­ra­ła kil­ku­dzie­się­ciu oso­bo­wa gru­pa wo­lon­ta­riu­szy. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, Wa­cław Hur­ko. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał zaś Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Wo­je­wódz­twa Łódz­ki­­e­go i Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi. Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło woj. łódz­kie, po­wia­tów — Piotr­ków Tryb., gmin — Rawa Maz., a klu­bo­wą — MLUKS Rawa, dru­gie miej­sce za­jął MLUKS Tar­nów, a trze­cie LUKS Bo­gu­szy­ce.

13 października 2014

O „Piłkarskiej Kadrze Czeka” w TVP Regionalna

12 paź­dzier­ni­ka (nie­dzie­la) o 21.45 TVP Re­gio­nal­na nada­ła 15 mi­nu­to­wy ma­te­riał wspo­mnie­nio­wy o na­szym tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” z oka­zji 30-le­cia jego ist­nie­nia. Od­no­to­wu­je­my ten fakt, gdyż rzad­ko w te­le­wi­zji mó­wi się o na­szej dzia­łal­no­ści. Bo­ha­te­rem był twór­ca pro­gra­mu „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” Adam Go­cel. O ak­cji wy­po­wia­da­li się też m.in.: Mi­chał List­kie­wicz, Ru­dolf Ka­pe­ra i dyrektor na­sze­go biu­ra He­le­na Ko­ziej. TVP Re­gio­na­la, w oso­bie sze­fa pu­bli­cy­sty­ki Krzysz­to­fa Ner­cia, obie­ca­ła, że otrzy­ma­my od nich płyt­kę z ca­łym na­gra­nym pro­gra­mem. Jak tyl­ko to się sta­nie, za­mie­ści­my ją na na­szej stro­nie.

13 października 2014

Mistrzostwa Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów — 9 medali dla naszych zawodniczek

W dniach 10-12 paź­dzier­ni­ka w Ma­ko­wie Ma­zo­wiec­kim od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Na star­cie sta­nę­ło po­nad 50 za­wod­ni­czek z 21 klu­bów. Za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 3 srebr­ne i 2 brą­zo­we me­da­le. Zło­te me­da­le zdo­by­ły: Wio­let­ta Ja­strzęb­ska w kat. 48 kg i Ka­ta­rzy­na Li­sew­ska w kat. 75 kg (o­bie WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe) oraz Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) w kat. 69 kg i Agniesz­ka Za­cha­rek (AKS Bia­ło­gard) w kat. 53 kg. Wśród klu­bów — pry­mat po­twier­dzi­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe — 118 pkt, któ­re wy­prze­dzi­ły CLKS Ma­zo­vię Cie­cha­nów — 116 pkt. Im­pre­za by­ła waż­nym spraw­dzia­nem dla na­szych re­pre­zen­tan­tek przed li­sto­pa­do­wy­mi MŚ w Ał­ma­cie.

13 października 2014

13 medali (4+2+7) dla zawodników z naszych klubów w MP seniorów w taekwondo olimpijskim

W Bo­le­sław­cu za­koń­czy­ły się 12 paź­dzier­ni­ka XXXIII mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w ta­ekwon­do olim­pij­skim. W wal­ce o ty­tuł naj­lep­szych w kra­ju uczest­ni­czy­ło 97 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 32 klu­bów z ca­łe­go kra­ju. Pod­czas dwu­dnio­wej ry­wa­li­za­cji oby­ło się bez nie­spo­dzia­nek i w więk­szo­ści zwy­cięz­ca­mi zo­sta­li re­pre­zen­tan­ci Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Wśród ko­biet zło­te me­da­le zdo­by­ły za­wod­nicz­ki Star­tu Olsz­tyn Mag­da­le­na Ob­ręb­ska (49 kg) i Alek­san­dra Ko­wal­czuk (+73 kg), wśród męż­czyzn Mi­chał Bo­chen­kie­wicz z ULKS Pu­ła­wy (54 kg) i Ka­rol Wiel­gosz ze Star­tu Olsz­tyn (80 kg).

13 października 2014

Piotr Żyła ze złotym medalem mistrzostw Polski

Piotr Ży­ła (KS Wi­sła w Wi­śle) wy­grał let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski, ro­ze­gra­ne 11 paź­dzier­ni­ka na skocz­ni HS-106 w Szczyr­ku Ska­li­tem. To pierw­sze zło­to tego za­wod­ni­ka w kra­jo­wym czem­pio­na­cie. Dru­gi był Ka­mil Stoch (WKS Za­ko­pa­ne), a trze­ci Bar­tło­miej Kłu­sek (LKS Klim­czok By­stra). Star­to­wa­ło 54 za­wod­ni­ków. Na­le­ży tak­że od­no­to­wać, ro­ze­gra­no tak­że pierw­sze w hi­sto­rii let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski ko­biet. Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła czter­na­sto­let­nia Kin­ga Raj­da, za­wod­nicz­ka SSR LZS So­kół Szczyrk uzy­ska­ła 59,5 me­tra oraz 60,5 me­tra. Star­to­wa­ło 13 za­wod­ni­czek.

9 października 2014

X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów
w Lekkiej Atletyce — marzec 2015 Toruń

W dniach 23-25 mar­ca 2015 w To­ru­niu od­bę­dą się X Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py We­te­ra­nów w Lek­kiej Atle­ty­ce, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem jest Pol­ski Zwią­zek We­te­ra­nów Lek­kiej Atle­ty­ki. Pre­zes Za­rzą­du PZW­LA Wa­cław Kran­kow­ski zwra­ca się do wszyst­kich pol­skich lek­ko­atle­tó­w-we­te­ra­nów o udział w tej im­pre­zie. Za­re­je­stro­wać moż­na się już na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pzw­la.eu. Pa­tro­nem im­pre­zy jest An­drzej Bier­nat, mi­ni­ster spor­tu i tu­ry­sty­ki. A za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z ca­łej Eu­ro­py star­to­wać bę­dą na bież­ni, na któ­rej w mar­cu 2014 roku od­by­ły się świa­to­wy ha­lo­wy czem­pio­nat w So­po­cie, to na niej usta­no­wio­no mnó­stwo re­kor­dów ży­cio­wych, re­kor­dów kra­ju a na­wet re­kord świa­ta. We­te­ra­ni na start!

Copyright 2013 LZS