Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja br. Program, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla „sportowego” sektora pozarządowego:

— organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie — w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;

— klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj.

— Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;

— Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

— Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań;

— Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 — 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest od 12 maja br.

Więcej informacji na stronie https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Fot. NIW