XIX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego RW Z LZS

5 marca w Przy­go­dzi­cach od­była się XIX Zi­mowa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kiada LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wo­dni­czą­cego RW Z LZS. Była to pier­wsza im­preza wcho­dząca w skład Współ­za­wo­dnic­twa Spor­to­wo­-Tury­sty­cznego Po­wia­tów Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego o Puchar Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. W impre­zie wzięli udział repre­zen­tanci 17 powia­tów, zapro­szeni goście oraz kibice. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pier­wsze miej­sce wywal­czył Wągro­wiec wyprze­dza­jąc zale­dwie o 1,5 pkt Ostrów Wlkp. i o 4 pkt. Konin.

Patronat Honorowy nad Spartakiadą sprawowali m.in.: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski, Starosta Ostrowski i Krzysztof Rasiak, Wójt Gminy Przygodzice.

Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach rekreacyjnych m.in.: przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzuty karne do bramki, rzuty lotką do celu oraz w grach zespołowych — piłce nożnej mężczyzn, siatkówce kobiet i mężczyzn, które zostały poprzedzone eliminacjami w 4 rejonach. Odbył się także zaliczany do punktacji generalnej konkurs wiedzy o Ludowych Zespołach Sportowych.

Zwycięski powiat Wągrowiec wygrał podnoszenie ciężarka, wielobój rekreacyjny mężczyzn oraz turniej piłki nożnej, Ostrów Wielkopolski okazał się najlepszy w konkursie wiedzy o LZS, w rzutach lotką do tarczy mężczyzn, w wieloboju rekreacyjnym kobiet i w piłce siatkowej kobiet. Powiat koniński wygrał przeciąganie liny i piłkę siatkową mężczyzn. W sumie w zmaganiach sportowych uczestniczyło ponad 500 osób.