Nadzwyczajny Zjazd Pomorskiego Zrzeszenia LZS

15 listopada 2017 r. w Rusocinie, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Celem Zjazdu była zmiana statutu w celu dostosowania go do obowiązujących norm formalno-prawnych oraz ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego. W Zjeździe prawo udziału miało 99 delegatów wybranych na V Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (mandaty zachowują ważność do końca kadencji). Zjazd otworzył Piotr Klecha, przewodniczący RW PZ LZS. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w Zjeździe uczestniczy 56 delegatów, wobec czego uznano Zjazd za prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał wynikających z toku obrad. Delegaci zostali zapoznani z propozycją nowego statutu (który wcześniej otrzymali również drogą elektroniczną). Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym zdecydowano o uchyleniu dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego Statutu Stowarzyszenia. Za przyjęciem Uchwały nr 2/11/2017 głosowało 56 osób, przeciw 0, wstrzymujących 0.