Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/2017

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 17/2017 z dnia 29 stycznia 2018 r. na zakup i dostawę nowych mebli i wyposażenia obiektu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna, Zamawiający w załączonych dokumentach umieszcza odpowiedzi w celu uzupełnienia treści zapytania ofertowego.

Uwaga!!!
Zamawiający jednocześnie informuje, iż termin składania oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi do pytań dot. zapytania ofertowego nr 17_2017.pdf
Zał. Meble do zabudowy.pdf