Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego nr 13/2017 z dnia 15.09.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na dot. pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „REICHBAU” Damian Lipigórski-Reichel.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13_2017.pdf