Zapraszamy! Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

25 sierpnia 2014

LKS Omega Kleszczów wygrał 30. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza

Fi­nał Cen­tral­ny na­sze­go ju­bi­le­uszo­we­go tur­nie­ju od­był się w Słu­bi­cach w dniach 9-13 sierp­nia na obiek­tach miej­sco­we­go SO­Si­R-u. Ho­no­ro­wy pa­tro­nat spra­wo­wa­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i TVP Sport. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, współ­or­ga­ni­za­to­rem Lu­bu­skie Zrze­sze­nie LZS w Go­rzo­wie Wlkp. W fina­le uczest­ni­czy­ło 15 dru­żyn. Tur­niej do­finan­so­wa­ło MSiT. Li­sty gra­tu­la­cyj­ne z oka­zji ju­bi­le­uszu prze­sła­li m.in.: Kan­ce­la­ria Pre­mie­ra, Bo­gu­sław Uli­jasz, wi­ce­mi­ni­ster spor­tu, po­seł Ire­ne­usz Raś, oraz mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bu­skie­go Elż­bie­ta Po­lak i wo­je­wo­da lu­bu­ski Je­rzy Ostro­uch. Tur­niej otwo­rzył wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS Wa­cław Hur­ko.

25 sierpnia 2014

12 medali polskich lekkoatletów na ME w Zurychu — Fajdek srebrny

Na za­koń­czo­nych 17 sierp­nia w Zu­ry­chu Mi­strzo­stwach Eu­ro­py w lek­kiej atle­ty­ce na­sza re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 2 zło­te, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li, łącz­nie 12. Za­ję­li­śmy szó­ste miej­sce w ta­be­li me­da­lo­wej. Wy­gra­li Bry­tyj­czy­cy z do­rob­kiem 12-5-6. Z przed­sta­wi­cie­li na­szych klu­bów srebr­ny me­dal w rzu­cie mło­tem zdo­był Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mośc). Po­ni­żej wy­ni­ki uzy­ska­ne przez 6 in­nych za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów i wy­cho­wan­ków LZS.

25 sierpnia 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów młodszych i juniorów w łucznictwie — Krasnobród 2014

Sta­dion Igro­su Kra­sno­bród był are­ną Mi­strzostw Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów w łucz­nic­twie. Mi­strzo­stwa od­by­ły się w dniach 16-17 sierp­nia. Do Kra­sno­bro­du przy­je­cha­ła pra­wie set­ka mło­dych łucz­ni­czek i łucz­ni­ków, pra­wie ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Re­pre­zen­to­wa­li 16 klu­bów z 9 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Łucz­nik Ży­wiec przed UKS Ta­lent Wro­cław i LKS Ma­zow­sze Te­re­sin. Na­to­miast wo­je­wódz­ką — ślą­skie, przed dol­no­ślą­skim i świę­to­krzy­skim. Mi­strzo­stwa otwo­rzył Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS.

25 sierpnia 2014

Piłkarki Medyka Konin w 1/16 finału Ligi Mistrzyń

Pił­kar­ki Me­dy­ka Ko­nin za­gra­ją ze szkoc­kim Glas­gow City LFC w 1/16 fina­łu Ligi Mi­strzyń. Lo­so­wa­nie od­by­ło się w 22 sierp­nia w szwaj­car­skim Ny­onie. De­biu­tu­ją­ce na eu­ro­pej­skich bo­iskach mi­strzy­nie Pol­ski pew­nie wy­gra­ły sierp­nio­wy tur­niej kwa­li­fika­cyj­ny LM. W Sa­ra­je­wie po­ko­na­ły ko­lej­no miej­sco­wy bo­śniac­ki WFC SFK 2000 3:0, fiń­ski Aland Uni­ted 7:0 i ma­ce­doń­ski ZFK Ko­cza­ni 11:1.Me­cze 1/16 ro­ze­gra­ne zo­sta­ną 8/9 i 15/16 paź­dzier­ni­ka. Me­dyk bę­dzie go­spo­da­rzem pierw­sze­go spo­tka­nia.

25 sierpnia 2014

Paweł Fajdek ustanowił rekord Polski w rzucie młotem — 83.48 m

Oko­ło 20 000 wi­dzów 23 sierp­nia oglą­da­ło z try­bun Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go w War­sza­wie LOT­TO 5. War­szaw­ski Me­mo­riał Ka­mi­li Sko­li­mow­skiej. Głów­ną gwiaz­dą spor­to­wą me­mo­ria­łu był Usa­in Bolt, któ­ry wy­grał 100 m w cza­sie 9.98, ale naj­lep­szy wy­nik uzy­skał Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), któ­ry usta­no­wił w rzu­cie mło­tem re­kord Pol­ski wy­ni­kiem 83.48 m.

27 sierpnia 2014

Finał „Wakacji z piłką nożną” — Małopolska 2014

Przez dwa mie­sią­ce po­nad 500 dru­żyn wal­czy­ło o pra­wo awan­su do fina­łu dru­giej edy­cji „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną 2014”. To pro­jekt Ma­ło­pol­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go re­ali­zo­wa­ny przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS i MZPN. Zwień­cze­niem fut­bo­lo­wych roz­gry­wek dru­żyn rocz­ni­ka 2001 i młod­szych był tur­niej fina­ło­wy, któ­ry od­był się 23 sierp­nia br., na sta­dio­nie WLKS Kra­kus w Swo­szo­wi­cach. Do Kra­ko­wa zje­cha­ły po dwie naj­lep­sze dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce sub­re­gio­ny Ma­ło­pol­ski: tar­now­ski, są­dec­ki, pod­ha­lań­ski, kra­kow­sko­-me­tro­po­li­tar­ny i Ma­ło­pol­skę za­chod­nią. Wy­gra­ła dru­ży­na Har­na­sie Tym­bark, któ­ra w me­czu o pierw­sze miej­sce po­ko­na­ła 4:0 Tę­czę Go­sprzy­do­wa.

Copyright 2013 LZS