Uwaga!!! Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert na rzecz osób starszych „Aktywni+”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025, edycja 2021. Na program przeznaczono w tym roku 40 mln. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata. O dofinansowanie mogą starać się: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, związki stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Cel — zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Termin składania ofert do 26 marca 2021 r.

Cele priorytetowe:

I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

  • merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;
  • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne — łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej — do 5% wartości dotacji oraz koszty kierowania (koordynacji) projektu wraz z kosztami wykonywania zadań administracyjnych — do 5% wartości dotacji.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w terminie:

od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 74, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 — 15:00.

Poniżej program konkursu i link do strony ministerstwa.

Ogłoszenie konkursu Aktywni+.pdf
https://www.gov.pl/…/ogloszenie-o-otwartym-konkursie…