Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

2 maja 2015

53 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Polski Seniorów w Zapasach kobiet i mężczyzn

W Zgie­rzu 26 kwiet­nia za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Za­pa­sach Ko­biet i Męż­czyzn. W sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym męż­czyzn star­to­wa­ło po 99 za­wod­ni­ków, wśród ko­biet o me­da­le wal­czy­ło 76 za­pa­śni­czek. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 52 me­da­le (19 w sty­lu kla­sycz­nym, 18 w wol­nym, 16 me­da­li zdo­by­ły za­pa­śnicz­ki). Mi­strza­mi Pol­ski w sty­lu kla­sycz­nym zo­sta­ło 5 na­szych za­wod­ni­ków, w sty­lu wol­nym 6, wśród ko­biet 2.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wśród kla­sy­ków wy­grał AKS Bia­ło­gard, wśród ko­biet naj­lep­szym klu­bem był MKS Ce­ment Gryf Chełm, a dru­gie miej­sce w sty­lu wol­nym za­jął AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski.

2 maja 2015

Krystian Brzozowski przechodzi do historii polskich zapasów

Kry­stian Brzo­zow­ski po raz 16 zo­stał mi­strzem Pol­ski w za­pa­sach. Nie ma ta­kie­go dru­gie­go za­wod­ni­ka w hi­sto­rii tej dys­cy­pli­ny. 33-let­ni re­pre­zen­tant LKS Orzeł Na­my­słów wal­czą­cy w sty­lu wol­nym w wa­dze do 74 kg po­now­nie nie miał so­bie rów­nych pod­czas za­wo­dów roz­gry­wa­nych w Zgie­rzu i po wy­gra­nej w fina­le z Mi­cha­łem Gu­zą, wy­wal­czył 16 ty­tuł mi­strzow­ski i tym sa­mym po­pra­wił re­kord na­le­żą­cy do tej pory do An­drze­ja Wroń­skie­go.

2 maja 2015

Gawłowska i Kulka młodzieżowymi mistrzami Polski w biegu na 10 km

26 kwiet­nia w Za­mo­ściu od­by­ły się pierw­sze w tym se­zo­nie let­nim sta­dio­no­we mi­strzo­stwa Pol­ski. Ty­tu­ły — w bie­gach mło­dzie­żow­ców na 10 000 me­trów — wy­wal­czy­li Da­ria Gaw­łow­ska, za­wod­nicz­ka Vec­try Wło­cła­wek i Szy­mon Kul­ka z ULKS Li­pin­ki. Za­wo­dy zor­ga­ni­zo­wał Klub Spor­to­wy „Agros” Za­mość, Lu­bel­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Lek­kiej Atle­ty­ki oraz Urząd Mia­sta Za­mość.

2 maja 2015

VIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach

25 kwiet­nia 2015 w Auli im. Jana Paw­ła II Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się VIII In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach. Star­to­wa­li se­nio­rzy i ju­nio­rzy, dla se­nio­rów był to tak­że VIII Wo­je­wódz­ki Sza­cho­wy Me­mo­riał im. Mie­czy­sła­wa Go­czew­skie­go. W mi­strzo­stwach wy­ta­ro­wa­ło 62 uczest­ni­ków w wie­ku od 7 do 78 lat z Puc­ka, Gnie­wu, Żu­ko­wa, Li­nii i Sta­ro­gar­du Gdań­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów jest Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Trąb­kach Wiel­kich przy wspar­ciu Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Gdań­sku oraz spon­so­rów. W otwar­ciu im­pre­zy udział wzię­ła prze­wod­ni­czą­ca PZ LZS w Gdań­sku Mag­da­le­na Ko­ło­dziej­czak.

2 maja 2015

32 medali naszych zawodników na MP Juniorek
i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów

W dniach 24-26 kwiet­nia w Hali Spor­to­wej Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Za­mo­ściu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rek i ju­nio­rów do lat 20 w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 185 za­wod­ni­ków — 52 ju­nior­ki i 133 ju­nio­rów z 51 klu­bów. Był to też ge­ne­ral­ny spraw­dzian ka­dro­wi­czów przed czerw­co­wy­mi mi­strzo­stwa­mi świa­ta ju­nio­rów we Wro­cła­wiu. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 33 me­da­le — 17 ju­nior­ki i 15 ju­nio­rzy. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw był nasz klub KS Agros Za­mość, PZPC oraz Mia­sto Za­mość.

2 maja 2015

II Kubowe Mistrzostwa Seniorów w Bowlingu
— Aktywny Senior 2015 — Trąbki Wielkie

Cie­szy nas gdy ak­cje or­ga­ni­zo­wa­ne i pro­mo­wa­ne przez Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS kon­ty­nu­owa­ne są w ko­lej­nych la­tach. W ubie­głym roku za­po­cząt­ko­wa­li­śmy ak­cję Ak­tyw­ny Se­nior LZS, w tym roku ru­szy ko­lej­ne jej edy­cja. Ale po­mysł or­ga­ni­zo­wa­nia ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku dla se­nio­rów i przez se­nio­rów tak się spodo­bał, że w wie­lu miej­scach co­raz czę­ściej klu­by or­ga­ni­zu­ją za­ję­cia dla se­nio­rów. Oto przy­kład.

Za­rząd Klu­bu Se­nio­ra „Za­wsze Mło­dzi” z Trą­bek Wiel­kich zor­ga­ni­zo­wał po raz dru­gi za­wo­dy dla swo­ich człon­ków — II Mi­strzo­stwa Klu­bo­we w Bow­lin­gu. Za­wo­dy ro­ze­gra­no 24 kwiet­nia 2015 na Krę­giel­ni To­kyo Sta­tion w Łę­go­wie. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów z ra­mie­nia za­rzą­du klu­bu by­ła kol. Te­re­sa Waw­ry­no­wicz. W za­wo­dach udział wzię­ło 20 człon­ków w tym 15 pań.

Copyright 2013 LZS