Dotyczy zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07.09.17 r.

W związku z pojawiającym się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07 września 2017r., na: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie informujemy, iż w dniu jutrzejszym na stronie www.lzs.pl zostaną umieszczone przez Zamawiającego, odpowiedzi na zadane pytania.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 25 września 2017 r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 25 września 2017 r. do godz.12.30.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.