Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

15 grudnia 2014

Dobre miejsca naszych zawodników na ME w biegach przełajowych

Na Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w bie­gach prze­ła­jo­wych, któ­re od­by­ły się 14 grud­nia w Sam­ko­wie (Buł­ga­ria) star­to­wa­ło 15 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym 4 bie­gacz­ki i 4 bie­ga­czy z na­szych klu­bów. Naj­le­piej spi­sa­ła się w bie­gu se­nior­skim mi­strzy­ni Po­la­ki Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek) pod­opiecz­na tre­ne­ra Mar­ka Ja­ku­bow­skie­go, któ­ra za­ję­ła 8. miej­sce, 14. by­ła jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska. Na­sza ju­nior­ka We­ro­ni­ka Py­zik (Znicz Bił­go­raj) za­ję­ła 10. miej­sce. Le­wan­dow­ska i Py­zik zo­sta­ły wy­bra­ne przez Eu­ro­pe­an Ath­le­tics do re­pre­zen­ta­cji Sta­re­go Kon­ty­nen­tu na mecz w bie­gach prze­ła­jo­wych Wiel­ka Bry­ta­nia — USA — Eu­ro­pa, któ­ry od­bę­dzie się 10 stycz­nia w Edyn­bur­gu.

15 grudnia 2014

Dwa rekordy świata 104-letniego Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy

13 grud­nia na Dru­ży­no­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski We­te­ra­nów w lek­ko­atle­ty­ce w To­ru­niu, pan Sta­ni­sław Ko­wal­ski, 104-let­ni świd­ni­cza­nin spi­sał się fan­ta­stycz­nie po­bi­ja­jąc dwa re­kor­dy świa­ta (na 60 m i w pchnię­ciu ku­lą) w ka­te­go­rii za­wod­ni­ków po­wy­żej 100 lat. Za­wod­nik re­pre­zen­to­wał bar­wy GLK­S-u Świd­ni­ca, po­dob­nie jak jego tre­ner Zyg­munt Wor­sa.

15 grudnia 2014

Podsumowanie XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast

10 grud­nia 2014 roku w pięk­nej, no­wej hali spor­to­wej Re­gio­nal­ne­go Cen­trum Spor­to­we­go w Lu­bi­nie od­by­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska, dzia­ła­cze i or­ga­ni­za­to­rzy spor­tu LZS. Urząd Mar­szał­kow­ski re­pre­zen­to­wał dy­rek­tor Wy­dzia­łu Spor­tu Mar­cin Przy­chod­ny. W trak­cie pod­su­mo­wa­nia wrę­czo­no pu­cha­ry dla pięt­na­stu naj­lep­szych gmin oraz po­wia­tów, a tak­że uho­no­ro­wa­no lu­dzi, dzię­ki któ­rym Igrzy­ska się od­by­wa­ją. Ry­wa­li­za­cję gmin wy­gra­ła Śro­da Ślą­ska a po­wia­tów Lu­bin.

15 grudnia 2014

Drużynowy Puchar Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów trafił do WLKS Siedlec Nowe Iganie

6 grud­nia w Do­bry­szy­cach, z udzia­łem 7 ze­spo­łów (w tym sze­ściu klu­bów Zrze­sze­nia LZS) ro­ze­gra­ny zo­stał Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski Ko­biet. Pierw­szy­mi trium­fa­tor­ka­mi zo­sta­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie uzy­sku­jąc 1001,4 pkt. Zwy­cięż­czy­nie wy­stą­pi­ły w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Aga­ta Rok, Kin­ga MrózKa­ta­rzy­na Li­sew­ska. Dru­gie miej­sce wy­wal­czy­ły za­wod­nicz­ki CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — 918,4 pkt. a trze­cie go­spo­darz tur­nie­ju — LKS Do­bry­szy­ce — 885,4 pkt.

11 grudnia 2014

Konferencja Szkoleniowa
Krajowego Zrzeszenia LZS

W dniach 12-13 grud­nia w War­sza­wie (Cen­trum Olim­pij­skie PKOl) od­bę­dzie się Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­we Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS „Ak­tyw­ność osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. Na­szym part­ne­rem przy jej or­ga­ni­za­cji jest Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­mo­cji Ak­tyw­no­ści Ru­cho­wej 50+. W dru­gim dniu od­bę­dzie się tak­że „Pod­su­mo­wa­nie współ­za­wod­nic­twa w spo­rcie mło­dzie­żo­wym klu­bów Zrze­sze­nia LZS za 2014 r.”. Pod­czas kon­fe­ren­cji bę­dzie­my szu­kać od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia: Jak prze­ko­nać oso­by star­sze do ma­sze­ro­wa­nia, bie­ga­nia, jaz­dy na ro­we­rze, gim­na­sty­ki czy pły­wa­nia? Ja­ką ro­lę mo­że w za­chę­ca­niu do upra­wia­nia re­kre­acji peł­nić or­ga­ni­za­cja spor­to­wa? Jak za­chę­cić oso­by star­sze do wo­lon­ta­ria­tu spor­to­we­go? Jej uczest­ni­cy jako pierw­si do­sta­ną wy­da­ną przez KZ LZS pu­bli­ka­cję „Ak­tyw­ność dla Zdro­wia — Pro­sty lek”, skła­da­ją­cą się z po­rad­ni­ka i ze­sta­wu ćwi­czeń dla se­nio­rów. Mo­gą z niej ko­rzy­stać in­struk­to­rzy, ani­ma­to­rzy spor­tu ale rów­nież każ­dy kto chce „do­da­wać ży­cie do lat, nie tyl­ko lata do ży­cia”. Pod tek­stem film z re­ali­za­cji pro­jek­ty „Ak­tyw­ny Se­nior LZS”.

4 grudnia 2014

Jarosław Samoraj mistrzem świata juniorów z Kazania! Był 2., ale dostanie złoto!

Na oficjal­nej stro­nie IWF 1 grud­nia br. uka­za­ła się in­for­ma­cja, że Ja­ro­sław Sa­mo­raj (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) w wy­ni­ku dys­kwa­li­fika­cji in­ne­go sztan­gi­stów zo­stał mi­strzem świa­ta ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów w kat. 105 kg. Za­wo­dy w ro­syj­skim Ka­za­niu by­ły roz­gry­wa­ne w dniach 20-28 czerw­ca 2014.

Copyright 2013 LZS