Skip to main content

Podsumowanie roku 2016 Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS

17 marca w sali sesyjnej Sej­miku Woje­wódz­twa od­było się pod­su­mo­wa­nie roku dzia­łal­ności w War­miń­sko­-Mazur­skim Zrze­sze­niu LZS. Sto­wa­rzy­sze­nie na War­mii i Mazu­rach osta­tni rok może zali­czyć do bar­dzo uda­nych. Reali­zo­wało zada­nia mimo zna­cznie mniej­szego wspar­cia z kra­jo­wych źródeł (Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki oraz Mini­ster­stwo Rol­ni­ctwa). W su­kurs przy­szedł Samo­rząd Woje­wódzki, któ­rego dota­cje stały się zba­wienne i pozwo­liły przy­naj­mniej na utrzy­ma­nie dotych­cza­so­wego potencjału, a w wielu przypadkach na progres. W uro­czys­tości wzięli udział m.in.: mar­sza­łek woje­wódz­twa Gus­taw Marek Brze­zina, dyrektor Depar­ta­mentu Sportu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wal­de­mar Buszan, prze­wo­dni­czący War­miń­sko­-Mazur­skiego Zrze­sze­nia LZS Zbi­gniew Micha­lak. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał wice­prze­wod­ni­czący Jan Zalewski.

Z prezentacji przedstawionej przez sekretarza WMZ LZS Marka Jaczuna wynikało, że nadal dominują dyscypliny, które przez lata tworzyły sportowy fundament miejscowych LZS, tzn. tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, zapasy, kolarstwo, lekka atletyka, ale nikt nie zamyka się w schematach. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS jest otwarte na nowe pomysły i sporty, które zyskują popularność jak choćby taekwondo czy saneczkarstwo. Wspomaga się kluby, które zaistniały w tabelach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży i które są w swoich środowiskach ważnym ośrodkiem ogniskującym życie po szkole i pracy. Z tych klubów wywodzą się najlepsi zawodnicy, którzy już w tej chwili osiągają rezultaty na wysokim poziomie międzynarodowym m.in.: Alicja Potasznik (Dywity — lekkoatletyka), Krystian Augustyniak (Nidzica — ciężary), Julian Falkowski (Elbląg ciężary), Szymon Rekita (Biskupiec — kolarstwo), Dominika Krupińska (Gołdap — saneczkarstwo).

Dużym prestiżem w środowisku cieszy się ranking najlepszych gmin w regionie. Najlepsza dziesiątka została uhonorowana podczas tego spotkania. Kolejność: 1. Gmina Iława, 2. Gmina Lubawa, 3. Gmina Ostróda, 4. Gmina Biskupiec, 5. Gmina Olecko, 6. Gmina Morąg, 7. Gmina Rybno, 8. Gmina Jeziorany, 9. Gmina Świątki, 10. Gmnina Wydminy.

Kilku działaczy i trenerów otrzymało medale 70-lecia LZS oraz brązowe odznaki zasłużonych dla sportu. Szymona Niestatka — trenera medalistki Mistrzostw Europy Juniorów Alicji Potasznik uhonorowano nagroda pieniężną.