Szkolenie Aktywny Senior LZS — Mielno 2020

Jak wiemy, z róż­nych danych, zamie­szcza­nych w bada­niach nauko­wych i pra­sie nasi se­nio­rzy nie mogą poch­wa­lić się wyso­kim po­zi­omem ak­ty­wno­ści fizy­cznej. Stąd próg nie­spraw­ności inte­lek­tu­alnej i fi­zy­cznej do­pada nas wcze­śniej niż inne na­rody Eu­ropy. A prze­cież nawet umiar­ko­wany wy­siłek fi­zy­czny ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję i zdro­wie je­dno­stki. Jak więc prze­ko­nać seniorów do ak­ty­wno­ści fi­zy­cznej, cho­ćby wła­śnie tej umiar­ko­wa­nej? Jakie formy aktywności im zaproponować? Jaką rolę pełni w życiu seniora dobra dieta? Jak powinien się odżywiać? Na te py­ta­nia sta­ra­liśmy się zna­leźć od­po­wiedź pod­czas szkolenie Aktywny Senior LZS, które od­było się w dniach 10-13 wrze­śnia 2020 roku w Miel­nie. Wzięło w nim udział 40 uczestników oraz kadra szkoleniowa. Uczest­ni­kami szko­le­nia byli or­ga­ni­za­torzy sportu i ani­ma­to­rzy ży­cia spor­to­wego dla se­nio­rów w śro­do­wi­sku wiej­skim, w tym dzia­ła­cze i pra­co­wnicy jed­nos­tek LZS. Szkolenie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Sportu. Uczestników przywitał, a na końcu szkolenia podsumował je wiceprzewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur.

Niezwykle interesujące wykłady prowadzili: dr Monika Wiech — AWFiS Gdańsk, dietetyk — Aldona Lewita-Paszko oraz dr Mirosław Bierkus — trener nordic walking.

Dr. Monika Wiech mówiła o „Możliwościach i potrzebach seniorów w zakresie kultury fizycznej”. Wiele informacji i tez zawartych w tym wykładzie opartych było na doświadczeniu wykładowczyni, która od wielu lat jest koordynatorem lokalnych projektów, takich jak: PAS-ja, PROMen, Seniorada, Przyjazne Siłownie Plenerowe, Wolontariusze na start organizowanych na Pomorzu, jest także wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWFiS w Gdańsku.

Dietetyk Aldona Lewita-Paszko starała się przekazać jak najwięcej informacji o diecie codziennej seniora. Jej wykład „Prawidłowe żywienie seniorów w aspekcie przeciwdziałania otyłości i nadwadze” cieszył się dużym zainteresowaniem i po jego zakończeniu padło wiele pytań, z których wyłonił się najważniejszy problem — najtrudniej jest zmienić swoje nawyki żywieniowe. Każdy z uczestników mógł dokonać analizy składu swojego ciała i przedyskutować wyniki z dietetyczką.

Trzecim wykładowcą był dr Mirosław Bierkus — trener nordic walking, osoba znana społeczności uprawiającej „chodzenie z kijkami”. 10 lat temu pan Mirosław został drużynowym mistrzem świata w nordic walking, w tym roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z powodzeniem obronił swoją rozprawę doktorską na temat: „Wpływ treningu wytrzymałościowego nordic walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn”. Jego zajęcia teoretyczne i praktyczne przyniosły uczestnikom szkolenia wiele radości, a niektórym też „zakwasów”. Wiele osób uważa, że „chodzenie z kijkami” to bardzo prosta czynność, nasz trener udowodnił, że nie zupełnie, a nieumiejętne uprawianie tego sportu może przynieść wiele niepożądanych skutków zdrowotnych. Jego zajęcia praktyczne pokazały też, jak wiele fajnych ćwiczeń można wykonać w przerwach marszu, w grupie by lepiej się integrować.

Mamy nadzieję, że wiele ze zdobytych na szkoleniu doświadczeń, nasi uczestnicy wcielą w życie w swoich klubach i środowiskach.