Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego nr 5/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 20 000,00 zł netto, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na przeprowadzenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający anuluje powyższe zapytanie z uwagi na przekroczoną w stopniu znacznym kwotę przeznaczoną na usługi zamieszczone w zapytaniu.

Protokół z wyboru ofert.pdf
Informacja.pdf