Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty — dot. zapytania ofertowego nr 4/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 20 000,00 zł netto, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na przeprowadzenie Kampanii promocyjnej Centrum Integracji Społecznej w Mielnie w ramach realizacji projektu pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma MULTI CONCEPTION SP. Z O.O.

Szczegóły w załączniku: info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1.pdf