Dotyczy zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07.09.17 r.

W związku z pojawiającym się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07 września 2017r., na: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający w załączonym poniżej dokumencie umieszcza odpowiedzi.

Uwaga!!!

1. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 20 września 2017 r. do godz.10.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 20 września 2017 r. do godz.10.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

2. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz doprecyzowaniem treści zapytania, Zamawiający informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 7 września br.

Odpowiedzi do pytań dot. zapytania ofertowego nr 13_2017.pdf
Zmodyfikowane Zapytanie nr 13_2017 dot. Inżynier kontraktu.docx