Zapytanie ofertowe nr 2/7.1./Z.O/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/7.1./Z.O/2019 na przeprowadzenie indywidualnych specjalistycznych konsultacji lekarskich diagnozujących stan zdrowia (usługa = wywiad + badanie wstępne/ogólne + diagnoza wstępna) dla maksymalnie 50 Uczestników/czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w okresie od 24.06 .2019 do 31.12.2019, w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

ZO 2_7.1_2019.pdf
załączniki do ZO 2_7.1._Z.O_2019.docx