All Posts By

KZ LZS

3 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Polski w boksie seniorów

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 27-31 marca w  Czło­pie od­były się 88. Mi­strzo­stwa Pol­ski Senio­rów w Boksie. W tur­nieju star­to­wało 140 zawo­dni­ków z 57 klu­bów. Bok­se­rzy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS wywal­czyli 3 medale — 2 złote i 1 sre­brny. Złote me­dale wy­wal­czyli w kat. 60 kg Marek Pie­tru­czuk z MUKS Vic­to­ria Ostro­łęka i w kat. 75 kg Bar­tosz Gołę­biew­ski KKB Rushh Kielce, który w bra­to­bój­czej walce poko­nał swo­jego ko­legę klu­bo­wego Da­niela Adamca (w ubie­głym roku w So­kół­ce ko­lej­ność była od­wro­tna). W kla­sy­fi­kacji klu­bo­wej zawo­dnicy z Kielc zdo­byli dru­gie miej­sce. W mi­strzo­stwach wy­stą­piło 7 za­wo­dni­ków z KKB Rushh Kielce.

19 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia na HMP juniorów młodszych w łucznictwie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 18-19 marca w Zgie­rzu od­były się XXVII Halowe Mistrzo­stwa Pol­ski junio­rów młod­szych w łucz­ni­ctwie. W hali Miej­skiego Ośro­dka Sportu i Rekre­acji rywa­li­zo­wało 214 łucz­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych 40 klu­bów z całej Pol­ski. Łucz­nicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łącznie 19 medali — w łukach kla­sycz­nych 14 (4 złote, 3 sre­brne i 7 brą­zowych), w łukach blo­czko­wych 5 (1 złoty, 2 sre­brne i 2 brą­zowe).

Halową mistrzynią Polski została Sylwia Zając UKS Tramp Jarosław, srebrny medal wywalczyła Gabriela Sabadach GLKS Unia Pielgrzymka, a brązowy Agnieszka Świtała KŁ Chrobry Głuchołazy. Wśród juniorów młodszych najlepszy był Andrzej Nieścior KS Agros Zamość, brązowe medale zdobyli Oskar Kasprowski LKS Łucznik Żywiec i Jakub Filipowicz GLKS Unia Pielgrzymka. W kategorii zespołów wszystkie medale wśród mężczyzn zdobyli zawodnicy naszych klubów — złoto LKS Łucznik Żywiec, srebro KS Agros Zamość, brąz UKS Tram Jarosław i LKS Łucznik Żywiec 2. Juniorki młodsze drużynowo wywalczyły 2 brązowe medale — KS Obuwnik Prudnik i UKS Tramp Jarosław 1. W mikstach złoty medal dla LKS Łucznik Żywiec 1, srebro dla KS Agros Zamość.

W łukach bloczkowych złoty medal wywalczył Przemysław Konecki LUKS Orlik Goleszów, srebrny Marcin Arast LKS Łucznik Żywiec, a brązowy jego kolega klubowy Jakub Mrowiec, wśród kobiet srebro dla Angeliki Kolec, brąz dla Julii Zyzak — obie ULKS Zbójnik Żywiec.

3 medale naszych badmintonistów na Yonex Polish Open 2017

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 23-26 marca w War­sza­wie od­były się Ot­warte Mi­strzo­stwa Pol­ski w Bad­min­to­nie czyli Yonex Polish Open 2017. W 5 kate­go­riach tur­nie­jo­wych star­to­wało ponad 260 zawo­dni­ków z 33 kra­jów. Złote me­dale wywal­czyli w deblu Wojtek Szku­dlar­czyk (UKS Hubal Białystok) w parze z Łuka­szem More­niem (SKB Su­wałki) i w mikście Nadia Zięba w parze z Rober­tem Mate­u­sia­kiem (oboje UKS Hubal Bia­ły­stok). Brą­zowy medal w grze sin­glo­wej wywal­czył Mi­chał Rogal­ski (UKS Hubal Bia­łys­tok). To naj­lep­szy wynik Po­la­ków od czte­rech lat.

Debel Moreń/Szkudlarczyk odniósł w finale bezdyskusyjne zwycięstwo w dwóch setach nad zawodnikami ze Szkocji: Alexandrem Dunnem i Adamem Hallem, ten ostatni ujrzał po meczy żółtą kartkę za złe zachowanie po porażce. Mikst Mateusiak/Zięba pokonał parę z Tajwanu Tseng Min Hao/ Hu Ling Fang w trzech setach dostarczając kibicom wiele emocji. Nasi zawodnicy rozegrali się dopiero w trzecim secie, kiedy od stanu 6:8 na swoją niekorzyść rozjechali Tajwańczyków, zdobywając przy entuzjazmie kibiców 13 (!) punktów z rzędu. — Dzisiaj było sporo emocji i nerwów, tym bardziej że wiedzieliśmy, że jest to nasz ostatni Polish Open, tak że chcieliśmy się godnie pożegnać z naszą wspaniałą publicznością. która dzisiaj dopisała: wielu kibiców nas wspierało i te dwa pierwsze sety mogły się chyba podobać — mówił po meczu Robert Mateusiak. — Trochę chyba przypomniały się mecze z igrzysk olimpijskich — „Zico” nawiązał do znanych dobrze polskim kibicom dramatycznych przepraw miksta. I dodał, że ich głównym celem jest zdobycie tytułu mistrzów Europy.

W półfinale Michał Rogalski musiał uznać wyższość zawodnika z Brazylii Ygora Coehlo, któremu uległ w dwóch setach 15:21; 13:21.

W pozostałych spotkaniach zwyciężyli: Malezyjczyk Tan Jia Wei, Japonka Yui Hashimoto i żeński debel indonezyjski Yulfira Barkah/ Meirisa Cindy Sahputri.

Ogółem w turnieju rozegrano 232 mecze, zużyto w nich łącznie 1785 lotek. Największą liczbę zawodników zgłosiła oczywiście Polska (72), następnie Indonezja i Tajpej (po 20) oraz Ukraina (18).

Fot. PZBad.

6 medali dla zawodników z klubów naszego Zrzeszenia na MP w biegach narciarskich

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Od 23 do 26 marca w Jaku­szy­cach roze­gra­no drugą część Mi­strzostw Pol­ski w bie­gach nar­ciar­skich. O medale wal­czyli senio­rzy, mło­dzie­żo­wcy i junio­rzy. Roze­grano nas­tę­pu­jące kon­ku­ren­cje: sprint dru­ży­nowy senio­rów i senio­rek, bieg na 30 km mę­żczyzn i na 15 km ko­biet oraz szta­fety senio­rek i senio­rów. Zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli 6 me­dali — 3 złote, 1 sre­brny i 2 brą­zowe.

W biegu sprinterskim brązowy medal wśród seniorek wywalczyły Weronika KaletaUrszula Łętocha z klubu LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany. Wśród juniorów, którzy biegli na 30 km stylem łyżwowym złoty medal zdobył Mateusz Haratyk, a wśród juniorek w biegu na 15 km stylem dowolnym najlepsza była Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna, srebrny medal wywalczyła Agata Warło NKS Trójwieś Beskidzka, a brązowy Natalia Bury WSS Wisła w Wiśle. Wśród zawodniczek U-23 złoty medal na tym dystansie zdobyła Urszula Łętocha LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany.

Fot. PZN

17 medali zawodników z klubów Zrzeszenia LZS na Halowych Mistrzostwach Polski młodzików w łucznictwie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 25-26 marca w Głu­cho­ła­zach od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łuczni­ctwie. Od­były się w nowej for­mule. Zgo­dnie z decy­zją Działu Szko­lenia PZŁucz. i wio­dą­cych tre­nerów klu­bo­wych z listo­pada 2016 roku na mi­strzo­stwach nie ma rundy eli­mi­na­cyj­nej, a jedy­nie sumuje się pun­kty tar­czowe na poszcze­gól­nych odle­głoś­ciach. Nie wszy­stkim tre­nerom i zawo­dni­kom ten system odpo­wiada, gdyż ich zda­niem „zabija” ducha rywa­li­zacji. W mi­strzo­stwach star­to­wali mło­dzicy młodsi (rocz. 2003/2004) i mło­dzicy (rocz. 2002). Zawo­dnicy z klubów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łącznie 17 me­dali — 7 mło­dzicy mło­dsi (2 złote, 2 sre­brne i 3 brązowe), mło­dzicy 10 (5 zło­tych, 1 sre­brny i 4 brą­zowe).

Złoty medal wśród młodziczek młodszych wywalczyła Natalia Babiak UKS Tramp Jarosław, srebrny Katarzyna Kwiatkowska UKS Sokół Brzoza, brązowy Weronika Krakowiak MLKS Czarna Strzała Bytom. W drużynówce złoto dla dziewcząt z UKS Tramp Jarosław, brąz dla UKS Talent Wrocław 1. W mikstach srebrny medal dla UKS Tramp Jarosław 1, brązowy dla ULKS Włoszczowice Kije 1.

Wśród młodziczek triumfowała Sylwia Zając UKS Tramp Jarosław. Wśród młodzików złoty medal dla Miłosza Chojeckiego ULKS Unia Pielgrzymka, brąz dla Dawida Nowaka UKS Tramp Jarosław. W drużynówce dziewcząt złoto dla UKS Tramp Jarosław, brąz dla LKS Mazowsze Teresin. W drużynówce chłopców złoto dla ULKS Sokole Oko Zawadka, brąz dla LKS Łucznik Żywiec. W mikście trzy medale dla naszych klubów — złoto UKS Tramp Jarosław, srebro UKS Sokół Brzoza, brąz LKS Mazowsze Teresin.

Fot. PZŁucz.

Sara Domagała z brązowym medalem Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 9-12 marca w Gru­dzią­dzu od­były się XVII Mi­strzo­stwa Pol­ski Senio­rek w Bok­sie. Brą­zowy medal w kate­gorii 57 kg wywal­czyła Sara Doma­gał z KS Skal­nik Wiś­niówka (gmina Masłów). To jej pier­wszy medal w kate­gorii senior­skiej, poprze­dnio zdo­by­wała medale jako kade­tka i ju­niorka, była m.in. mi­strzy­nią Pol­ski junio­rek. Jej tre­ne­rem jest ojciec Janusz Doma­gała. W półfinale nasza zawo­dni­czka zmie­rzyła się z Anetą Rygiel­ską (Pomo­rza­nin Toruń), która jest m.in. brą­zową meda­listką pier­wszych Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. Prze­grała z ry­walką na punkty 0:5. Rygiel­ska później wywal­czyła tytuł mistrzyni kraju.

Podsumowanie roku 2016 Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

17 marca w sali sesyjnej Sej­miku Woje­wódz­twa od­było się pod­su­mo­wa­nie roku dzia­łal­ności w War­miń­sko­-Mazur­skim Zrze­sze­niu LZS. Sto­wa­rzy­sze­nie na War­mii i Mazu­rach osta­tni rok może zali­czyć do bar­dzo uda­nych. Reali­zo­wało zada­nia mimo zna­cznie mniej­szego wspar­cia z kra­jo­wych źródeł (Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki oraz Mini­ster­stwo Rol­ni­ctwa). W su­kurs przy­szedł Samo­rząd Woje­wódzki, któ­rego dota­cje stały się zba­wienne i pozwo­liły przy­naj­mniej na utrzy­ma­nie dotych­cza­so­wego potencjału, a w wielu przypadkach na progres. W uro­czys­tości wzięli udział m.in.: mar­sza­łek woje­wódz­twa Gus­taw Marek Brze­zina, dyrektor Depar­ta­mentu Sportu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wal­de­mar Buszan, prze­wo­dni­czący War­miń­sko­-Mazur­skiego Zrze­sze­nia LZS Zbi­gniew Micha­lak. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał wice­prze­wod­ni­czący Jan Zalewski.

Z prezentacji przedstawionej przez sekretarza WMZ LZS Marka Jaczuna wynikało, że nadal dominują dyscypliny, które przez lata tworzyły sportowy fundament miejscowych LZS, tzn. tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, zapasy, kolarstwo, lekka atletyka, ale nikt nie zamyka się w schematach. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS jest otwarte na nowe pomysły i sporty, które zyskują popularność jak choćby taekwondo czy saneczkarstwo. Wspomaga się kluby, które zaistniały w tabelach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży i które są w swoich środowiskach ważnym ośrodkiem ogniskującym życie po szkole i pracy. Z tych klubów wywodzą się najlepsi zawodnicy, którzy już w tej chwili osiągają rezultaty na wysokim poziomie międzynarodowym m.in.: Alicja Potasznik (Dywity — lekkoatletyka), Krystian Augustyniak (Nidzica — ciężary), Julian Falkowski (Elbląg ciężary), Szymon Rekita (Biskupiec — kolarstwo), Dominika Krupińska (Gołdap — saneczkarstwo).

Dużym prestiżem w środowisku cieszy się ranking najlepszych gmin w regionie. Najlepsza dziesiątka została uhonorowana podczas tego spotkania. Kolejność: 1. Gmina Iława, 2. Gmina Lubawa, 3. Gmina Ostróda, 4. Gmina Biskupiec, 5. Gmina Olecko, 6. Gmina Morąg, 7. Gmina Rybno, 8. Gmina Jeziorany, 9. Gmina Świątki, 10. Gmnina Wydminy.

Kilku działaczy i trenerów otrzymało medale 70-lecia LZS oraz brązowe odznaki zasłużonych dla sportu. Szymona Niestatka — trenera medalistki Mistrzostw Europy Juniorów Alicji Potasznik uhonorowano nagroda pieniężną.

Wspaniały triumf Michała Kwiatkowskiego

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Michał Kwiatkowski, wycho­wa­nek TKK Paci­fic Toruń, wygrał legen­darny monu­ment Medio­lan-­San Remo. Na fini­szu Polak w bar­wach Sky wyprze­dził Petera Sagana i Juli­ana Alaphi­lippa. To pier­wsze zwy­cię­stwo pol­skiego kola­rza w his­torii tego wyś­cigu. Wyś­cig Medio­lan — San Remo okre­ślany jako wio­senne mis­trzo­stwa świata. Trasa wyś­cigu liczyła 291 kilo­met­rów.

Pod koniec pod­jazdu na Poggio zaata­kował Peter Sagan. Do Słowaka dos­ko­czyli Michał Kwiat­kowski i Julian Alaphi­lippe. Do mety zostało 6 kilometrów, a ucieczka powię­kszyła prze­wagę. Na Via Roma czo­łowa trójka wje­chała z prze­wagą, która poz­wo­liła im na roz­grywkę o zwy­cię­stwo między sobą. Sprint pierwszy roz­po­czął Peter Sagan, który był atako­wany przez Kwiat­kow­skiego i Alaphi­lippa. Francuz nie dał rady powalczyć z Saganem. Jednak Kwiat­kowski minimalnie wyprze­dził mistrza świata i sięgnął po wspa­niały triumf.

22 medale naszych zawodniczek na Mistrzostwach Polski Juniorek w Zapasach

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 17-18 marca w Zamo­ściu od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Junio­rek w Zapa­sach. Star­to­wało 86 zawo­dni­czek z 33 klubów, w tym 25 klu­bów z naszego Zrze­sze­nia. Sto­czono 132 walki. Naj­więcej zawo­dni­czek star­to­wało w kate­gorii 63 kg — 15. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­nową wy­grał MKS Cement Gryf Chełm przed LUKS Suples Kraś­nik i ULKS Olim­pij­czyk Chełm. Zawo­dni­czki z klu­bów Zrze­sze­nia LZS wywal­czyły 22 medale — 6 zło­tych, 4 sre­brne i 12 brą­zo­wych — na 32 moż­liwe do zdo­bycia.

Mistrzyniami Polski zostały: 44 kg Beata Kośla (ULKS Suples Kraśnik), 48 kg Dominika Szynkowska (WLKS Siedlce), 55 kg Alicja Czyżowicz (LKS Orzeł Namysłów), 59 kg Patrycja Martyka (MULKS Junior Dzierżowniów), 63 kg Aleksandra Wólczyńska (S Suples Kraśnik), 67 kg Ewelina Ciunek (LKS Orzeł Namysłów). Wicemistrzyniami kraju zostały: 48 kg Dorota Kopyść (ŁKS Orlęta Łuków), 51 kg Paulina Sobiech (GKS Armaty Stoczek Łukowski), 63 kg Gabriela Karyś (MKS Cement Gryf Chełm), 67 kg Aleksandra Kotlewska (PTZNUKS Albatros SZ Wiking Wolin). Brązowe medale wywalczyły: 44 kg Natalia Stanek (KS Agros Zamość) i Kinga Kapica (LKS Spartakus Pyrzyce), 48 kg Paulina Grzejda (AKS Piotrków Tryb.) i Renata Nieściur (ULKS Suples Kraśnik), 51 kg Magdalena Majos (ZKS Koszalin), 55 kg Patrycja Gil (ULKS Suples Kraśnik) i Paulina Czechorowska (MKS Cement Gryf Chełm), 59 kg Maria Świeczak (MKS Cement Gryf Chełm), 63 kg Oktawia Skraińska (ZTS Sokół Lublin) i Dorota Struszewska (MKS Cement Gryf Chełm), 72 kg Dominika Wiśniewska (ULKS Gryf Wojnowo) i Magdalena Radom (KS Agros Zamość).

Bartosz Mazerski wygrał bieg maratoński po zamarzniętej tafli jeziora Bajkał

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Bartosz Mazerski, zawo­dnik i tre­ner Lek­ko­at­le­ty­cznego Klubu Spor­to­wego Zantyr Sztum, nau­czy­ciel w-f w SP 2 Sztum, samo­rzą­do­wiec, radny Mia­sta i Gminy Szum wygrał XIII edy­cję Bai­kal Ice Mara­thon. Usta­no­wił przy tym rekord trasy, który obe­cnie wynosi 2 go­dziny i 53 minuty. Trzy­na­sty bieg mara­toń­ski odbę­dzie się 7 marca b.r. Start nastąpi z miej­sco­wości Tangoj na pół­no­cno­-zacho­dnim brzegu Baj­kału, meta w Lis­tvance, na prze­ciw­leg­łym brzegu jeziora.

Bieg po lodowej tafli odbywa się w specjalnych butach z kolcami, niektórzy zawodnicy stosują też specjalne nakładki wyposażone w kolce. — Warunki były bardzo sprzyjające, o niebo lepsze niż w zeszłym roku. Na starcie tylko minus 12 stopni Celsjusza, na trasie minus 7, do tego niewielki wiatr — pisze na Facebooku Mazerski. Rok temu Mazerski na dwa dni przed startem złamał nogę i mógł jedynie wspierać kolegów stojąc obok trasy. Poprzedni maraton wygrał też Polak Piotr Hercog.

W maratonie startowali także Dariusz KiełbasaDarek Jakubowski. Wszyscy trzej połączyli siły w jednym celu — chcieli swoim biegiem pomóc w rehabilitacji syna, pochodzącego z Gąbina Dariusza Kiełbasy i promować ideę przekazywania 1 proc podatku na cele charytatywne. Udało im się podwójnie. Darek Kiełbasa zajął miejsce tuż za podium z czasem 3 godziny 18 minut. Darek Jakubowski był 18.

Mazerski już trzy lata temu zdobył Koronę Maratonów Ziem, czyli ukończył biegi na dystansie 42,195 km na czterech kontynentach. Ukoronowaniem tego było zwycięstwo w maratonie na Antarktydzie.

Fot: Facebook Bartosz Mazerski