Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dot. zapytania ofertowego nr 16/2017 z dnia 01.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000,00 zł netto, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na Wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna przyjęto, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma DREWDOM Grzegorz Hirowicz.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zap. nr 16_2017.pdf