W gminie Trąbki Wielkie Święto Kobiet na sportowo

3 marca 2017 roku z ini­cja­tywy Gmin­nego Zrze­sze­nia LZS w Trąb­kach Wiel­kich i Klubu Se­niora „Pogo­dna Je­sień” w Gołę­bie­wie Wiel­kim na krę­gielni „Tokyo Sta­tion” w Łęgo­wie został zor­ga­ni­zo­wany I Gminny Tur­niej w Bow­lingu Senio­rów z okazji Święta Ko­biet pn. „Żyj zdro­wo i spor­towo”. Nagrody główne ufun­do­wał Bła­żej Kon­kol, wójt Gminy Trąbki Wiel­kie. W tur­nieju udział wzięło 26 senio­rek oraz 8 senio­rów w kate­gorii wie­kowej 60+ z pię­ciu klu­bów seniora.

Uczestnicy turnieju rozegrali dwie rundy, które były zaliczone do współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego. W klasyfikacji drużynowej liczyły się wyniki uzyskane przez trzy najlepsze uczestniczki z klubu. Po dwóch godzinach sportowej rywalizacji nastąpiła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród i medali. Złote medale wszystkim uczestnikom turnieju wręczyli Albert Dajda, najstarszy uczestnik turnieju — 81 lat, Elżbieta Mincer, przewodnicząca Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz sędzia Radosław Pragacz. Wśród seniorek wygrała Urszula Nowacka z KS „Trąbki” Trąbki Małe, druga był Grażyna Kosińska KS Kłodawa, a trzecia jej koleżanka klubowa Krystyna Cholewińska. Wśród seniorów najlepszy był Kazimierz Łangowski, drugie miejsce zajął Bronisław Rogall, a trzecie Andrzej Nowacki — wszyscy KS Trąbki Wielkie. Drużynowo wygrał Klub Seniora „Siła dwóch rzek i jednego wodospadu” z Kłodawy, drugie miejsce Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Gołębiewie Wielkim, a trzecie klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Trąbkach Wielkich.

Info i foto wkempa