Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

22 stycznia 2015

10 zawodników z naszych klubów wystartuje
w EYOF 2015

Ka­rol Tu­rekKa­ro­li­na Król (o­bo­je UKN Me­la­fir Czar­ny Bór) — bia­th­lon, Do­mi­nik Ka­ste­lik (S­S-R LZS So­kół Szczyrk) i Bar­tosz Czyż (KS Wi­sła w Wi­śle) — sko­ki nar­ciar­skie, Pa­weł Twar­doszMa­te­usz Dyrcz (o­baj PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wi­ce), Kac­per Ko­nior (LKS Klim­czok By­stra) — kom­bi­na­cja nor­we­ska, Ju­sty­na Pra­dziad (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Klau­dia Ko­ło­dziej (LKS Wi­tów Msza­na Dol­na), Ma­te­usz Ha­ra­tyk (NKS Trój­wieś Be­skidz­ka) — bie­gi nar­ciar­skie — zna­leź­li się w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na XII Zi­mo­wy Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py EYOF 2015. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dniach 25-30 stycz­nia br. w au­striac­kim Vo­rarl­ber­gu oraz w Liech­ten­ste­inie. W im­pre­zie, któ­ra zgro­ma­dzi na star­cie ok. 1.600 za­wod­ni­ków w wie­ku 14-18 lat z nie­mal wszyst­kich państw Sta­re­go Kon­ty­nen­tu wy­star­tu­je 39-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja na­sze­go kra­ju. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w: łyż­wiar­stwie figu­ro­wym, bia­th­lo­nie, nar­ciar­stwie al­pej­skim, sko­kach nar­ciar­skich, bie­gach nar­ciar­skich, kom­bi­na­cji nor­we­skiej oraz snow­bo­ar­dzie (za­brak­nie ich tyl­ko w tur­nie­ju ho­ke­jo­wym).

22 stycznia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w kolarstwie przełajowym — Koźminek 2015

Jako pierw­si w tym roku (jak zwy­kle) o ty­tu­ły mi­strzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa od­by­ły się 17 stycz­nia w Koź­min­ku (La­sek Brze­zin­ka). Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ka­li­szu, Urząd Gmi­ny Koź­mi­nek, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek i Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Ka­li­szu. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior, or­lik (ko­bie­ty i męż­czyź­ni). Ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o Na­ra­mien­nik Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ły się tak­że wy­ści­gi dzie­ci (kla­sy 1-3 i 4-6) i ma­ster­sów. W su­mie star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą (skla­sy­fiko­wa­no 23 klu­by) wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, przed MLKS Basz­ta By­tów i LKK War­mia Bi­sku­piec, wo­je­wódz­ką (skla­sy­fiko­wa­no 10 wo­je­wództw) wiel­ko­pol­skie przed lu­bu­skim i po­mor­skim.

Na­stęp­ne­go dnia (18 stycz­nia) od­był się ostat­ni wy­ścig z cy­klu Pu­cha­ru Pol­ski, tym sa­mym se­zon kra­jo­wy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym zo­stał za­koń­czo­ny.

22 stycznia 2015

Sylwia Oleśkiewicz i Piotr Kudłaszyk wygrali
XXIV edycję Challenge „Złotej Sztangi”

Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów przed­sta­wił osta­tecz­ną punk­ta­cję XXIV edy­cji Chal­len­ge „Zło­tej Sztan­gi” za 2014 rok. Na pierw­szych miej­scach upla­so­wa­ły się na­dzie­je pol­skich cię­ża­rów! Wśród ko­biet — Syl­wia Oleś­kie­wicz (LKS Ome­ga Klesz­czów), wśród męż­czyzn — Piotr Ku­dła­szyk (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl). Chal­len­ge pro­wa­dzo­ny jest przez por­tal in­ter­ne­to­wy „pol­ska­-sz­tan­ga”, re­dak­cję ka­to­wic­kie­go „Spor­tu” i PZPC, a uwzględ­nia się w nim wy­ni­ki uzy­ska­ne przez pol­skich za­wod­ni­ków na naj­waż­niej­szych za­wo­dach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych.

22 stycznia 2015

Kamil Stoch Sportowcem Roku 2014

Dwu­krot­ny mistrz olim­pij­ski w sko­kach nar­ciar­skich Ka­mil Stoch, wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­niec Po­ro­nin (o­bec­nie za­wod­nik no­we­go klu­bu, któ­re­go jest za­ło­ży­cie­lem KS Eve­-ne­ment Za­ko­pa­ne) zo­stał wy­bra­ny naj­lep­szym spor­tow­cem 2014 roku. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zło się dwóch za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia — na 5. miej­scu upla­so­wał się Zbi­gniew Bród­ka (UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce), mistrz olim­pij­ski z So­czi w bie­gu na 1500 m (łyż­wiar­stwo szyb­kie) a na 10. Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), lek­ko­atle­ta spe­cja­li­zu­ją­cy się w rzu­cie mło­tem, wi­ce­mistrz Eu­ro­py oraz dwóch ko­lej­nych wy­cho­wan­ków LZS — na 3. miej­scu Mi­chał Kwiat­kow­ski (nieg­dyś UKS Żak Gro­no­wo i TKK Pa­cy­fic To­ruń), pierw­szy pol­ski za­wo­do­wy mistrz świa­ta w ko­lar­stwie i Ra­fał Maj­ka (WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce), jako pierw­szy pol­ski ko­larz wy­grał kla­sy­fika­cję gór­ską wy­ści­gu Tour de Fran­ce.

22 stycznia 2015

9 medali zdobyli na Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS

W dniach 10-11 stycz­nia w By­to­wie, nad je­zio­rem Je­leń, od­by­ły się 78. Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym eli­ty, or­li­ków i ju­nio­rów. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te me­da­le — Bar­tosz Mi­kler (M­LUKS Vic­to­ria Ja­ro­cin) w wy­ści­gu or­li­ków, Olga Wa­siuk (MG LKS Błę­kit­ni Pau­la Trans) w wy­ści­gu se­nio­rek, Mar­ta Tu­ro­boś (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w ka­te­go­rii or­li­czek i Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w wy­ści­gu ju­nio­rów; 2 srebr­ne — Anna Tom­czyń­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek) i Mar­ce­li Bo­gu­sław­ski (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w wy­ści­gu ju­nio­rów oraz 3 brą­zo­we me­da­le — We­ro­ni­ka Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii or­li­czek, Pa­try­cja Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii ju­nio­rek i Da­wid Jona (GK Gli­wi­ce Bike Ate­lier) w tej sa­mej ka­te­go­rii.

GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy zo­sta­ła klu­bo­wym wi­ce­mi­strzem kra­ju, a trze­cie miej­sce za­jął UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek (star­to­wa­ło 40 klu­bów).

22 stycznia 2015

Ewa Pajor zawodniczką VfL Wolfsburg

Naj­bar­dziej uta­len­to­wa­na pol­ska pił­kar­ka, Ewa Pa­jor (Me­dyk Ko­nin), od lata ma być za­wod­nicz­ką jed­ne­go z naj­lep­szych klu­bów świa­ta, VfL Wol­fs­burg. O Ewie Pa­jor zro­bi­ło się gło­śno, gdy w 2013 roku po­pro­wa­dzi­ła re­pre­zen­ta­cję Pol­ski U-17 do mi­strzo­stwa Eu­ro­py. Zo­sta­ła wte­dy też wy­bra­na naj­lep­szą pił­kar­ką mło­de­go po­ko­le­nia na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Za­czę­to o niej mó­wić Mes­si w spód­ni­cy.

Copyright 2013 LZS