Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

24 czerwca 2016

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno — Rio 2016 zakończone

XV Igrzyska Olimpijskie Spor­tow­ców Wiej­skich Cheł­mno — Rio 2016 trwały trzy dni — od 17 do 19 czer­wca. Przez trzy dni około 2000 spor­tow­ców z ca­łego wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go to­czyło zma­ga­nia o me­da­le w 20 dy­scy­pli­nach spor­to­wych. W kla­sy­fi­ka­cji gmin zwy­cię­żył Do­brcz, przed Je­że­wem i Ro­góź­nem, w kwa­li­fi­ka­cji po­wia­tów Byd­goszcz przed Sę­pól­nem Kra­jeń­skim i Świe­ciem, w kla­sy­fi­kacji miast i miasto-gmin Ko­ro­nowo przed Sę­pólnem Kra­jeń­skim i Cheł­mnem. Pod­czas zam­knię­cia im­prezy na sta­dio­nie wrę­czono ostat­nie me­dale i pu­chary. Poza tym, tra­dy­cyj­nie już, zo­stała prze­ka­zana fla­ga go­spo­da­rzowi ko­lej­nej olim­pia­dy Sę­pólno Kra­jeń­skie — Tokio 2020. Głó­wnym or­ga­ni­za­to­rem im­prezy było Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pracy

Urzędu Miasta w Chełmnie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenie LZS.

24 czerwca 2016

Jakub Soliński wygrał 60. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko — Ukraińskiej

W Zamościu 19 czerwca br za­koń­czył się 60. Ju­bi­le­u­szo­wy Wyścig Przy­ja­źni Pol­sko­-Ukra­iń­skiej im. W. Sko­penki. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej oraz w kla­sy­fi­ka­cji pun­kto­wej zwy­cię­żył ko­larz Po­goni Mo­sto­sta­lu Pu­ławy, Ja­kub So­liń­ski. W wy­ścigu uczes­tni­czyli ko­la­rze do lat 23, wy­star­to­wało 64 za­wo­dni­ków z ośmiu ukra­iń­skich i pię­ciu pol­skich ze­spo­łów. Te­go­ro­czna im­pre­za skła­dała się z sze­ściu etapów. Pier­wsze dwa od­były się na Ukra­inie, na­to­miast czte­ry ko­lejne w Pol­sce. Wy­ścig miał emo­cjo­nu­jący prze­bieg do sa­mego końca, gdyż sza­nse na koń­cowe zwy­cię­stwo mia­ło rów­nież kilku innych kolarzy.

Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Ukrainy — Konstantyn AshurovPavlo Bondarenko. W klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze miejsca zajęły teamy z Ukrainy, czwarte wywalczyli kolarze KS Pogoń Mostostal Puławy I.

24 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych — Turawa

Jak co roku, na początku czerwca (4-5) w oko­li­cach Tu­ra­wy od­bywa się Me­mo­riał im. Jo­achima Ha­lup­czoka, w któ­rym ści­gają się mło­dzicy, ju­nio­rzy młodsi i ju­nio­rzy — ko­bie­ty i mę­żczy­źni. Jest on także w czę­ści Mi­strzo­stwami Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w kat. mło­dzik w je­ździe na czas zo­stał Adam Wo­źniak KS Spo­łem Łódź a ze star­tu wspól­nego jego ko­lega klu­bowy Bar­tosz Rut­kow­ski. Wśród ju­nio­rów młod­szych trium­fo­wali — w jeź­dzie na czas Wi­ktor Ri­chter UKS Ko­źmi­nia­nka Ko­źmi­nek a ze star­tu wspól­nego je­go ko­lega klu­bowy Ma­te­usz Ja­ku­basz. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Opol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy LKS Zie­mia Opol­ska i lo­kal­nych sa­mo­rzą­dów w Chrzą­sto­wi­cach, Ozimku i Tu­ra­wie. Im­pre­za otrzy­mał dofinansowanie z MSiT.

23 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym

Ilona Sztwier­tnia i Pat­ryk Pyśk, Aga­ta Pa­szek i Ja­kub Wo­źniak, Ka­ta­rzyna Galus i Jakub Różak, a także Da­gma­ra Ba­ra­now­skaAdrian Wię­cek — oto zwy­cięzcy Mi­strzostw Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w te­nisie sto­łowym. Mi­strzo­stwa od­były się w dniach 17-19 czer­wca br. w Ple­sze­wie. W za­wo­dach udział wzięło 158 za­wo­dni­ków z 51 klu­bów, reprezentujących 12 województw. Za­wo­dnicy i za­wo­dni­czki ry­wa­li­zo­wali w 4 ka­te­go­riach wie­ko­wych — od mło­dzika do mło­dzie­żowca. Kla­sy­fi­ka­cję koń­cową wo­je­wództw wy­gra­ło woj. wiel­ko­pol­skie, przed łódz­kim i opol­skim. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej naj­lep­sza była MLUKS Dwójka Rawa Ma­zo­wie­cka, dru­gie miej­sce za­jęła KS Stel­la Kielce a trze­cie MLKS Ostró­dzianka Os­tróda.

23 czerwca 2016

Osiczanka Osice jedzie na 6. Ogólnopolski Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna chłopców

16 czerwca na stadionie w Suchym Dę­bie od­był się Fi­nał Wo­je­wódzki 6. Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Czeka” im. Mar­ka Pro­cy­szyna chłop­ców. W tur­nie­ju zmie­rzyło się ze 6 dru­żyn, które wy­gra­ły eli­mi­na­cje w swo­ich re­gio­nach. Zwy­cięzcy — Osi­czanka Osice będą re­pre­zen­to­wać wo­je­wódz­two po­mor­skie w Fi­nale Ogól­no­pol­skim w Prósz­ko­wie (7-10.07.2016). Na tytuł naj­lep­szego bram­karza za­słu­żył Łu­kasz Klik — GTS Stra­szyn. Naj­lep­szym strzel­cem (11 bramek) został Ber­nard Ci­rocki — ZS So­mo­nino. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­ny zo­stał Ma­teusz Sar­now­ski — Osi­czanka Osice. Na­gro­dę fair play otrzy­mało KTS-K GOSRiT Kleba Lu­zino.

 

23 czerwca 2016

15 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na MP elity w badmintonie

W dniach od 15 do 17 czerwca od­były się w Bia­łym­stoku po raz 52. Yonex In­dy­wi­du­alne Mi­strzo­stwa Pol­ski Elity w Bad­min­to­nie. Ty­tuły mi­strzo­wskie przy­pa­dły pię­ciu „olim­pij­czy­kom” (uzy­skali już kwa­li­fi­kacje do Rio) w grach mie­sza­nych, pod­wój­nych mężczyzn oraz po­je­dyn­czych mężczyzn. W sumie za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli 15 me­dali — 5 zło­tych, 2 sre­brne i 8 brązowych.

Patroni honorowi imprezy — Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński — wręczyli zawodnikom, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie specjalne dyplomu-plakietki. Otrzymali je: Adrian Dziółko, Nadieżda Zięba, Adam Cwalina, Przemysław Wacha, Robert Mateusiak.

Copyright 2013 LZS