Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/7.1/Z.O/2019

W związku z upublicznieniem zapytania ofertowego nr 2/7.1/Z.O/2019 z dn. 13 czerwca 2019r.,  zgodnie z zasadą konkurencyjności (wg „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, prowadzonego w celu realizacji zamówienia dotyczącego:

a) przeprowadzenia indywidualnych specjalistycznych konsultacji lekarskich diagnozujących stan zdrowia (usługa = wywiad + badanie wstępne/ogólne + diagnoza wstępna) dla maksymalnie 50 Uczestników/czek projektu osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w okresie od 24.06 .2019 do 31.12.2019;

b) przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich w celu postawienia właściwej diagnozy i ustalenia obszarów problemowych dotyczących zdrowia (specjalistyczne badanie lekarskie + wizyta z diagnozą właściwą) dla maksymalnie 50 Uczestników/czek projektu tj. osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w okresie od 06 .2019 do 31.12.2019.

Zamawiający informuje, iż na realizację usług w przedmiotowym postępowaniu, nie została złożona żadna oferta (brak ofert).

Informacja z otwarcia ofert 2_7.1_Z.O_2019.pdf