Najlepsi w LZS 2013 Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

15 kwietnia 2014

Uwaga!!! 30 lat turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”!

W tym roku ogól­no­pol­ski tur­niej chłop­ców „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” ob­cho­dzi 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. To naj­star­szy tego typu tur­niej pił­kar­ski w Pol­sce i cią­gle po­pu­lar­ny, mimo wzra­sta­ją­cej co roku kon­ku­ren­cji. Wszyst­ko za­czę­ło się w 1984 roku od au­dy­cji te­le­wi­zyj­nej pod tym wła­śnie ty­tu­łem, któ­rej po­my­sło­daw­cą był dzien­ni­karz Re­dak­cji Rol­nej TVP Adam Go­cel. Po kil­ku za­le­d­wie wy­da­niach oka­za­ło się, że jest to strzał w „10” — oglą­dal­ność prze­szła wszel­kie ocze­ki­wa­nia. Mło­dym adep­tom pił­ki noż­nej udzie­la­no rad szko­le­nio­wych, po­ka­zy­wa­no naj­lep­szych wte­dy pił­ka­rzy, ana­li­zo­wa­no ich tech­ni­kę i grę.

Re­dak­to­ro­wi Go­ce­lo­wi uda­ło się po­zy­skać do współ­pra­cy m.in.: zna­ko­mi­te­go tre­ne­ra Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza, zna­nych sę­dziów jak Mi­chał List­kie­wicz, póź­niej­szy pre­zes PZPN. Na „za­mó­wie­nie” od­bio­rów au­dy­cji, czy­li mło­dych za­wod­ni­ków, za­czę­to też or­ga­ni­zo­wać roz­gryw­ki. W pierw­szej edy­cji wy­star­to­wa­ło 1507 gmin i po­nad 70 ty­się­cy uczest­ni­ków. Od sa­me­go po­cząt­ku Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we słu­ży­ły po­mo­cą Ada­mo­wi Go­ce­lo­wi i po­ma­ga­ły te roz­gryw­ki or­ga­ni­zo­wać. Póź­niej sta­ły się głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju. Co roku w na­szym tur­nie­ju star­tu­je od 40 do 50 ty­się­cy mło­dych pił­ka­rzy.

Chce­my god­nie uczcić ten ju­bi­le­usz. Uzy­ska­li­śmy już ho­no­ro­wy pa­tro­nat Mi­ni­stra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i Pol­skiej Te­le­wi­zji (TVP Sport). Wkrót­ce na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej uru­cho­mi­my w Menu spe­cjal­ną pod­stro­nę, na któ­rej bę­dzie­my pre­zen­to­wać bo­ha­te­rów na­sze­go tur­nie­ju — pił­ka­rzy, klu­by, tre­ne­rów. Zwra­ca­my się więc do uczest­ni­ków „PKCz” by przy­sy­ła­li swo­je wspo­mnie­nia, opi­nie, zdję­cia — opu­bli­ku­je­my je w cy­klu pt.„Nie tyl­ko kart­ka pa­pie­ru pa­mię­ta…”. Naj­lep­sze na­gro­dzi­my!

15 kwietnia 2014

8 czerwca 2014 — II Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej połączony z akcją społeczną „Razem wygramy z rakiem piersi”

W ubie­głym roku w cza­sie I Dnia Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej spo­tka­ło się 730 dru­żyn w 190 miej­sco­wo­ściach. W tym roku li­czy­my na wię­cej. Or­ga­ni­za­to­rem tego wy­da­rze­nia jest Fun­da­cja Pił­ka Jest Pięk­na, a Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS pod­ję­ło de­cy­zję o wspar­ciu tej spor­to­wo­-spo­łecz­nej ak­cji. Dla­te­go ape­lu­je­my do wszyst­kich na­szych dzia­ła­czy, za­wod­ni­ków, pre­ze­sów klu­bów i ki­bi­ców spo­tkaj­my się 8 czerw­ca na bo­isku! Zor­ga­ni­zuj­cie spe­cjal­ny mecz lub prze­nie­ście na ten dzień mecz pla­no­wa­ny wcze­śniej lub póź­niej albo zor­ga­ni­zuj­cie pił­kar­skie gry i za­ba­wy dla dzie­ci i do­ro­słych! Niech bę­dzie to Wiel­kie Świę­to Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej, któ­re po­zwo­li wszyst­kim prze­żyć wspa­nia­łe chwi­le i jed­no­cze­śnie uświa­do­mi, że pił­ka jest pięk­na, jed­no­czy przy­ja­ciół, uczy ma­rzyć i re­ali­zo­wać ma­rze­nia, jest źró­dłem ra­do­ści oraz wiel­kich emo­cji. Im­pre­za spor­to­wa po­łą­czo­na jest z ak­cją spo­łecz­ną, w któ­rej or­ga­ni­za­to­rzy chcą zwró­cić uwa­gę wszyst­kich — ko­biet i męż­czyzn — na pro­blem wal­ki z ra­kiem pier­si — co 90 mi­nut umie­ra jed­na Po­lka na raka pier­si. A wie­le z nich moż­na ura­to­wać — wy­star­czy pro­filak­ty­ka, czy­li mam­mo­gra­fia. Już wkrót­ce ru­szy stro­na in­ter­ne­to­wa, na któ­rej bę­dzie moż­na zgło­sić ak­ces i po­brać ma­te­ria­ły re­kla­mo­wo­-in­for­ma­cyj­ne. W każ­dym biu­rze wo­je­wódz­kie­go zrze­sze­nia LZS jest wy­zna­czo­ny ko­or­dy­na­tor ak­cji.

15 kwietnia 2014

Złoto dla Adriana, srebro dla Tomasza Zielińskich, brąz dla Ewy Mizdal na ME w podnoszeniu ciężarów

Czte­ry me­da­le zdo­by­li re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów w Mi­strzo­stwach Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów w Tel Awi­wie. Po srebr­nym me­da­lu Ma­rze­ny Kar­piń­skiej w ka­te­go­rii 48 kg, brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła Ewa Miz­dal z Unii Hru­bie­szów w ka­te­go­rii 75 kg. Ad­rian Zie­liń­ski zdo­był zło­to w no­wej dla sie­bie wa­dze 94 kg, a jego brat To­masz (o­baj Tar­pan Mro­cza) wy­wal­czył sre­bro w tej sa­mej wa­dze. Ad­rian Zie­liń­ski zdo­by­wa­jąc ty­tuł mi­strza Eu­ro­py „za­li­czył” tzw. ko­ro­nę (mi­strzo­stwo Eu­ro­py, świa­ta i olim­pij­skie). W hi­sto­rii pol­skich cię­ża­rów ta­kie osią­gnię­cie ma­ją na swo­im kon­cie tyl­ko Ire­ne­usz Pa­liń­ski, Wal­de­mar Ba­sza­now­ski i Zyg­munt Smal­cerz.

15 kwietnia 2014

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w Zapasach — styl klasyczny

W dniach 5-6 kwiet­nia br. w hali wi­do­wi­sko­wo­-spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół w Ko­strzy­nie nad Od­rą od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tów i Ju­nio­rów w za­pa­sach — sty­lu kla­sycz­nym. W za­wo­dach star­to­wa­ło 251 za­pa­śni­ków w wie­ku 15-20 lat, re­pre­zen­tu­ją­cych 44 eki­py spor­to­we. Oprócz naj­lep­szych pol­skich spor­tow­ców star­to­wa­li za­pa­śni­cy z Da­nii, Bia­ło­ru­si, Ho­lan­dii, Li­twy, Ukra­iny i Czech. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li wśród ka­de­tów — 1 zło­ty, 1 srebr­ny i 7 brą­zo­wych me­da­li, a wśród ju­nio­rów 4 zło­te, 4 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le.
 

8 kwietnia 2014

Uwaga!!!

W menu „Re­gu­la­mi­ny im­prez” za­miesz­czo­no an­kie­tę zgło­sze­nio­wą na szko­le­nie se­nio­rów (55+) — ani­ma­to­rów spor­tu do upo­wszech­nia­nia w śro­do­wi­sku wiej­skim mo­de­lu ak­tyw­ne­go spę­dza­nia wol­ne­go cza­su pn.„LEP­SZA JE­SIE­Ń ŻY­CIA NA SPOR­TO­WO”. Szko­le­nie od­bę­dzie się w dniach 14-18 maja w Miel­nie, woj. za­chod­nio­po­mor­skie. Ser­decz­nie za­pra­sza­my, za­pew­nia­my, że bę­dzie po­waż­nie, ale i ra­do­śnie, w sali wy­kła­do­wej ale i w ple­ne­rze, wy­ci­śnie­my z Was „siód­me poty”, ale damy też od­po­cząć. Gwa­ran­tu­je­my pro­fe­sjo­nal­nych tre­ne­rów, ogrom wie­dzy i prak­ty­ki. Cze­ka­my na la­wi­nę zgło­szeń, bo prze­cież każ­dy chciał­by mieć — lep­szą je­sień ży­cia. (Klik­nij na zie­lo­nym polu, a przej­dziesz do an­kie­ty)

Copyright 2013 LZS