Człon­ka­mi zwy­czaj­ny­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS jest 16 Wo­je­wódz­kich Zrze­szeń LZS po­sia­da­ją­cych oso­bo­wość praw­ną. Wy­bie­ra­jąc z po­niż­szej listy nazwę województwa otrzy­masz pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o tym zrzeszeniu.

 

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS
Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie LZS
Lubelskie Zrzeszenie LZS
Lubuskie Zrzeszenie LZS 
Łódzkie Zrzeszenie LZS 
Małopolskie Zrzeszenie LZS
Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
Opolskie Zrzeszenie LZS
 

Podkarpacie Zrzeszenie LZS
Podlaskie Zrzeszenie LZS
Pomorskie Zrzeszenie LZS 
Śląskie Zrzeszenie LZS
Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS 
Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS