Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2017 z dnia 21.08.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na przeprowadzenie Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kas fiskalnych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta (brak ofert).
Mając na uwadze powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.
Szczegóły w załączniku:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8_2017.pdf