Otwarcie CIS w Mielnie

9 czerwca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia LZS w Mielnie otwarto Centrum Integracji Społecznej. Niespełna rok temu, 10 sierpnia 2017 r., wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek Mazur podpisali umowę na modernizację ośrodka i powstanie CIS. Infrastrukturalne zmiany były możliwe dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli funduszy unijnych (zadanie wpisało się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna”). Modernizacja objęła roboty na zewnętrz i wewnątrz obiektu, a także wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej. Ponadto zakupiono nowego wyposażenia: biur, recepcji, stołówki, kuchni, łazienek, toalet, sali szkoleniowej i pomieszczeń pierwszego piętra. Zagospodarowany został teren wokół budynku, jest lepszy dojazd i powstały nowe miejsca parkingowe. W uroczystości otwarcia obiektu, który otrzymał nazwę „Od Nowa”, udział wzięli m.in.: przewodniczący RG KZ LZS Władysław Kosiniak Kamysz, wiceprzewodniczący Marek MazurJózef Poterucha, członkowie Prezydium, Plenum i Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS, przewodniczący wojewódzkich zrzeszeń oraz wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, burmistrz Mielna Olga Roszak-Pezała, gospodarzem uroczystości była dyrektorka CIS Lidia Lis.

Co to jest CIS? Celem działalności CIS jest reintegracja społeczno-zawodowa. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi wprost, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle określona w przepisach.

CIS nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która CIS utworzyła. CIS mogą utworzyć: starosta, wójt, prezydent albo burmistrz miasta lub organizacja pozarządowa. Instytucja, która CIS utworzyła podpisuje umowy w sprawach CIS i co jeszcze ważniejsze — odpowiada za jego zobowiązania. Do prowadzenia spraw CIS zarząd organizacji prowadzącej może wyznaczyć osobę, której przekaże odpowiednie pełnomocnictwa.

Pomoc CIS „Od Nowa” w Mielnie kierowana będzie głównie do mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego dotkniętych wykluczeniem społecznym ograniczającym ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Rocznie znajdzie to pomoc ok. 80 osób, wskaże ich Powiatowy Urząd Pracy oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.