Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego nr 6/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 000,00 zł netto, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na dostawę sprzętu i wyposażenia uzupełniającego zaplecze gastronomiczne w Mielnie na potrzeby realizacji projektu pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PHU ”Klimatex” Jacek Kujawa

Szczegóły w załączniku:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6_2016.pdf