Dotyczy zapytania ofertowego nr 16/2017 z dnia 01.12.17 r.

W związku z pojawiającym się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 16/2017 z dnia 01 grudnia 2017r., na: Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna,

Zamawiający w załączonym poniżej dokumencie umieszcza odpowiedzi.

Uwaga!!!

1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
2. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz doprecyzowaniem treści zapytania, Zamawiający informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr 16/2017 z dnia 01 grudnia br.

Odpowiedz na pytanie dot. zapytania ofertowego nr 16_2017.pdf
Zmodyfikowane zapytanie ofertowe_nr_16_2017_z_dn_08_12_2017_plus_zalaczniki nr 1-7a.docx