Anulowanie zapytania ofertowego nr 15/2017 z dnia 27.12.2017 r.

Dotyczy zamówienia udzielonego w trybie zapytania ofertowego nr 15/2017 z dnia 27.11.2017r. zgodnie z zasadą konkurencyjności, prowadzonego w celu realizacji zamówienia dotyczącego: wykonania prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Zamawiający informuje, iż powyższe zapytanie ofertowe zostało anulowane.

W toku realizacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapytaniem nr 15/2017 z dnia 27.11.2017 r . Zamawiający wykrył błąd w zapytaniu, niezgodny z przyjętymi „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”. W związku z czym podjęto decyzję o anulowaniu postępowania.

Protokół do zap. nr 15 2017.pdf