Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego nr 11/2017 z dnia 07.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek fiskalnych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma REVEE Marta Sobczyk.

Szczegóły w załączniku…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11_2017.pdf