Wydłużenie terminu złożenia ofert w ramach zapytania ofertowego z dnia 26 czerwca 2017 r.

W związku z licznymi zapytaniami ws. specyfikacji z zakresu Dostawy sprzętu i wyposażenia zaplecza kuchennego w Mielnie na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, w treści ogłoszenia o zapytaniu wydłuża się termin składania ofert do dnia 05 lipca 2017 r.

Informujemy, iż termin złożenia ofert wskazany w treści zapytania ofertowego wskazany w treści „ Termin złożenia oferty upływa z dniem 03 lipca 2017 r. do godziny 10.00 zostaje wydłużony do dnia 05.07.2017 r. do godziny 10.00 w załączeniu odpowiedzi na pytania dot. specyfikacji zamówienia.

Specyfikacja.pdf