Skip to main content

Aktualizacja przetargu pisemnego na dostawę banerów (200 x 80 cm) promujących Rządowy Program Klub

By 26 sierpnia 20236 września, 2023Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Zamawiający dokonuje zmian w treści ogłoszenia polegających na nadaniu nowego brzmienia:

W punkcie I ostatni akapit: Organizator określa termin dostawy pierwszego banera na dzień 29 września 2023 r. zaś ostatniego na dzień 24 listopada 2023 r. Wybrany Wykonawca począwszy od 29 września będzie składał co 10 dni informację na maila podanego w umowie do kontaktu o stanie zaawansowania zadania.

W punkcie VI ust. 9: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert na adres:

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
Seweryna Krzyżanowskiego 46 a
01-220 Warszawa

Oferta na wykonanie banerów
Nie otwierać przed terminem 06 września 2023 r.  do godz. 11:30

PUNKTOWI VII: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2023 r. do godz. 11:00 w siedzibie Organizatora w Warszawie, 01-220, przy ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46 a. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

W punkcie VIII ust.2: Kryterium terminu realizacji całości  zamówienia (T):

każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów wynikającą z następujących zasad:

do 15 października 2023 r.  – 40 pkt;
do 25 października 2023 r. – 30 pkt;
do 5 listopada 2023 r. – 20 pkt;
do 15 listopada 2023 r. – 10 pkt;
do 24 listopada 2023 r. – 0 pkt;

W związku z dokonanymi zmianami zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.09.2023 do godziny 11:00 jednocześnie zamawiający informuje że w przypadku przesłania oferty według pierwotnej treści ogłoszenia zwróci ją oferentowi bez jej otwierania.

Przetarg banery dostawa KZ LZS.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 4.pdf