Dotyczy zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07.09.17 r.

W związku z pojawiającym się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 07 września 2017r., na: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający w załączonym poniżej dokumencie umieszcza odpowiedzi.

Uwaga!!!

1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

– termin składania ofert obowiązuje do dnia 29 września 2017 r. do godz.10.00.
– otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 29 września 2017 r. do godz.10.30.

2. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz doprecyzowaniem treści zapytania, Zamawiający informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 7 września br., które również zostało dołączone do niniejszego maila.

Odpowiedzi z dn. 26.09.17r. do pytań dot. zapytania ofertowego nr 13_2017.pdf
Zmodyfikowane Zapytanie nr 13_2017 dot. Inżynier kontraktu.docx