XIX Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu

1 sierpnia w hali sportowej Zespołu Szkół w Dobrzyniu Wielkim odbył się XIX Zjazd Sprawozdawczo — Wyborczy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. Zjazd odbył się w reżimie sanitarnym związanym z epidemią koronawirusa. Każdy delegat miał osobny stół i krzesło z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. W zjeździe uczestniczyło 52 delegatów (na 100 uprawnionych) — frekwencja 52%. Zjazd został bardzo sprawnie przeprowadzony przez wiceprezesa WZ LZS w Opolu Jana Domka, którego wybrano na przewodniczącego Zjazdu. Po załatwieniu kwestii proceduralnych (zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu obrad i wyborów, powołaniu komisji zjazdowych) wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Gerarda Halamy, który powiedział m.in.: — W województwie opolskim Ludowe Zespoły Sportowe i Ludowe Kluby Sportowe stanowią prawie jedną trzecią wszystkich klubów. Jest ich 295 i zrzeszają około 10,7 tys. członków. Większość, bo aż 9,6 tys. z nich to osoby niepełnoletnie. W ciągu ostatnich czterech lat LZS-y i LKS-y zorganizowały ponad 6 tys. imprez sportowych i projektów, w których wzięło udział łącznie prawie 241 tys. miłośników sportu. Odbyło się też 13 imprez turystycznych, z których skorzystało prawie 1,3 tys. osób. (…) Działalność zrzeszenia realizowana była w dwóch blokach — organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe. Organizowane imprezy były prowadzone dla młodzieży szkolnej — głównie w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkół Wiejskich, dla osób niepełnosprawnych — igrzyska letnie i zimowe, dla seniorów 50+ turnieje rekreacyjno-sportowe i imprezy turystyczne, oraz współorganizacja i organizacja imprez wybranych dyscyplin sportowych dla sportowców wyczynowych. Jeśli chodzi o szkolenie to w ostatnich 4 latach Zrzeszenie realizowało programy nauki pływania („Umiem pływać”) i nauki jazdy na łyżwach („Lodowisko + łyżwy = świetna zabawa”). Były to programy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, a liczba przeszkolonych przekroczyła 1000 osób. W programach tych Zrzeszenie działało w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi — gminami — co z pewnością w przyszłości zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami. Wojewódzkie Zrzeszenie w latach 2018 i 2019 przeprowadziło szkolenia dotyczące składania wniosków „Program Klub” — szkolenia miały duży wpływ na udział klubów z Opolszczyzny w tym programie (w szkoleniu mogli uczestniczyć także przedstawiciele klubów spoza Zrzeszenia LZS). (…) Zrzeszenie w minionej kadencji aktywnie zachęcało kluby do korzystania odpisu 1% podatku gwarantując bezpłatną pomoc. Kwota pozyskiwanych funduszy z roku na rok jest coraz większa — co jest najlepszym dowodem na skuteczność prowadzonych działań w tym zakresie. (…) Zrzeszenie nadal stanowi bardzo istotna siłę w województwie jeśli chodzi o sport wyczynowy i współzawodnictwo sportowe. W każdym z kolejnych lat w okresie 2016-2019 sportowcy zrzeszenia zdobywali po 80 medali z imprez sportowych najwyższej rangi. Sprawozdawca poinformował także, że i minionej kadencji 25% na działalność pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego, 25% z Ministerstwa Sportu, nieco ponad 14% ze składek członkowskich (w tym ubezpieczenie) i tyleż samo z wkładu samorządów lokalnych, a 9,62% z Krajowego Zrzeszenia LZS.

Następnie swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, która stwierdziła m.in., że widać dużą poprawę w przepływie informacji miedzy kierownictwem i biurem Zrzeszenia, a organizacjami LZS w regionie. Coraz więcej informacji przekazywanych jest drogą elektroniczną — e-mail i z wykorzystaniem strony internetowej. Poprawa komunikacji w widoczny sposób rzutuje na aktywność i dynamikę działalności WZ LZS w Opolu. Komisja także zauważyła pozytywny kierunek działań w zakresie zwiększenie aktywności Zrzeszenia w aplikowaniu o środki finansowe z różnych źródeł (występowanie z wnioskami o zadania zlecone w konkursach ofert z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej i turystyki).

Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom, zatwierdzili nowy statut oraz dokonali wyboru nowych organów Zrzeszenia. Przewodniczącym WZ LZS w Opolu ponownie został Gerad Halama. Obecny Zarząd składa się wraz z przewodniczącym z 20 osób. Na swoim pierwszym posiedzeniu powierzył funkcję wiceprzewodniczących Janowi DomkowiAnnie Kocińskich-Scholz, sekretarzem wybrano Jana Siekańca, a skarbnikiem Annę Kasprzyk. Zjazd wybrał na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Wilfryda Parchatka, członkami zostali: Jan Chruściel, Wiesław Okaj, Józef WoźniakNorbert Zielonkowski. Wybrano także delegatów na Zjazd Krajowy, zostali nimi: Jan Domek, Gerard Halama, Anna Kasprzyk, Anna Kocińska-Scholz, Jan Siekaniec.

W przyjętych przez Zjazd uchwałach i wnioskach zaproponowano m.in.: tworzenie we wszystkich gminach województwa opolskiego Gminnych Zrzeszeń LZS, ubieganie się i organizację imprez centralnych rangi Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS, organizację imprez rekreacyjno-turystycznych rangi wojewódzkiej mających na celu odbudowanie tego profilu działalności w Zrzeszeniu, zadbanie o udział reprezentantów województwa w zawodach rangi Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS, w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS i ogólnopolskich imprezach turystycznych a także kontynuowanie dobrej współpracy z Krajowym Zrzeszeniem LZS i Samorządem Województwa Opolskiego.

Udzielając po Zjeździe miejscowej prasie wywiadów Gerard Halama powiedział — Krzewimy kulturę fizyczną we wsiach i w małych miastach. Funkcjonujemy też w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu i Nysie. Jesteśmy w 70 z 71 opolskich gmin, a nie ma nas jedynie w gminie Pokój. Chcemy, aby coraz więcej ludzi w różnym wieku uprawiało sport. Wiceprzewodniczący Jan Domek dodał — Poprzednie cztery lata nie były łatwe. Tak jak zmienia się rzeczywistość, w której żyjemy, tak samo zmieniało się nasze zrzeszenie. Część działaczy pamięta jeszcze lata 70. i 80. XX w., gdy klubów było o wiele więcej. Od tamtego czasu ich liczba zmalała i w kolejnej kadencji musimy tak pracować, żeby dzieci i młodzież z przyjemnością dołączały do klubów. Rozwój sportu na szczeblu lokalnym jest bardzo ważny.