Wystawa 70-lecia LZS Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Wystawa 70-lecia LZS Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Wystawa 70-lecia LZS Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

25 maja 2016

IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej
Razem wygramy z rakiem piersi

IV Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej i to­wa­rzy­szą­ca im akcja Ra­zem wy­gramy z ra­kiem piersi, któ­rych Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS jest współ­or­ga­ni­za­to­rem, od­będą się w tym roku w dniach 1-9 czer­wca. Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej od­by­wają się co­rocz­nie, w rocz­nicę UEFA EURO 2012. Pod­czas tego pił­kar­skie­go świę­ta, na bo­is­kach w ca­łej Pol­sce i na bo­is­kach dru­żyn po­lo­nij­nych na ca­łym świe­cie, przy­ja­cie­le wszy­stkich ro­dza­jów pił­ki no­żnej w bia­ło-­czer­wo­nej opra­wie roz­gry­wają me­cze lub tur­nie­je. Mecze, tur­nieje i im­prezy to­wa­rzy­szące od­by­wają się podczas DPPN wg. indywidualnych planów i możliwości or­ga­ni­za­cyj­no­-fi­nan­so­wych po­szcze­gól­nych nie­za­leż­nych or­ga­ni­za­torów i uczest­ni­ków Dni Przy­ja­ciół Piłki No­żnej. Co roku podczas tego pił­kar­skie­go świę­ta wrę­czamy ko­bie­tom — naszym bab­ciom, mat­kom, sio­strom, dziew­czy­nom, ko­le­żan­kom „ró­żowe kartki” za­chę­ca­jące do wy­ko­na­nia sto­sow­nych ba­dań pro­fi­lak­ty­cznych, któ­re są spo­so­bem na wcze­sne wy­kry­wa­nie raka piersi. Poparcia tej inicjatywie udzieliło ponad 750 osobowości ze świata sportu, medycyny, kultury i sztuki oraz samorządów lokalnych. W tym roku dodatkowym elementem IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej będzie Turniej Rzutów Karnych o Puchar Starosty, którego patronem jest Związek Powiatów Polskich.

24 maja 2016

Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS

21 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­był się XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy Głó­wnej Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS po­no­wnie zo­stał wy­brany Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Kamysz. Prze­wod­ni­czą­cym Głó­wnej Ko­misji Re­wi­zyj­nej zo­stał Ma­rek Ci­sek (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie). Wy­bra­no także Radę Głów­ną, w której zna­la­zło się 16 osób. Na swoim pier­wszym po­sie­dze­niu RG wybrała Pre­zy­dium: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cymi Zrze­sze­nia zo­sta­li: Ma­rek Ma­zur (woj. łódz­kie), Jan Za­lew­ski (woj. pod­las­kie) i Jó­zef Po­te­rucha (woj. lu­bel­skie), sek­re­ta­rzem Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie), skar­bni­kiem Ja­cek Ku­cy­bała (woj. ma­ło­pol­skie), człon­kiem An­drzej Cy­wiń­ski (woj. dolnośląskie). Zjazd przy­jął program dzia­ła­nia na ko­lej­ną ka­den­cję (2016-2019) i za­twier­dził zmiany w sta­tu­cie Kra­jo­wego Zrze­sze­nia. Roz­po­czę­cie obrad Zjazdu po­prze­dzi­ło ot­war­cie w Ga­lerii Po­łu­dnio­wej Mu­zeum Sportu i Tu­rys­tyki (pa­rter sie­dziby PKOl) wy­sta­wy 70-lecia dzia­łal­ności Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych pod nazwą „Nasze dzie­dzic­two. Jes­teśmy dumni z na­szej hi­storii”. Uro­czys­tego ot­war­cia wy­sta­wy do­ko­nali: Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Ka­mysz i dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

24 maja 2016

GOSRiT Luziono zaprasza na Mini Euro Kaszub Cup drużyny z rocznika 2005/2006

GOSRiT Luziono za­pra­sza na Mini Euro Ka­szub Cup dru­żyny z ro­czni­ka 2005/2006. Tu­rniej od­bę­dzie się w dniach 25 — 26 czerwca w Lu­zi­nie. Ro­ze­gr­any zo­sta­nie na dwóch spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych tra­wia­stych bo­is­kach. Każ­demu zes­po­łowi zo­sta­nie przy­dzie­lona wy­bra­na re­pre­zen­ta­cja gra­ją­ca na EURO 2016 we Fran­cji i zgo­dnie z har­mo­no­gra­mem Mi­strzostw Eu­ropy ro­ze­gra trzy spot­ka­nia w fa­zie gru­powej i 3-4 spot­ka­nia w fazie pucharowej. Naj­lep­szy ze­spół otrzy­ma rep­li­kę Pu­cha­ru Hen­riego De­launaya — tro­feum pił­kar­skich Mi­strzostw Eu­ropy. Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wali także sze­reg in­nych at­rakcji, w tym wspól­ne oglą­danie tran­smisji me­czów z Fran­cji na du­żym ek­ra­nie. Kon­takt: Piotr Ja­siel­ski, tel. 794 700 154, e-mail: p.ja­siel­ski@­go­srit.­lu­zino.­pl

24 maja 2016

Maria Andrejczk wyrównała rekord Polski w rzucie oszczepem

Na 2. Memoriale Zyg­munta Sze­le­sta, który od­był się 21 maja w War­sza­wie Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki w pier­wszej pró­bie rzu­tu osz­cze­pem wy­rów­nała re­kord Pol­ski — 64.08. Re­kord ten na­leży do Bar­ba­ry Ma­dej­czyk, któ­ra us­ta­no­wiła go pra­wie 10 lat temu na Pu­cha­rze Eu­ropy. Wy­nik za­wod­nicz­ki z Hań­czy Su­wał­ki jest o ponad 2 metry lep­szy od minimum olim­pij­skie­go na Rio de Janeiro. Pod­o­pie­czna Ka­rola Si­kor­skiego to ubieg­ło­rocz­na mi­strzy­ni Eu­ro­py ju­nio­rek. Kil­ka in­nych kon­ku­ren­cji na tym me­mo­ria­le wy­grali za­wod­nicy z naszych klubów.

24 maja 2016

UKS Korona Gdańsk najlepsza w pomorskim finale turnieju „O Złotą Wieżę”

21 maja 2016 w Cie­ple­wie, gmina Pruszcz Gda­ński od­był się IX Fi­nał Wo­je­wódz­kiego Dru­ży­no­wego Tur­nie­ju Sza­cho­wego LZS „O Zło­tą Wie­żę”, któ­re by­ły jed­no­cześ­nie mi­strzo­stwa­mi wo­je­wódz­twa. Star­to­wało 5 dru­żyn. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nieju było Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdańsku oraz OKSiBP w Cie­ple­wie. Sę­dzią głów­nym tur­nie­ju był Albin Kie­drow­ski. Patronat Honorowy nad mistrzostwami objęli: Maciej Kowalczuk, z-ca dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Gdań­sku oraz Mag­da­lena Ko­ło­dziej­czak, wójt gminy Pruszcz Gdań­ski. Tur­niej wy­gra­ła dru­żyna UKS Ko­ro­na Gdańsk.

24 maja 2016

Mistrzostwa Polski kadetów w tenisie stołowym — 14 medali dla naszych zawodników

W dniach 12-15 maja w Ostró­dzie od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski ka­de­tów za­li­czane do te­go­rocz­nej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Ty­tuł mi­strzo­wski zdo­była Anna Wę­grzyn MLKS Śnie­żnik Stro­nie Ślą­skie, która w fi­nale po­ko­nała swo­ją sio­strę Ka­ta­rzy­nę 4:2. Wśród ka­de­tów naj­lep­szy okazał się Sa­muel Kul­czycki Olim­pia­-Unia Gru­dziądz, je­szcze do nie­dawna re­pre­zen­tu­jący nasz klub GKS Go­rzo­via Gorzów Wlkp. Brą­zowy me­dal wy­wal­czył Ja­kub Wit­kow­ski LKS Odra Gło­ska. W sumie za­wo­dnicy z klubów Zrzeszenia LZS zdobyli 14 medali (6 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych).

Copyright 2013 LZS