All Posts By

KZ LZS

17 medali zawodników z klubów Zrzeszenia LZS na Halowych Mistrzostwach Polski młodzików w łucznictwie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 25-26 marca w Głu­cho­ła­zach od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łuczni­ctwie. Od­były się w nowej for­mule. Zgo­dnie z decy­zją Działu Szko­lenia PZŁucz. i wio­dą­cych tre­nerów klu­bo­wych z listo­pada 2016 roku na mi­strzo­stwach nie ma rundy eli­mi­na­cyj­nej, a jedy­nie sumuje się pun­kty tar­czowe na poszcze­gól­nych odle­głoś­ciach. Nie wszy­stkim tre­nerom i zawo­dni­kom ten system odpo­wiada, gdyż ich zda­niem „zabija” ducha rywa­li­zacji. W mi­strzo­stwach star­to­wali mło­dzicy młodsi (rocz. 2003/2004) i mło­dzicy (rocz. 2002). Zawo­dnicy z klubów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łącznie 17 me­dali — 7 mło­dzicy mło­dsi (2 złote, 2 sre­brne i 3 brązowe), mło­dzicy 10 (5 zło­tych, 1 sre­brny i 4 brą­zowe).

Złoty medal wśród młodziczek młodszych wywalczyła Natalia Babiak UKS Tramp Jarosław, srebrny Katarzyna Kwiatkowska UKS Sokół Brzoza, brązowy Weronika Krakowiak MLKS Czarna Strzała Bytom. W drużynówce złoto dla dziewcząt z UKS Tramp Jarosław, brąz dla UKS Talent Wrocław 1. W mikstach srebrny medal dla UKS Tramp Jarosław 1, brązowy dla ULKS Włoszczowice Kije 1.

Wśród młodziczek triumfowała Sylwia Zając UKS Tramp Jarosław. Wśród młodzików złoty medal dla Miłosza Chojeckiego ULKS Unia Pielgrzymka, brąz dla Dawida Nowaka UKS Tramp Jarosław. W drużynówce dziewcząt złoto dla UKS Tramp Jarosław, brąz dla LKS Mazowsze Teresin. W drużynówce chłopców złoto dla ULKS Sokole Oko Zawadka, brąz dla LKS Łucznik Żywiec. W mikście trzy medale dla naszych klubów — złoto UKS Tramp Jarosław, srebro UKS Sokół Brzoza, brąz LKS Mazowsze Teresin.

Fot. PZŁucz.

Sara Domagała z brązowym medalem Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 9-12 marca w Gru­dzią­dzu od­były się XVII Mi­strzo­stwa Pol­ski Senio­rek w Bok­sie. Brą­zowy medal w kate­gorii 57 kg wywal­czyła Sara Doma­gał z KS Skal­nik Wiś­niówka (gmina Masłów). To jej pier­wszy medal w kate­gorii senior­skiej, poprze­dnio zdo­by­wała medale jako kade­tka i ju­niorka, była m.in. mi­strzy­nią Pol­ski junio­rek. Jej tre­ne­rem jest ojciec Janusz Doma­gała. W półfinale nasza zawo­dni­czka zmie­rzyła się z Anetą Rygiel­ską (Pomo­rza­nin Toruń), która jest m.in. brą­zową meda­listką pier­wszych Igrzysk Euro­pej­skich w Baku. Prze­grała z ry­walką na punkty 0:5. Rygiel­ska później wywal­czyła tytuł mistrzyni kraju.

Podsumowanie roku 2016 Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

17 marca w sali sesyjnej Sej­miku Woje­wódz­twa od­było się pod­su­mo­wa­nie roku dzia­łal­ności w War­miń­sko­-Mazur­skim Zrze­sze­niu LZS. Sto­wa­rzy­sze­nie na War­mii i Mazu­rach osta­tni rok może zali­czyć do bar­dzo uda­nych. Reali­zo­wało zada­nia mimo zna­cznie mniej­szego wspar­cia z kra­jo­wych źródeł (Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki oraz Mini­ster­stwo Rol­ni­ctwa). W su­kurs przy­szedł Samo­rząd Woje­wódzki, któ­rego dota­cje stały się zba­wienne i pozwo­liły przy­naj­mniej na utrzy­ma­nie dotych­cza­so­wego potencjału, a w wielu przypadkach na progres. W uro­czys­tości wzięli udział m.in.: mar­sza­łek woje­wódz­twa Gus­taw Marek Brze­zina, dyrektor Depar­ta­mentu Sportu Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wal­de­mar Buszan, prze­wo­dni­czący War­miń­sko­-Mazur­skiego Zrze­sze­nia LZS Zbi­gniew Micha­lak. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał wice­prze­wod­ni­czący Jan Zalewski.

Z prezentacji przedstawionej przez sekretarza WMZ LZS Marka Jaczuna wynikało, że nadal dominują dyscypliny, które przez lata tworzyły sportowy fundament miejscowych LZS, tzn. tenis stołowy, podnoszenie ciężarów, zapasy, kolarstwo, lekka atletyka, ale nikt nie zamyka się w schematach. Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS jest otwarte na nowe pomysły i sporty, które zyskują popularność jak choćby taekwondo czy saneczkarstwo. Wspomaga się kluby, które zaistniały w tabelach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży i które są w swoich środowiskach ważnym ośrodkiem ogniskującym życie po szkole i pracy. Z tych klubów wywodzą się najlepsi zawodnicy, którzy już w tej chwili osiągają rezultaty na wysokim poziomie międzynarodowym m.in.: Alicja Potasznik (Dywity — lekkoatletyka), Krystian Augustyniak (Nidzica — ciężary), Julian Falkowski (Elbląg ciężary), Szymon Rekita (Biskupiec — kolarstwo), Dominika Krupińska (Gołdap — saneczkarstwo).

Dużym prestiżem w środowisku cieszy się ranking najlepszych gmin w regionie. Najlepsza dziesiątka została uhonorowana podczas tego spotkania. Kolejność: 1. Gmina Iława, 2. Gmina Lubawa, 3. Gmina Ostróda, 4. Gmina Biskupiec, 5. Gmina Olecko, 6. Gmina Morąg, 7. Gmina Rybno, 8. Gmina Jeziorany, 9. Gmina Świątki, 10. Gmnina Wydminy.

Kilku działaczy i trenerów otrzymało medale 70-lecia LZS oraz brązowe odznaki zasłużonych dla sportu. Szymona Niestatka — trenera medalistki Mistrzostw Europy Juniorów Alicji Potasznik uhonorowano nagroda pieniężną.

Wspaniały triumf Michała Kwiatkowskiego

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Michał Kwiatkowski, wycho­wa­nek TKK Paci­fic Toruń, wygrał legen­darny monu­ment Medio­lan-­San Remo. Na fini­szu Polak w bar­wach Sky wyprze­dził Petera Sagana i Juli­ana Alaphi­lippa. To pier­wsze zwy­cię­stwo pol­skiego kola­rza w his­torii tego wyś­cigu. Wyś­cig Medio­lan — San Remo okre­ślany jako wio­senne mis­trzo­stwa świata. Trasa wyś­cigu liczyła 291 kilo­met­rów.

Pod koniec pod­jazdu na Poggio zaata­kował Peter Sagan. Do Słowaka dos­ko­czyli Michał Kwiat­kowski i Julian Alaphi­lippe. Do mety zostało 6 kilometrów, a ucieczka powię­kszyła prze­wagę. Na Via Roma czo­łowa trójka wje­chała z prze­wagą, która poz­wo­liła im na roz­grywkę o zwy­cię­stwo między sobą. Sprint pierwszy roz­po­czął Peter Sagan, który był atako­wany przez Kwiat­kow­skiego i Alaphi­lippa. Francuz nie dał rady powalczyć z Saganem. Jednak Kwiat­kowski minimalnie wyprze­dził mistrza świata i sięgnął po wspa­niały triumf.

22 medale naszych zawodniczek na Mistrzostwach Polski Juniorek w Zapasach

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 17-18 marca w Zamo­ściu od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Junio­rek w Zapa­sach. Star­to­wało 86 zawo­dni­czek z 33 klubów, w tym 25 klu­bów z naszego Zrze­sze­nia. Sto­czono 132 walki. Naj­więcej zawo­dni­czek star­to­wało w kate­gorii 63 kg — 15. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­nową wy­grał MKS Cement Gryf Chełm przed LUKS Suples Kraś­nik i ULKS Olim­pij­czyk Chełm. Zawo­dni­czki z klu­bów Zrze­sze­nia LZS wywal­czyły 22 medale — 6 zło­tych, 4 sre­brne i 12 brą­zo­wych — na 32 moż­liwe do zdo­bycia.

Mistrzyniami Polski zostały: 44 kg Beata Kośla (ULKS Suples Kraśnik), 48 kg Dominika Szynkowska (WLKS Siedlce), 55 kg Alicja Czyżowicz (LKS Orzeł Namysłów), 59 kg Patrycja Martyka (MULKS Junior Dzierżowniów), 63 kg Aleksandra Wólczyńska (S Suples Kraśnik), 67 kg Ewelina Ciunek (LKS Orzeł Namysłów). Wicemistrzyniami kraju zostały: 48 kg Dorota Kopyść (ŁKS Orlęta Łuków), 51 kg Paulina Sobiech (GKS Armaty Stoczek Łukowski), 63 kg Gabriela Karyś (MKS Cement Gryf Chełm), 67 kg Aleksandra Kotlewska (PTZNUKS Albatros SZ Wiking Wolin). Brązowe medale wywalczyły: 44 kg Natalia Stanek (KS Agros Zamość) i Kinga Kapica (LKS Spartakus Pyrzyce), 48 kg Paulina Grzejda (AKS Piotrków Tryb.) i Renata Nieściur (ULKS Suples Kraśnik), 51 kg Magdalena Majos (ZKS Koszalin), 55 kg Patrycja Gil (ULKS Suples Kraśnik) i Paulina Czechorowska (MKS Cement Gryf Chełm), 59 kg Maria Świeczak (MKS Cement Gryf Chełm), 63 kg Oktawia Skraińska (ZTS Sokół Lublin) i Dorota Struszewska (MKS Cement Gryf Chełm), 72 kg Dominika Wiśniewska (ULKS Gryf Wojnowo) i Magdalena Radom (KS Agros Zamość).

Bartosz Mazerski wygrał bieg maratoński po zamarzniętej tafli jeziora Bajkał

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Bartosz Mazerski, zawo­dnik i tre­ner Lek­ko­at­le­ty­cznego Klubu Spor­to­wego Zantyr Sztum, nau­czy­ciel w-f w SP 2 Sztum, samo­rzą­do­wiec, radny Mia­sta i Gminy Szum wygrał XIII edy­cję Bai­kal Ice Mara­thon. Usta­no­wił przy tym rekord trasy, który obe­cnie wynosi 2 go­dziny i 53 minuty. Trzy­na­sty bieg mara­toń­ski odbę­dzie się 7 marca b.r. Start nastąpi z miej­sco­wości Tangoj na pół­no­cno­-zacho­dnim brzegu Baj­kału, meta w Lis­tvance, na prze­ciw­leg­łym brzegu jeziora.

Bieg po lodowej tafli odbywa się w specjalnych butach z kolcami, niektórzy zawodnicy stosują też specjalne nakładki wyposażone w kolce. — Warunki były bardzo sprzyjające, o niebo lepsze niż w zeszłym roku. Na starcie tylko minus 12 stopni Celsjusza, na trasie minus 7, do tego niewielki wiatr — pisze na Facebooku Mazerski. Rok temu Mazerski na dwa dni przed startem złamał nogę i mógł jedynie wspierać kolegów stojąc obok trasy. Poprzedni maraton wygrał też Polak Piotr Hercog.

W maratonie startowali także Dariusz KiełbasaDarek Jakubowski. Wszyscy trzej połączyli siły w jednym celu — chcieli swoim biegiem pomóc w rehabilitacji syna, pochodzącego z Gąbina Dariusza Kiełbasy i promować ideę przekazywania 1 proc podatku na cele charytatywne. Udało im się podwójnie. Darek Kiełbasa zajął miejsce tuż za podium z czasem 3 godziny 18 minut. Darek Jakubowski był 18.

Mazerski już trzy lata temu zdobył Koronę Maratonów Ziem, czyli ukończył biegi na dystansie 42,195 km na czterech kontynentach. Ukoronowaniem tego było zwycięstwo w maratonie na Antarktydzie.

Fot: Facebook Bartosz Mazerski

2 złote medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na HME w łucznictwie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Dwa złote medale przy­wio­zła pol­ska repre­zen­ta­cja z Halo­wych Mi­strzostw Europy w łucz­ni­ctwie se­nio­rów i ju­nio­rów, które roze­grane zos­tały w dniach 7-12 marca we fran­cus­kiej miej­sco­wości Vittel. Złoty medal zdo­była dru­żyna se­nio­rek w skła­dzie Karo­lina Fara­sie­wicz (KS Obu­wnik Pru­dnik), Nata­lia Leś­niak Wio­leta Myszor (obie LKS Łucz­nik Żywiec). Dru­gie złoto, tym razem w łukach blocz­ko­wych zdo­była ju­niorka LKS Łucz­nik Żywiec Maria Skholna.

W finale Polki pokonały 6:2 reprezentantki Francji. W pierwszej partii nasze łuczniczki w sześciu strzałach zdobyły 58 punktów, na co Francuzki odpowiedziały tylko 54 punktami. Druga partia była bardziej wyrównana i zakończyła się rezultatem 57:54 dla Biało-Czerwonych. Trzeci set to popis Francuzek. Zawodniczki znad Loary trafiły pięć dziesiątek w sześciu próbach i pokonały Polki 59:56. Czwarta partia zakończyła się triumfem naszej reprezentacji 56:54. Ten medal jest drugim w historii krążkiem drużyny kobiet na halowych mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy i ostatni tytuł ten trafił nad Wisłę w 2000 roku podczas Halowych Mistrzostw Europy w Spale.

Startująca po raz pierwszy w barwach Polski Ukrainka Maria Shkolna, studentka AWF Kraków, pokonała w finale Rosjankę Barimę Aiurzanaevą (143:138).

Niestety nie udało się wywalczyć medali polskim juniorom. Najpierw wyższość Brytyjek musiały uznać nasze juniorki w składzie Magdalena Śmiałkowska (KS Społem Łódź), Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) i Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec). Mecz zakończył się wynikiem 6:0. Potem juniorzy Oskar Kasprowski (LKS Łucznik Żywiec), Andrzej Neścior (KS Agros Zamość) i Marek Szafran (KS społem Łódź) ulegli Rosjanom 6:2. Obydwie polskie drużyny zajęły ostatecznie miejsca czwarte.

Fot. PZŁucz.

17 medali zdobyli nasi zawodnicy na 89. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

11 marca na malo­wni­czo poło­żo­nych tere­nach Cen­trum Gostar na przed­mieś­ciach Jele­niej Góry od­były się 89. PZLA Mi­strzo­stwach Polski w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Star­to­wało pra­wie 600 zawo­dni­ków z 173 klubów. Nie bra­ko­wało czo­ło­wych pol­skich zawo­dników spe­cja­li­zu­ją­cych się w bie­gach śred­nich oraz dłu­gich. O tytuły mi­strzo­wskie wal­czyli zawo­dnicy w kate­gor­iach U-18, U-20 i se­nio­rzy, kobiety i mężczy­źni. Zawo­dnicy star­to­wali na róż­nych dys­tan­sach, w sumie bie­gów było 11. Bie­ga­cze z naszych klu­bów zdo­byli 17 medali — 6 zło­tych, 8 sre­brnych i 3 brązowe.

W biegu seniorek na 5 km mistrzynią Polski została Katarzyna Rutkowska KS Podlasie Białystok, srebrny medal wywalczyła Katarzyna Kowalska, brązowy medal zdobyła Angelika Cichocka SKLA Sopot, wychowanka naszego klubu ULKS Talex Borzytuchom. Seniorzy zmierzyli się na dwóch dystansach — 4 km i 10 km. W biegu na 4 km srebrny medal zdobył Mateusz Demczyszak LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, na 10 km tego samego koloru krążek wywalczył Marek Kowalski z GKS Żukowo.

W biegu kobiet U-20 na 2 km srebro zdobyła Julia Dias GKS Żukowo, srebrny medal wywalczyła w tej kategorii wiekowej ale w biegu na 4 km Łucja Wiktorowicz OLTS Opoczno Sport Team 9mistrzyni Zrzeszenia LZS). W biegu młodzieżowców na 3 km mistrzem kraju został Patryk Kozłowski RLTL ZTE Radom. W biegu na 6 km U-20 wszystkie medale zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia — złoty Mateusz Dębski RLTL ZTE Radom, srebrny Rafał Pogorzelski LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, a brązowy Nikodem Dworczak WMLKS Nadodrze Powodowo.

W biegu kobiet U-18 na 2 km złoty medal wywalczyła Katarzyna Główczewska ULKS Talex Borzytuchom. W tej kategorii wiekowej na dystansie 3 km wszystkie medale zdobył zawodniczki z naszych klubów — złoto Klaudia Kazimierska LKS Vectra Włocławek, srebro Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień (mistrzyni Zrzeszenia LZS), brąz Zuzanna Latańska MLKS Nadwiślanin Chełmno. W biegu mężczyzn U-18 na 3 km srebrny medal wywalczył Kamil Wichary LKS Kłos Olkusz. W biegu na 5 km w tej kategorii wiekowej złoty medal zdobył Tomasz Kurowski GKS Żukowo, a brązowy Daniel Kryzel ULKS Talex Borzytuchom.

Fot: PZLA Filip Moterski

W gminie Trąbki Wielkie Święto Kobiet na sportowo

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

3 marca 2017 roku z ini­cja­tywy Gmin­nego Zrze­sze­nia LZS w Trąb­kach Wiel­kich i Klubu Se­niora „Pogo­dna Je­sień” w Gołę­bie­wie Wiel­kim na krę­gielni „Tokyo Sta­tion” w Łęgo­wie został zor­ga­ni­zo­wany I Gminny Tur­niej w Bow­lingu Senio­rów z okazji Święta Ko­biet pn. „Żyj zdro­wo i spor­towo”. Nagrody główne ufun­do­wał Bła­żej Kon­kol, wójt Gminy Trąbki Wiel­kie. W tur­nieju udział wzięło 26 senio­rek oraz 8 senio­rów w kate­gorii wie­kowej 60+ z pię­ciu klu­bów seniora.

Uczestnicy turnieju rozegrali dwie rundy, które były zaliczone do współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego. W klasyfikacji drużynowej liczyły się wyniki uzyskane przez trzy najlepsze uczestniczki z klubu. Po dwóch godzinach sportowej rywalizacji nastąpiła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród i medali. Złote medale wszystkim uczestnikom turnieju wręczyli Albert Dajda, najstarszy uczestnik turnieju — 81 lat, Elżbieta Mincer, przewodnicząca Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz sędzia Radosław Pragacz. Wśród seniorek wygrała Urszula Nowacka z KS „Trąbki” Trąbki Małe, druga był Grażyna Kosińska KS Kłodawa, a trzecia jej koleżanka klubowa Krystyna Cholewińska. Wśród seniorów najlepszy był Kazimierz Łangowski, drugie miejsce zajął Bronisław Rogall, a trzecie Andrzej Nowacki — wszyscy KS Trąbki Wielkie. Drużynowo wygrał Klub Seniora „Siła dwóch rzek i jednego wodospadu” z Kłodawy, drugie miejsce Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Gołębiewie Wielkim, a trzecie klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Trąbkach Wielkich.

Info i foto wkempa

Luzino zakończyło sezon halowy w piłce nożnej

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Na zakoń­cze­nie sezonu halo­wego w Luzi­nie 5 marca br. odbył się XI Tur­niej drużyn sołec­kich o Puchar Prze­wod­ni­czą­cego Rady Gminy Luzino. Te wyjąt­kowo zacięte zawody wygrała dru­żyna z Mil­wina, która w wiel­kim finale poko­nała Roba­kowo 2:1. W meczu o 3 miejsce Sychowo mini­mal­nie 1:0 poko­nała młode Zelewo. Naj­lep­szym strzel­cem tur­nieju okazał się: Bar­tek Palach (Roba­kowo), a naj­lep­szym bram­ka­rzem Kazi­mierz Mogul­ski (Milwino). Zawody wzo­rowo zor­ga­ni­zo­wał Witold Dąbro­wski, a sędziami byli: Jaro­sław La­buda i  Miro­sław Miotk.

Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył, obecny na całym turnieju Bartłomiej Formela — przewodniczący Rady Gminy Luzino, który wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe puchary, najlepszym drużynom medale  oraz ufundowane przez siebie piłki. Dzięki niemu na wszystkich uczestników czekał również ciepły posiłek. Był to ostatni akcent halowej rywalizacji dla drużyn sołeckich. Na początku kwietnia luzińscy piłkarze rozpoczną zmagania na boiskach. Sezon halowy X Luzińskiej Ligii Sołeckiej oficjalnie zakończyła ostatnia kolejka, która odbyła się 26 lutego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Milwino, drugie Luzino, a trzecie Barłomino.

Fot. GOSRiT Luzino