Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

23 luty 2015

59. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce — rekord Polski Kamili Lićwinko i 14 medali naszych zawodników

Ozdo­bą 59. HMP w To­ru­niu (21-22 lu­te­go) był re­kord Pol­ski Ka­mi­li Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż — 2.02, co umoc­ni­ło ją jako li­der­kę świa­to­wych list. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach 14 me­da­li (3 zło­te, 6 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le zdo­by­li jesz­cze An­ge­li­ka Ci­choc­ka (ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) w bie­gu na 800 m a jej czas 2:02.15 jest lep­szy od wskaź­ni­ka PZLA na mi­strzo­stwa w Pra­dze i So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) na 1500 m. Za­wo­dy sta­ły na wy­so­kim po­zio­mie, wie­lu lek­ko­atle­tów po­bi­ło swo­je re­kor­dy ży­cio­we.

23 luty 2015

Nasi na Pedro’s Cup Łódź 2015

17 lu­te­go w wy­peł­nio­nej po brze­gi łódz­kiej Atlas Are­nie od­był się Ha­lo­wy Mi­ting Pe­dro’s Cup Łódź 2015. Do­sko­na­łą for­mę za­pre­zen­to­wa­ła ha­lo­wa mi­strzy­ni świa­ta z So­po­tu (2014) Ka­mi­la Li­ćwin­ko. Za­wod­nicz­ka Pod­la­sia Bia­ły­stok wy­gra­ła skok wzwyż wy­ni­kiem 198 cm. Przed roz­po­czę­ciem mi­tyn­gu Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wrę­czył wy­so­kie od­zna­cze­nia pań­stwo­we tre­ne­ro­wi tycz­ka­rzy Edwar­do­wi Szym­cza­ko­wi — Krzyż Ka­wa­ler­ski Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Li­dii Cho­jec­kiej (by­łej za­wod­nicz­ce, wy­cho­wan­ce LZS), Ka­mi­li Li­ćwin­ko, Paw­ło­wi Fajd­ko­wi (A­gros Za­mość) i Ada­mo­wi Ksz­czo­to­wi (wy­cho­wa­nek LZS) — wszy­scy Zło­ty Krzyż Za­słu­gi.

23 luty 2015

Grad medali dla zawodników z naszych klubów w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie

W Mi­lów­ce w dniach 13-15 lu­te­go od­by­ły się 33. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów, 30. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów i 8. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w łucz­nic­twie. Na star­cie sta­nę­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka. Więk­szość me­da­li in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Wśród se­nio­rek mi­strzy­nią zo­sta­ła Ewe­li­na Mar­szał­kow­ska (KS Spo­łem Łódź), wśród mło­dzie­żow­ców — Pa­weł Ma­rzec (UKS Ta­lent Wro­cław), wśród ju­nio­rów Anna For­giel (MLKS Dą­bro­wia Dą­bro­wa Tar­now­ska) i Ma­rek Sza­fran (KS Spo­łem Łódź). Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, Ślą­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy i LKS „Łucz­nik” Ży­wiec.

W mi­strzo­stwach star­to­wa­ły 43 klu­by (w łu­kach kla­sycz­nych i blocz­ko­wych), w tym 21 re­pre­zen­to­wa­ło na­sze Zrze­sze­nie.

23 luty 2015

Nasi zawodnicy zdobyli 55 medali na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkiej Atletyce

W dniach od 13 do 15 lu­te­go w To­ru­niu od­by­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów. Ju­nio­rzy młod­si, re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, zdo­by­li 31 me­da­li (9 zło­tych, 12 srebr­nych i 10 brą­zo­wych) a ju­nio­rzy 24 me­da­le (7 zło­tych, 7 srebr­nych i 10 brą­zo­wych). W mi­strzo­stwach wy­star­to­wa­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka.

22 stycznia 2015

10 zawodników z naszych klubów wystartuje
w EYOF 2015

Ka­rol Tu­rekKa­ro­li­na Król (o­bo­je UKN Me­la­fir Czar­ny Bór) — bia­th­lon, Do­mi­nik Ka­ste­lik (S­S-R LZS So­kół Szczyrk) i Bar­tosz Czyż (KS Wi­sła w Wi­śle) — sko­ki nar­ciar­skie, Pa­weł Twar­doszMa­te­usz Dyrcz (o­baj PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wi­ce), Kac­per Ko­nior (LKS Klim­czok By­stra) — kom­bi­na­cja nor­we­ska, Ju­sty­na Pra­dziad (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Klau­dia Ko­ło­dziej (LKS Wi­tów Msza­na Dol­na), Ma­te­usz Ha­ra­tyk (NKS Trój­wieś Be­skidz­ka) — bie­gi nar­ciar­skie — zna­leź­li się w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na XII Zi­mo­wy Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py EYOF 2015. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dniach 25-30 stycz­nia br. w au­striac­kim Vo­rarl­ber­gu oraz w Liech­ten­ste­inie. W im­pre­zie, któ­ra zgro­ma­dzi na star­cie ok. 1.600 za­wod­ni­ków w wie­ku 14-18 lat z nie­mal wszyst­kich państw Sta­re­go Kon­ty­nen­tu wy­star­tu­je 39-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja na­sze­go kra­ju. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w: łyż­wiar­stwie figu­ro­wym, bia­th­lo­nie, nar­ciar­stwie al­pej­skim, sko­kach nar­ciar­skich, bie­gach nar­ciar­skich, kom­bi­na­cji nor­we­skiej oraz snow­bo­ar­dzie (za­brak­nie ich tyl­ko w tur­nie­ju ho­ke­jo­wym).

22 stycznia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w kolarstwie przełajowym — Koźminek 2015

Jako pierw­si w tym roku (jak zwy­kle) o ty­tu­ły mi­strzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa od­by­ły się 17 stycz­nia w Koź­min­ku (La­sek Brze­zin­ka). Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ka­li­szu, Urząd Gmi­ny Koź­mi­nek, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek i Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Ka­li­szu. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior, or­lik (ko­bie­ty i męż­czyź­ni). Ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o Na­ra­mien­nik Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ły się tak­że wy­ści­gi dzie­ci (kla­sy 1-3 i 4-6) i ma­ster­sów. W su­mie star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą (skla­sy­fiko­wa­no 23 klu­by) wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, przed MLKS Basz­ta By­tów i LKK War­mia Bi­sku­piec, wo­je­wódz­ką (skla­sy­fiko­wa­no 10 wo­je­wództw) wiel­ko­pol­skie przed lu­bu­skim i po­mor­skim.

Na­stęp­ne­go dnia (18 stycz­nia) od­był się ostat­ni wy­ścig z cy­klu Pu­cha­ru Pol­ski, tym sa­mym se­zon kra­jo­wy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym zo­stał za­koń­czo­ny.

Copyright 2013 LZS