Category

Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

12 medali zdobyli nasi młodzicy na Halowych Mistrzostwach Polski w łucznictwie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Ponad 200 zawodników i zawodniczek stanęło na starcie tegorocznych Halowych Mistrzostw Polski Młodzików w Łucznictwie, które odbyły się w dniach 16-17 marca w Głuchołazach. Zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia zdobyli 12 medali — 3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. W kategorii wiekowej młodzicy starsi (rocznik 2004) 3 medale wywalczyły zespoły dziewcząt — złoto dla LKS Mazowsze Teresin (Alicja Zygmunciak, Oliwia Dylik i Agata Michałowska), srebro LKS Łucznik Żywiec (Julita Hankus, Tacjana Matuszek, Joanna Bargiel i Eliza Trała), brąz LKS Jar Kielnarowa (Karolina Leśko, Martyna Pasternak i Paulina Tomaka). W kategorii mikstów brązowy medal zdobyli Karolina Leśko i Jakub Czekański z LKS Jar Kielnarowa.

W kategorii młodziczek (rocznik 2005-2007) halową mistrzynią Polski została Maja Rakowska z LKS Łucznik Żywiec, w kategorii młodzików srebrny medal wywalczył Nikodem Głowacz z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska, a brązowy jego kolega klubowy Bartosz Dziurda. Srebrny medal zespołowo zdobyły dziewczęta z UKS Tramp Jarosław (Urszula Kutyła, Gabriela Dziak i Wiktoria Krupa), brązowy medal wywalczyły zawodniczki LKS Łucznik Żywiec I (Maja Rakowska, Patrycja Nowak, Natalia Mrowiec i Wanda Kaczorowska). Wśród młodzików złoty medal zdobył zespół MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska I (Nikodem Głowacz, Piotr Mikos i Kamil Burgiel), brązowy medal dla zespołu LKS Jar Kielnarowa (Krystian Bil, Olaf Szymczak i Hubert Nędza). W mikstach brązowy medal zdobyli zawodnicy LKS Łucznik Żywiec I — Arkadiusz Zyzak i Maja Rakowska.

Fot. PZŁucz.

Patryk Ołenczyn wicemistrzem Europy do lat 23

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W serbskim Nowym Sadzie w dniach 2-11 marca odbyły się Mistrzostwa Europy w Zapasach U23. O medale walczyły kobiety, zawodnicy stylu wolnego i klasycznego. Polska reprezentacja liczyła 13 zawodników (styl klasyczny 7, styl wolny 6) i 5 zawodniczek. Wywalczyli oni 3 medale — mistrzynią Europy do lat 23 została Natalia Strzałka (kat. 68 kg) z ZKS Slavia Ruda Śląska, brązowy medal w stylu wolnym zdobył Kamil Kościółek (kat. 125 kg) z ZKS Stal Rzeszów — Jest to trzeci medal Kościółka w tej kategorii wiekowej. Polak rok temu był Mistrzem Europy, a dwa lata temu również zdobył brązowy medal, wicemistrzem Europy w tym samym stylu został Patryk Ołenczyn (kat. 70 kg) z LKS Dąb Brzeźnica.

Ołenczyn przegrał w finale z Rosjaninem Razambekiem Zhamalovem przez przewagę techniczną. W rundzie kwalifikacyjnej pokonał Artema Audę z Litwy 6-0. W ćwierćfinale wygrał z Bułgarem Mihaiłem Georgievem 3-1. Walka półfinałowa z reprezentantem Słowacji Chomacicem była popisem naszego zawodnika. Pojedynek zakończył się przez tusz przy stanie 15-2.

W mistrzostwach startowali także inni zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. W stylu klasycznym w kat. 63 kg Cezary Nowak z MLUKS Orlik Wierzbica, który przegrał w repasażach. W stylu wolnym Mateusz Kampik w kat 74 kg, kolega klubowy Patryka Ołenczyna, który przegrał już swoją pierwszą walkę na ME. Wśród kobiet startowały dwie nasze zawodniczki — w kat. 50 kg Katarzyna Kamińska z MKS Cement Gryf Chełm, która przegrała pojedynek o brązowy medal z Białorusinką i w kat. 55 kg Alicja Czyżowicz z LKS Orzeł Namysłów, która przegrał swój pojedynek w ćwierćfinale z Niemką 2-3.

Fot. PZZap. Facebook

Uwaga — projekt „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” rozpoczęty

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W menu „Regulaminy imprez” zamieszczony został regulamin i karta zgłoszeniowa projektu — „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. Zadanie to finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem konkursu jest pobudzenie i integrowanie wszystkich środowisk do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich w szeroko rozumianych aktywnych formach sportu. Organizatorami są Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS. Przypominamy, że w konkursie — podobnie jak w ubiegłym roku — mogą uczestniczyć jednostki z osobowością prawną prowadzące działalność statutową (co najmniej dwa lata) w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej do szczebla gminnego. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia sportowe realizowane do 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 oku. Nie można zgłaszać imprez cyklicznych. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać do właściwego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2019 roku — szczegółowy harmonogram w Regulaminie. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2019 roku wraz z imprezą sportowo-turystyczną specjalnie zorganizowaną dla laureatów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową.zip

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.1/Z.O./2019

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno — zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej

ZAMAWIAJĄCY: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. S. Krzyżanowskiego 46 A, 01-220 Warszawa,
NIP 5220010078, REGON 007011828
REALIZATOR: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie
NIP 499-06-70-404, REGON 00701182800031
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno

Projekt jest realizowany przez Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa owoców i warzyw bezpośrednio do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego w stosunku do zadania oraz zakres w minimalnej konfiguracji, spełniający parametry techniczne i użytkowe w stosunku do ww. zadań zawiera Załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszego zapytania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wysoką jakość oferowanych owoców i warzyw, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia znajdujący się w załączniku nr 1, należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania. Podane w załączniku nr 1 ilości asortymentu mają charakter orientacyjny i z tego względu Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości produktów zapotrzebowanych, jeśli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

Kod CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

2. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do usługi:

a) Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2019 do 30.06.2019r.

b) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie, od poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni zamknięcia Centrum, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi Wykonawcy na podstawie ustalonego wzoru harmonogramu dostaw w formie telefonicznej, pisemnej, elektronicznej w terminie od 01.04.2019 do 30.06.2019.

c) Wykonawca będzie gwarantował dostawę (transport) przedmiotu zamówienia, środkiem transportu odpowiednio przystosowanym do przewozu art. spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadającym wymagane zezwolenie oraz zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe produktu przed czynnikami pogodowymi i innymi uszkodzeniami.

d) Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą̨ uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością̨.

e) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy opis zawierający w szczególności: rodzaj, nazwę wyrobu, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym, datę ważności i przydatności do użycia.

f) Wykonawca zobowiąże się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu oraz rozładunku.

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.

h) Miejsce realizacji usługi: Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno, gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie;

i) Wykonawca zobowiązany jest do: używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, przechowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), dbania o to, by wszystkie art.. spożywcze były świeże,

j) Płatność za usługę będzie dokonywana na podstawie faktury wystawianej po realizacji każdej dostawy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

e) Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

f) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

g) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

h) Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

i) Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty (zawierający oświadczenie o braku powiązań). Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Zamawiający może anulować zapytanie ofertowe przed upływem terminu rozstrzygnięcia. Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego znajdzie się w bazie konkurencyjności.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 — 2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. z późn. zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 — 2020.

3. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

4. Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania składającego (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

6. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

7. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

9. Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).

10. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adresem e-mail: cismielno@lzs.pl

11. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

14. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz do unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

15. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

16. Miejsce i termin składania ofert:

a) Termin składania ofert upływa 28 marca 2019 r. o godzinie 10:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

b) Miejsce składania ofert: Centrum Integracji Społecznej ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno

c) Dopuszczalna forma składania ofert:
• przesyłka pocztowa/ kurierska (w formie pisemnej) skierowana na adres podany wyżej
• osobiście.

d) Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem: Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2019 — Postępowanie nr 1/7.1/Z.O./2019.

e) Za termin złożenia oferty uważa się̨ datę jej faktycznego wpływu do Zamawiającego. 17. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.03.2019 r. o godzinie 10:30 w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3. 18. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: — Justyna Węgrzynowska tel. 517 140 997; email: justyna.wegrzynowska@lzs.pl

IV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Zachodniopomorskim — Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz odpowiednich reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.

2. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganym wymiarze czasowym.

c) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy — każdorazowo w przypadku niezrealizowania usługi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (tj. terminie wskazanym z zachowaniem zadeklarowanej przez Wykonawcę gotowości do realizacji usługi).

d) Przewidujące karę umowną w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności. e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

f) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w pkt. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem zajęć w innym terminie.

g) Zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

• Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia i realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb Uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu ich prowadzenia.

• Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się̨ następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać́ oferty w poszczególnych kryteriach: W zakresie zadań od 1 do 11:

Lp.
Kryterium
Liczba punktów (waga)
1. Cena 90
2. Częstotliwość dostaw w tyg. (1,2,3,4,5,6,7) 10
SUMA
100

Kryterium 1. Cena — 90% (maksymalnie możliwych do uzyskania 90,00 pkt)

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K1 = (Cmin/ C) x 90 K1 — liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny Cmin — cena najniższa spośród ważnych ofert

C — cena badanej oferty Kryterium

2. Częstotliwość dostaw w tyg. — 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10,00 pkt) Oceniane będzie możliwość dokonywania dostaw przez Wykonawcę (ilość dostaw) w ciągu całego tygodnia. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

K2 = (D / Dmax) x 10

K2 — liczba punktów uzyskana za kryterium

Częstotliwość dostaw Dmax — wykazana najwyższa liczba dostaw spośród ważnych ofert

D — wykazana liczba dostaw w badanej ofercie Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%) Ostateczna liczba punktów (O) będzie obliczana wg następującego wzoru:

O = K1 + K2

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ punktów przyznanych wg powyższych kryteriów, zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

2. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania w następujących przypadkach:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia tj. kwotę przekraczającą stawki założone w szczegółowym budżecie projektu, Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym etapie oceny oferty i realizacji zamówienia.

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy w następnym w kolejności Wykonawcą.

9. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14 dni po otrzymaniu środków przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać niezależnym od Zamawiającego opóźnieniom.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań oraz Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę warzyw i owoców w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Szanowni Państwo,

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie realizuje projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno — zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, który zakłada reintegrację społeczną i zawodową 50 Uczestników Projektu przez okres 01.11.2018 do 31.12.2019 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wstępnej oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia i przygotowania zapytania ofertowego dla wyboru dostawcy na dostawę warzyw i owoców w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 do Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty do dnia 19.03.2019 włącznie, drogą mailową: justyna.wegrzynowska@lzs.pl lub cismielno@lzs.pl lub na adres ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno.

Szacowanie_warzywa_i_owoce_1.pdf

6 medale naszych zawodników na MP w narciarstwie biegowym

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 9-10 marca na Kubalonce odbyła się pierwsza część Mistrzostw Polski seniorów w narciarstwie klasycznym, o medale walczyli też młodzieżowcy. Zawodnicy startowali w sprintach indywidualnych stylem klasycznym oraz kobiety na 10 km, a mężczyźni na 15 km stylem dowolnym.

Zawodnicy z naszych klubów zdobyli 6 medali — 3 wśród seniorów i 3 wśród młodzieżowców. Druga część mistrzostw odbędzie się pod koniec marca.

Złoty medal w sprincie indywidualnym wywalczyła Monika Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Srebro wywalczyła Izabela Marcisz z SS Prządki Ski, a brąz Eliza Rucka z MKS Istebna — czyli wszystkie medale Mistrzostw Polski Seniorek dla… juniorek. W sprincie mężczyzn tytuł mistrza Polski zdobyła Maciej Staręga z UKS Rawa Sieldlce. Srebro i brąz dla zawodników MKS Istebna, braci Dominika i Kamila Bury.

W kategorii U-23 złoto zdobyła Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka, medal srebrny dla Klaudii Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna, brąz to Katarzyna Spierenburg z UKS Regle Kościelisko. Wśród młodzieżowców medale zdobyli: złoty Dominik Bury, srebrny Łukasz Bachleda UKS Regle Kościelisko, a brązowy Arkadiusz Posiadała z UKS Rawa Siedlce.

Mistrzynią Polski w biegu stylem dowolnym na 10 km została Izabela Marcisz, miejsce drugie przypadło Magdalenie Kobielusz z SSR LZS Sokół Szczyrk, brązowy medal wywalczyła Agata Warło, która została też mistrzynią U23, srebrny medal w tej kategorii wiekowej wywalczyła Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna.

Wśród mężczyzn (15 km) najlepszy był Dominik Bury, drugie miejsce wywalczył Mariusz Michałek (AZS AWF Katowice), a na najniższym stopniu podium stanął Mateusz Chowaniak (UKS Regle Kościeliska). Dominik Bury został też mistrzem Polski U23, srebro zdobył Łukasz Bachleda, a brąz Arkadiusz Posiadała.

Fot. PZN Facebook

Powołanie Komisji ds. Piłki Nożnej KZ LZS i współpraca z PZPN

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Piłka nożna to najpopularniejszych sport w naszym Zrzeszeniu. Na małych i dużych boiskach, na wsi, w gminach i powiatach rozgrywanych jest rocznie setki tysięcy meczów, w naszych klubach trenują dziesiątki tysięcy piłkarzy. Z naszych klubów wywodzi się wielu znanych piłkarzy. Najbardziej znani to reprezentanci Polski z ostatnich lat m.in.: Jakub Błaszczykowski (Olimpia Truskolasy), Łukasz Piszczek (LKS Goczałkowice Zdrój), Łukasz Fabiański (Polonia Słubice), Kamil Glik (Lubonia Silesia), Maciej Sadlok (Pasjonat Dankowice), Jan Bednarek (Sokół Kleczew), Tomasz Jodłowiec (LKS Przyborów), Piotr Zieliński (Orzeł Ząbkowice), Grzegorz Krychowiak (Orzeł Mrzeżyno), Sławomir Peszko (Nafta Jedlicze), Maciej Makuszewski (Wissa Szczuczyn), Krzysztof Piątek (Niemczanka Niemcza).

Jednak od wielu już lat nie ma ścisłej współpracy Zrzeszenia LZS z Polskim Związkiem Piłki Nożnej — porozumienie podpisane w latach 90. XX wieku, kiedy prezesem był Michał Listkiewicz, nie jest realizowane. Sytuację tę postanowili zmienić działacze, dla których piłka to coś więcej niż tylko sport.

9 grudnia 2017 roku w Uniejowie z inicjatywy Komisji Sportu Powszechnego wysunięto propozycję dotyczącą reaktywacji współpracy z PZPN. Do rozmów z PZPN upoważniono dwóch przedstawicieli LZS: kol. Andrzeja Sadloka, prezesa Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i kol. Piotra Klechę — przewodniczącego Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Wymienieni wyżej działacze wraz z wiceprzewodniczącym RG KZ LZS kol. Markiem Mazurem odbyli trzy spotkania z kierownictwem PZPN:

— z Andrzejem Padewskim, wiceprezesem ds. Zagranicznych

— z Janem Bednarkiem, wiceprezesem ds. Piłkarstwa Amatorskiego

— z Eugeniuszem Nowakiem, wiceprezesem ds. Organizacyjno-Finansowych.

W spotkaniach uczestniczyła także dyrektor Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) Magdalena Urbańska.

Przedstawiciele PZPN zaprezentowali na tych spotkaniach swoje dwa projekty ogólnopolskie, skierowane do środowiska wiejskiego, w których LZS miałyby być naturalnym partnerem.

Pierwszy projekt to Mobilna Akademia Młodych Orłów, w ramach którego zatrudnieni przez PZPN trenerzy (często znani byli ligowi piłkarze) będą organizować pokazowe treningi piłkarskie dla najmłodszych uczniów małych szkół i zawodników małych klubów, w tym LZS. Drugi zakładał skatalogowanie wszystkich boisk  (szkolnych, piłkarskich, orlików, itp.)  oraz spisanie wszystkich aktywności, które odbywają się na tych obiektach, w tym również ewidencje „białych plam”, czyli boisk, które dzisiaj są nie wykorzystywane.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano także informacji o turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Postanowiono, że PZPN bliżej przyjrzy się temu turniejowi — jego wizytatorzy ocenią zasięg i organizację turniejów na szczeblach eliminacyjnych. I od tej oceny uzależnione będzie ewentualne wsparcie turniejów finałowych.

Rok później (8 grudnia 2018), na posiedzeniu Rady Głównej KZ LZS w Uniejowie, kolega Piotr Klecha zgłosił wniosek powołania Komisji ds. Piłki Nożnej KZ LZS, składającej się z przedstawicieli wszystkich województw. Na początku tego roku wysłano do wszystkich wojewódzkich zrzeszeń zaproszenie na pierwsze posiedzenie nowej komisji. W spotkaniu, które obyło się 15 lutego w siedzibie KZ LZS w Warszawie z udziałem kierownictwa Rady Głównej KZ LZS i biura KZ LZS w osobach: kol. Marka Mazura, wiceprzewodniczącego RG KZ LZS, kol. Michała Dziubaka, dyrektora Biura i kol. Iwony Kusińskiej-Kani uczestniczyli przedstawiciele 8 województw, które reprezentowali: woj. lubelskie — kol. Wacław Słomkowski i kol. Ryszard Nilipiuk, łódzkie — kol. Marek Mazur, małopolskie — kol. Jacek Kucybała, mazowieckie — kol. Paweł Tomaszewski, opolskie — kol. Stanisław Dyja, pomorskie — kol. Piotr Klecha, śląskie — kol. Andrzej Sadlok, świętokrzyskie — kol. Jerzy Kula i kol. Sławomir Trybek. Jednogłośnie zadecydowano, żeby ukonstytuować kolegów Andrzeja Sadloka i Piotra Klechę na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.

W kilkugodzinnej dyskusji koledzy przedstawili swoje doświadczenie ze współpracy z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej i własne projekty piłkarskie. Zgłoszono liczne wnioski. Upoważniono także szefów Komisji do dalszych rozmów z władzami PZPN i zaprezentowania zgłoszonych propozycji.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych — Żerków 2019

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

1-2 marca 2019 r. w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych. W zawodach udział wzięli przedstawiciele 38 klubów z 9 województw — w sumie ponad 280 uczestników. Zawodnicy i zawodniczki zmierzyli się w 4 kategoriach wiekowych na dystansie od 1500 m do 4000 m — wielu z nich to biegacze, których zapewne oglądać będziemy na bieżniach lekkoatletycznych, walczących o medale na różnych imprezach ogólnopolskich na średnich i długich dystansach. Pod koniec zawodów zorganizowano również otwarty bieg dla dzieci na dystansie 1000 m.

W klasyfikacji generalnej województw pierwsze trzy miejsca zajęły: woj. wielkopolskie, lubuskie i podlaskie. Klasyfikację klubową wygrał ULKS Talex Borzytuchom, drugie miejsce zajął LKS Omega Kleszczów, a trzecie KS Parkiet Hajnówka.

Środki finansowe na przeprowadzenie imprezy pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie.

Mistrzynią KZ LZS w kategorii młodziczka została Malwina Olszewska z LKS Lubusz Słubice, wicemistrzynią Katarzyna Napiórkowska z KS Maków Biega, a brązowy medal wywalczyła Wiktoria Konera z UKS Czapla Białe Błota. Bieg był niezwykle zacięty — zawodniczki z miejsc 2-6 wbiegały na metę prawie równocześnie — w odstępach 1-sekundowych. Wśród młodzików najlepszy był Łukasz Klimiuk z KS Parkiet Hajnówka, który zaledwie o jedną sekundę wyprzedził dwóch kolejnych zawodników. Drugie miejsce zajął Aleksander Szajrych z UKS Sprinter Słodków, a trzecie Wojciech Kozłowski z LKS Orkan Ostrzeszów, który miał gorszy czas od srebrnego medalisty o tysięczne sekundy.

Mistrzynią KZ LZS wśród juniorek młodszych została Małgorzata Karpiuk z KS Parkiet Hajnówka, która o 1 sekundę wygrała ze srebrną medalistką Reginą Piechowską z ULKS Talex Borzytuchom. Trzecie miejsce zajęła Julia Pawełczyk z MKL Jarocin. Mistrzem KZ LZS w tej kategorii wiekowej został Jakub Nalepa z MULKS Juvenia Głuchołazy, o sekundę wyprzedził on na mecie Kacpra Adamczaka z KS Stal LA. Brązowy medal wywalczył Szymon Boruda z LKS Orkan Ostrzeszów.

Wśród juniorek najlepsza okazała się Katarzyna Główczewska z ULKS Talex Borzytuchom, drugie miejsce zajęła Aleksandra Styś z MKL Jarocin, a trzecie Milena Gierach z LKS Omega Kleszczów. Mistrzem KZLZS w kategorii junior został Daniel Kryzel z ULKS Talex Borzytuchom, wicemistrzem Łukasz Górski z UKS Uczniak Szprotawa, brązowy medal wywalczył Łukasz Modzelewski z KS Podlasie Białystok.

Mistrzynią KZ LZS w kategorii młodzieżowiec została dobrze znana na lekkoatletycznych bieżniach Beata Topka z ULKS Talex Borzytuchom, druga była Agnieszka Kuśmierek z LKS Omega Kleszczów, a trzecia Michalina Makowiecka z PLKS Gwda Piła. Wśród młodzieżowców mistrzem został Nikodem Dworczak z WMLKS Nadodrze Powodowo, wicemistrzem Marcel Chodura z LUKS MGOKSiR Korfantów, brązowy medal wywalczył Krystian Zdrojewski z MKL Jarocin.

W biegu otwartym dziewcząt, w którym startowało 46 zawodniczek, zwyciężyła Zuzanna Doroba z PLKS Gwda Piła, druga była Noemi Orzechowska z UKS Czapla Białe Błota, a trzecia Lena Pającka z WLKS Wrocław. Z kolei w biegu otwartym chłopców (startowało 28 biegaczy) najlepszy okazał się

Oliwier Kamiński z PLKS Gwda Piła, drugi był z tym samym czasem Jakub Zachara z MULKS Juvenia Głuchołazy, a trzeci Hubert Trościanka z UKS Uczniak Szprotawa.

 

Rozmowa z Tadeuszem Kulczyckim, olimpijczykiem z Monachium, brązowym medalistą Uniwersjady w Moskwie w 1973 r. oraz wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w biegu przez płotki, gościem mistrzostw zamieszczona na stronie www. jarocinska.pl

— Młodzież garnie się do rywalizacji w biegach przełajowych?

— Powiedziałbym, że garnie się umiarkowanie. Nie jest to to samo, co było 10, 20 czy 30 lat temu. Wtedy było dużo więcej startujących. Ale cieszmy się z tego, co jest, bo dzisiaj mamy trochę inne czasy. Młodzież ma wiele innych zainteresowań.

— Zabrakło w Żerkowie reprezentantów kilku województw.

Przyjechali biegacze z 9 województw. Szkoda, że nie z 16, ale jednocześnie należy docenić, że pofatygowali się do Żerkowa przedstawiciele Podlasia czy Warmii i Mazur, a mieli najdalej.

— Nie pierwszy raz odwiedza pan Żerków. Jak pan ocenia tutejszą organizację zawodów na przestrzeni lat?

W skali od 1 do 6 mogę dać 6. Na szczególne słowa uznania zasługuje Władysław Bierła, który jest świetnym działaczem i propagatorem sportu.

— A w porównaniu z zawodami w innych regionach Polski, mamy do kogo równać?

Zupełnie nie macie się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie. Aż miło przyklasnąć. Oby w innych miejscach naszego kraju zawody stały na podobnym poziomie.

 

P.S. pełny wyniki mistrzostw w menu Komunikaty i wyniki.

Mateusz Rudyk z brązowym medalem MŚ w kolarstwie torowym

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach od 28 lutego do 3 marca na Arenie Pruszków odbywały się Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Torowym. Startowało w nich 452 zawodników z 49 krajów świata, w tym 25-osobowa reprezentacja Polski (17 z klubów naszego Zrzeszenia).

Od 2012 roku, z wyjątkiem 2015 roku, polscy kolarze torowi zdobywają przynajmniej jeden medal na mistrzostwach świata. W Pruszkowie brąz zdobył Mateusz Rudyk (ALKS Stal Grudziądz), który pokazał, że należy do ścisłej światowej czołówki sprintu. W kwalifikacjach na 200 metrów wyrównał swój rekord Polski i pewnie wszedł do strefy medalowej. W półfinale jako jedyny wygrał jeden bieg w bezpośredniej rywalizacji ze zdobywcą złotego medalu, Harriem Lavreysenem (Holandia). W rywalizacji o brązowy medal triumfował z obrońcą tytułu, Matthewem Glaetzerem (Nowa Zelandia). Trzecie miejsce Rudyka to najlepszy wynik w polskim sprincie w historii mistrzostw świata.

Dobry start zaliczyła również drużyna mężczyzn w sprincie (Rafał Sarnecki, Mateusz Rudyk i Krzysztof Maksel — wszyscy ALKS Stal Grudziądz i Maciej Bielecki Piast Szczecin), która w kwalifikacjach pobiła rekord kraju, a w finale zajęła 6 miejsce. Pecha miał wychowanek LZS Wojciech Pszczolarski, który zajął 4 miejsce w wyścigu punktowym. Pszczolarski był w czwórce zawodników, którzy podczas rywalizacji nadrobili po 3 okrążenia. Polak i Mark Downey zakończyli wyścig z dorobkiem 67 punktów. Brąz zdobył Irlandczyk, który finiszował na lepszym miejscu na mecie. Dobrze spisały się nasze duety w madisonie siostry Daria i Wiktoria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) i Wojciech Pszczolarski (SKC Prostejov)/Daniel Staniszewski (KS Pogoń Mostostal Puławy), którzy zajęli 8 miejsca. Daria Pikulik zakończyła omnium na 10. pozycji. Tę samą lokatę w keirinie zajął Krzysztof Maksel (ALKS Stal Grudziądz). Miejsce wyżej uplasował się Adrian Tekliński (ALKS Stal Grudziądz) w scratchu. Urszula Łoś (ALKS Stal Grudziądz) była również 10. w wyścigu na 500 metrów ze startu zatrzymanego.

Na pewno nie są zadowoleni ze swojego występu wychowankowie naszych klubów Justyna Kaczkowska (dawniej klub z Imielina, obecnie Mat Atom Deweloper) i Szymon Sajnok (do niedawna GKS Carusia Kartuzy, obecnie CCC Team). Justyna w wyścigu indywidualnym była dopiero 9, a w scratchu uczestniczyła w dużej kraksie na torze. Sajnok, obrońca tytułu w omnium był dopiero 18.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało 14 sędziów i 8 komisarzy UCI. Walkę kolarzy na żywo od czwartku do niedzieli śledził komplet publiczności, nieco mniej osób oglądało zmagania sportowców tylko podczas pierwszego dnia mistrzostw. Łącznie na całe wydarzenie sprzedano blisko 6400 biletów, co stanowi 91% puli wejściówek, przewidzianych przez organizatorów. Mistrzostwa można było też śledzić w TVP.

Na pewno wielu kibiców interesuje system pomiaru czasu. Otóż, system pomiaru czasu Tissot to kilkanaście skrzyń, w których przywieziono maszyny startowe, zegary, naklejane na tor taśmy pojemnościowe (najechanie na nie uruchamiało lub zatrzymywało pomiar), kilkanaście routerów do przesyłania informacji oraz dwa maszty i cztery kamery do fotofiniszu. Każda z nich rejestruje 10 tysięcy klatek na sekundę, zapisując obraz w rozdzielczości, w której jeden piksel odpowiada odległości niespełna 3 mm. Za obsługę całego systemu, mierzącemu czas z dokładnością do 0,00001 sekundy, odpowiada 7-osobowy zespół, który przekazuje sędziom wyniki analizy fotofiniszu w ciągu 15 sekund od zakończenia rywalizacji. Czasy przejazdu zawodników były mierzone z dokładnością do tysięcznej części sekundy.

Fot. Mateusz Rudyk Facebook

Dobry start Klaudii Kardasz i Damiana Czykiera w HME w Glasgow

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W dniach 1-3 marca w Glasgow odbyły się 35. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. Polska reprezentacja zdobyła 7 medali — 5 złotych i 2 srebrne i wygrała klasyfikację medalową, powtarzając sukces sprzed dwóch lat i drugie miejsce w klasyfikacji punktowej (najlepsi byli Brytyjczycy). Dobry występ w pchnięciu kulą zaliczyła Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok), która zajęła 5 miejsce, uzyskując w najlepszej próbie 18.23. Podium dawały pchnięcia za granicę 19 metrów, czyli o wiele dalej niż wynosi rekord życiowy zawodniczki. W swoim półfinałowym biegu na 60 m ppł Damian Czykier (KS Podlasie Białystok) był siódmy i nie zakwalifikował się do finału. Świetnie natomiast spisał się w sztafecie 4×400 m. Informacja, że na czwartej zmianie męskiej sztafety wystartuje Damian Czykier wywołała nie małą konsternację. Płotkarz zastąpił w składzie polskiej ekipy Karola Zalewskiego, który podczas piątkowych eliminacji biegu na 400 metrów doznał kontuzji. Zawodnik Podlasia zaimponował jednak chyba wszystkim — pobiegł niebywale walecznie, na ostatnim wirażu był jeszcze trzeci. Niestety sił zabrakło i polski zespół finiszował na czwartym miejscu.

Srebrny medal w biegu na 1500 m zdobyła wychowanka LKS Lubusz Słubice, obecnie zawodniczka AZS UMCS Lublin Sofia Ennaoui.

Złote medale zdobyli: na 60 m Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice), w pchnięciu kulą Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała), w skoku o tyczce Paweł Wojciechowski (Zawisza Bydgoszcz), w biegu na 1500 m Marcin Lewandowski (Zawisza Bydgoszcz) i sztafeta kobiet 4×400 m w składzie: Anna Kiełbasińska (AZS AWF Katowice), Iga Baumgart-Witan (BKS Bydgoszcz), Małgorzata Hołub-KowalikJustyna Święty-Ersetic (AZS AWF Katowice). Srebrny medal w skoku o tyczce zdobył Piotr Lisek (OSOT Szczecin).

Podczas wieczornej sesji 3 marca, wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz otrzymał z rąk Svena Arne Hansena flagę European Athletics. To właśnie Gród Kopernika będzie za dwa lata gospodarzem kolejnej edycji halowych mistrzostw Europy. Zawody w Arenie Toruń odbędą się pomiędzy 5 i 7 marca 2021 roku.

Fot PZLA Facebook