Skip to main content

Aktywny Senior LZS – Mielno 2021

Nasi se­nio­rzy nie mogą poch­wa­lić się wyso­kim po­zi­omem ak­ty­wno­ści fizy­cznej. Stąd próg nie­spraw­ności inte­lek­tu­alnej i fi­zy­cznej do­pada nas wcze­śniej niż inne na­rody Eu­ropy. A prze­cież nawet umiar­ko­wany wy­siłek fi­zy­czny ma zba­wien­ny wpływ na kon­dy­cję i zdro­wie je­dno­stki. Jak więc prze­ko­nać seniorów do ak­ty­wno­ści fi­zy­cznej, cho­ćby wła­śnie tej umiar­ko­wa­nej – Jakie formy aktywności im zaproponować – Jaką rolę pełni w życiu seniora dobra dieta – Na te py­ta­nia sta­ra­liśmy się zna­leźć od­po­wiedź pod­czas szkolenie Aktywny Senior LZS, które od­było się w dniach 9-12 wrze­śnia 2021 roku w Miel­nie. Wzięło w nim udział 36 uczestników z 14 województw oraz kadra szkoleniowa. Uczest­ni­kami szko­le­nia byli or­ga­ni­za­torzy sportu i ani­ma­to­rzy ży­cia spor­to­wego dla se­nio­rów w śro­do­wi­sku wiej­skim, w tym dzia­ła­cze i pra­co­wnicy jed­nos­tek LZS. Szkolenie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictw Narodowego i Sportu. Uczestników przywitał, a na końcu szkolenia podsumował je wiceprzewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur, który przypomniał także uczestnikom, że w tym roku nasze stowarzyszenie obchodzi 75-lecie istnienia.

W części teoretycznej odbyły się dwa bardzo interesujące wykłady. Dr. Monika Wiech z AWFiS w Gdańsku mówiła nt. „Aktywności fizycznej seniorów”. Wiele informacji i tez zawartych w tym wykładzie opartych było na doświadczeniu wykładowczyni, która od wielu lat jest koordynatorem lokalnych projektów, takich jak: PAS-ja, PROMen, Seniorada, Przyjazne Siłownie Plenerowe, Wolontariusze na start, organizowanych na Pomorzu, jest także wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWFiS w Gdańsku. Z kolei dietetyk Aldona Lewita-Paszko z Poradni „Dietetyczne Niebo” omówiła prawidłowe żywienie seniorów w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości pt. „Jak zamiast jeść zacząć się odżywiać” oraz dokonała analizy składu ciała uczestników. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i po jego zakończeniu padło wiele pytań, z których wyłonił się najważniejszy problem – najtrudniej w starszym wieku jest zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nordic walking przeprowadził dr Mirosław Bierkus, trener nordic walking, osoba znana społeczności uprawiającej „chodzenie z kijkami”. 11 lat temu pan Mirosław został drużynowym mistrzem świata w nordic walking, w 2020 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z powodzeniem obronił swoją rozprawę doktorską na temat: „Wpływ treningu wytrzymałościowego nordic walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn”. Jego zajęcia teoretyczne i praktyczne przyniosły uczestnikom szkolenia sporo radości, a niektórym też „zakwasów”. Wiele osób uważa, że „chodzenie z kijkami – to bardzo prosta czynność, nasz trener udowodnił, że nie zupełnie, a nieumiejętne uprawianie tego sportu może przynieść wiele niepożądanych skutków zdrowotnych. Dr Bierkus pokazał też, że w czasie spacerów można robić przerwy i wykonywać inne ćwiczenia – uczestnikom najbardziej do gusty przypadła gimnastyka na – siedząco.

Mamy nadzieję, że wiele ze zdobytych na szkoleniu doświadczeń, nasi uczestnicy wcielą w życie w swoich klubach i środowiskach.