Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Więcej informacji w Aktualnościach

5 października 2015

26 medali zdobyli nasi kolarze na Mistrzostwach Polski w jeździe na czas parami i  drużynowej

W dniach 3-4 paź­dzier­ni­ka na szo­sie ko­ło Opa­tów­ka ro­ze­gra­no Mi­strzo­stwa Pol­ski w jeź­dzie na czas pa­ra­mi i dru­ży­no­wej ko­biet i męż­czyzn. Ści­ga­li się ju­nio­rzy młod­si, ju­nio­rzy i eli­ta. Wśród eli­ty za­bra­kło za­wod­ni­ków star­tu­ją­cych w za­gra­nicz­nych gru­pach za­wo­do­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 26 — 8 zło­tych, 9 srebr­nych i 9 brą­zo­wych. Swo­ją do­mi­na­cję na szo­sie po­twier­dzi­ły ta­kie na­sze klu­by jak: TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń, UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik, BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska czy ALKS Stal Gru­dziądz.

5 października 2015

33 medale zdobyli nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Młodzików w lekkiej atletyce

W dniach 26-27 wrze­śnia w Ra­do­miu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w lek­kiej atle­ty­ce. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cej po­go­dy (sz­cze­gól­nie pierw­sze­go dnia za­wo­dów (deszcz i zim­no) po­bi­to kil­ka­na­ście re­kor­dów ży­cio­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 33 me­da­li — 14 zło­tych, 10 srebr­nych i 9 brą­zo­wych. Po dwa zło­te me­da­le zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach Ma­te­usz Wró­bel KS Sło­necz­ko Bu­sko Zdrój wy­grał bie­gi na 100 i 300 me­trów, Kor­nel War­szaw­ski LKS Or­kan Ostrze­szów zaś pchnię­cie ku­lą i rzut dys­kiem. Oby więk­szość z nich chcia­ła kon­ty­nu­ować ka­rie­rę spor­to­wą, to o przy­szłość pol­skiej lek­kiej atle­ty­ki nie po­win­ni­śmy się mar­twić.

5 października 2015

14 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 79. Mistrzostwach Polski Seniorów Open w łucznictwie

W dniach od 24 do 27 wrze­śnia w Do­brczu od­by­ły się 79. Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rów Open w łucz­nic­twie. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. O ty­tuł mi­strza Pol­ski wal­czy­ło 57 łucz­ni­ków i 33 łucz­nicz­ki. Mi­strzy­nią Pol­ski zo­sta­ła Ad­rian­na Trze­biń­ska UKS Ta­lent Wro­cław a mi­strzem Adam Ju­rzak GLKS Unia Piel­grzym­ka. Zło­ty me­dal dru­ży­no­wo zdo­by­ła eki­pa ko­biet z GLKS Unia Piel­grzym­ka a w mik­ście trium­fo­wa­li Mi­le­na Ba­ra­koń­skaKa­sper Hel­bin Obuw­nik Prud­nik. W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 14 me­da­li — 4 zło­te, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był Zrze­sze­nia LZS — ULKS Zryw Do­brcz.

2 października 2015

Agnieszka Skalniak brązową medalistą MŚ juniorek

27 wrze­śnia w Rich­mond (USA) za­koń­czy­ły się mi­strzo­stwa świa­ta w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i męż­czyzn. O me­da­lach Ka­ta­rzy­ny Nie­wia­do­mej, Ka­ta­rzy­ny Paw­łow­skiej i Mi­cha­ła Kwiat­kow­skie­go w jeź­dzie dru­ży­no­wej grup za­wo­do­wych już pi­sa­li­śmy. Pora na pod­su­mo­wa­nie ca­łej im­pre­zy. Je­dy­ny me­dal na tych mi­strzo­stwach dla Pol­ski zdo­by­ła ju­nior­ka, Agniesz­ka Skal­niak TKK Pa­ci­fic To­ruń w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go. Jest to jej dru­gi brą­zo­wy me­dal MŚ — po­przed­ni zdo­by­ła rok temu w Pon­fer­ra­dzie. Naj­lep­sze miej­sca — siód­me — oprócz Agniesz­ki za­ję­ły — Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) w jeź­dzie na czas ju­nio­rek i Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (wy­cho­wan­ka WLKS Kra­kus BCC Cza­ja) w wy­ści­gu eli­ty ko­biet ze star­tu wspól­ne­go.

2 października 2015

„Bądź aktywny – trzymaj wagę” – Mielno 2015

W dniach 17-20 wrze­śnia w Miel­nie spo­tka­ły się 82 oso­by z 13 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. To kon­ty­nu­acja na­sze­go pro­gra­mu z ubie­głe­go roku, w tym roku jego pierw­sza edy­cja od­by­ła się w czerw­cu w Za­ko­pa­nem. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS. Przed­się­wzię­cie zo­sta­ło do­fi­nan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, któ­re od dwóch lat wspie­ra or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we w pro­jek­tach ma­ją­cych na celu prze­ciw­dzia­ła­nie nad­wa­dze i oty­ło­ści.

2 października 2015

XVIII Wojewódzkie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza

17 wrze­śnia 2015 roku w To­kar­ni od­by­ły się XVIII Wo­je­wódz­kie Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS o me­mo­riał Zdzi­sła­wa Sta­wia­rza. Tra­sę bie­gów wy­zna­czo­no w bar­dzo uro­kli­wym miej­scu, ja­kim jest Skan­sen Wsi Kie­lec­kiej w To­kar­ni. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 355 uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS.

Copyright 2013 LZS