Skip to main content
All Posts By

KZ LZS

2 złote medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na HME w łucznictwie

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Dwa złote medale przy­wio­zła pol­ska repre­zen­ta­cja z Halo­wych Mi­strzostw Europy w łucz­ni­ctwie se­nio­rów i ju­nio­rów, które roze­grane zos­tały w dniach 7-12 marca we fran­cus­kiej miej­sco­wości Vittel. Złoty medal zdo­była dru­żyna se­nio­rek w skła­dzie Karo­lina Fara­sie­wicz (KS Obu­wnik Pru­dnik), Nata­lia Leś­niak Wio­leta Myszor (obie LKS Łucz­nik Żywiec). Dru­gie złoto, tym razem w łukach blocz­ko­wych zdo­była ju­niorka LKS Łucz­nik Żywiec Maria Skholna.

W finale Polki pokonały 6:2 reprezentantki Francji. W pierwszej partii nasze łuczniczki w sześciu strzałach zdobyły 58 punktów, na co Francuzki odpowiedziały tylko 54 punktami. Druga partia była bardziej wyrównana i zakończyła się rezultatem 57:54 dla Biało-Czerwonych. Trzeci set to popis Francuzek. Zawodniczki znad Loary trafiły pięć dziesiątek w sześciu próbach i pokonały Polki 59:56. Czwarta partia zakończyła się triumfem naszej reprezentacji 56:54. Ten medal jest drugim w historii krążkiem drużyny kobiet na halowych mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy i ostatni tytuł ten trafił nad Wisłę w 2000 roku podczas Halowych Mistrzostw Europy w Spale.

Startująca po raz pierwszy w barwach Polski Ukrainka Maria Shkolna, studentka AWF Kraków, pokonała w finale Rosjankę Barimę Aiurzanaevą (143:138).

Niestety nie udało się wywalczyć medali polskim juniorom. Najpierw wyższość Brytyjek musiały uznać nasze juniorki w składzie Magdalena Śmiałkowska (KS Społem Łódź), Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) i Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec). Mecz zakończył się wynikiem 6:0. Potem juniorzy Oskar Kasprowski (LKS Łucznik Żywiec), Andrzej Neścior (KS Agros Zamość) i Marek Szafran (KS społem Łódź) ulegli Rosjanom 6:2. Obydwie polskie drużyny zajęły ostatecznie miejsca czwarte.

Fot. PZŁucz.

17 medali zdobyli nasi zawodnicy na 89. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

11 marca na malo­wni­czo poło­żo­nych tere­nach Cen­trum Gostar na przed­mieś­ciach Jele­niej Góry od­były się 89. PZLA Mi­strzo­stwach Polski w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Star­to­wało pra­wie 600 zawo­dni­ków z 173 klubów. Nie bra­ko­wało czo­ło­wych pol­skich zawo­dników spe­cja­li­zu­ją­cych się w bie­gach śred­nich oraz dłu­gich. O tytuły mi­strzo­wskie wal­czyli zawo­dnicy w kate­gor­iach U-18, U-20 i se­nio­rzy, kobiety i mężczy­źni. Zawo­dnicy star­to­wali na róż­nych dys­tan­sach, w sumie bie­gów było 11. Bie­ga­cze z naszych klu­bów zdo­byli 17 medali – 6 zło­tych, 8 sre­brnych i 3 brązowe.

W biegu seniorek na 5 km mistrzynią Polski została Katarzyna Rutkowska KS Podlasie Białystok, srebrny medal wywalczyła Katarzyna Kowalska, brązowy medal zdobyła Angelika Cichocka SKLA Sopot, wychowanka naszego klubu ULKS Talex Borzytuchom. Seniorzy zmierzyli się na dwóch dystansach – 4 km i 10 km. W biegu na 4 km srebrny medal zdobył Mateusz Demczyszak LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, na 10 km tego samego koloru krążek wywalczył Marek Kowalski z GKS Żukowo.

W biegu kobiet U-20 na 2 km srebro zdobyła Julia Dias GKS Żukowo, srebrny medal wywalczyła w tej kategorii wiekowej ale w biegu na 4 km Łucja Wiktorowicz OLTS Opoczno Sport Team 9mistrzyni Zrzeszenia LZS). W biegu młodzieżowców na 3 km mistrzem kraju został Patryk Kozłowski RLTL ZTE Radom. W biegu na 6 km U-20 wszystkie medale zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia – złoty Mateusz Dębski RLTL ZTE Radom, srebrny Rafał Pogorzelski LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, a brązowy Nikodem Dworczak WMLKS Nadodrze Powodowo.

W biegu kobiet U-18 na 2 km złoty medal wywalczyła Katarzyna Główczewska ULKS Talex Borzytuchom. W tej kategorii wiekowej na dystansie 3 km wszystkie medale zdobył zawodniczki z naszych klubów – złoto Klaudia Kazimierska LKS Vectra Włocławek, srebro Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień (mistrzyni Zrzeszenia LZS), brąz Zuzanna Latańska MLKS Nadwiślanin Chełmno. W biegu mężczyzn U-18 na 3 km srebrny medal wywalczył Kamil Wichary LKS Kłos Olkusz. W biegu na 5 km w tej kategorii wiekowej złoty medal zdobył Tomasz Kurowski GKS Żukowo, a brązowy Daniel Kryzel ULKS Talex Borzytuchom.

Fot: PZLA Filip Moterski

W gminie Trąbki Wielkie Święto Kobiet na sportowo

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

3 marca 2017 roku z ini­cja­tywy Gmin­nego Zrze­sze­nia LZS w Trąb­kach Wiel­kich i Klubu Se­niora „Pogo­dna Je­sień – w Gołę­bie­wie Wiel­kim na krę­gielni „Tokyo Sta­tion – w Łęgo­wie został zor­ga­ni­zo­wany I Gminny Tur­niej w Bow­lingu Senio­rów z okazji Święta Ko­biet pn. „Żyj zdro­wo i spor­towo”. Nagrody główne ufun­do­wał Bła­żej Kon­kol, wójt Gminy Trąbki Wiel­kie. W tur­nieju udział wzięło 26 senio­rek oraz 8 senio­rów w kate­gorii wie­kowej 60+ z pię­ciu klu­bów seniora.

Uczestnicy turnieju rozegrali dwie rundy, które były zaliczone do współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego. W klasyfikacji drużynowej liczyły się wyniki uzyskane przez trzy najlepsze uczestniczki z klubu. Po dwóch godzinach sportowej rywalizacji nastąpiła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród i medali. Złote medale wszystkim uczestnikom turnieju wręczyli Albert Dajda, najstarszy uczestnik turnieju – 81 lat, Elżbieta Mincer, przewodnicząca Klubu Seniora „Pogodna Jesień” oraz sędzia Radosław Pragacz. Wśród seniorek wygrała Urszula Nowacka z KS „Trąbki” Trąbki Małe, druga był Grażyna Kosińska KS Kłodawa, a trzecia jej koleżanka klubowa Krystyna Cholewińska. Wśród seniorów najlepszy był Kazimierz Łangowski, drugie miejsce zajął Bronisław Rogall, a trzecie Andrzej Nowacki – wszyscy KS Trąbki Wielkie. Drużynowo wygrał Klub Seniora „Siła dwóch rzek i jednego wodospadu – z Kłodawy, drugie miejsce Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Gołębiewie Wielkim, a trzecie klub Seniora „Zawsze Młodzi” w Trąbkach Wielkich.

Info i foto wkempa

Luzino zakończyło sezon halowy w piłce nożnej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Na zakoń­cze­nie sezonu halo­wego w Luzi­nie 5 marca br. odbył się XI Tur­niej drużyn sołec­kich o Puchar Prze­wod­ni­czą­cego Rady Gminy Luzino. Te wyjąt­kowo zacięte zawody wygrała dru­żyna z Mil­wina, która w wiel­kim finale poko­nała Roba­kowo 2:1. W meczu o 3 miejsce Sychowo mini­mal­nie 1:0 poko­nała młode Zelewo. Naj­lep­szym strzel­cem tur­nieju okazał się: Bar­tek Palach (Roba­kowo), a naj­lep­szym bram­ka­rzem Kazi­mierz Mogul­ski (Milwino). Zawody wzo­rowo zor­ga­ni­zo­wał Witold Dąbro­wski, a sędziami byli: Jaro­sław La­buda i  Miro­sław Miotk.

Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył, obecny na całym turnieju Bartłomiej Formela – przewodniczący Rady Gminy Luzino, który wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe puchary, najlepszym drużynom medale  oraz ufundowane przez siebie piłki. Dzięki niemu na wszystkich uczestników czekał również ciepły posiłek. Był to ostatni akcent halowej rywalizacji dla drużyn sołeckich. Na początku kwietnia luzińscy piłkarze rozpoczną zmagania na boiskach. Sezon halowy X Luzińskiej Ligii Sołeckiej oficjalnie zakończyła ostatnia kolejka, która odbyła się 26 lutego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Milwino, drugie Luzino, a trzecie Barłomino.

Fot. GOSRiT Luzino

XIX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego RW Z LZS

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca w Przy­go­dzi­cach od­była się XIX Zi­mowa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kiada LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wo­dni­czą­cego RW Z LZS. Była to pier­wsza im­preza wcho­dząca w skład Współ­za­wo­dnic­twa Spor­to­wo­-Tury­sty­cznego Po­wia­tów Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego o Puchar Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. W impre­zie wzięli udział repre­zen­tanci 17 powia­tów, zapro­szeni goście oraz kibice. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pier­wsze miej­sce wywal­czył Wągro­wiec wyprze­dza­jąc zale­dwie o 1,5 pkt Ostrów Wlkp. i o 4 pkt. Konin.

Patronat Honorowy nad Spartakiadą sprawowali m.in.: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski, Starosta Ostrowski i Krzysztof Rasiak, Wójt Gminy Przygodzice.

Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach rekreacyjnych m.in.: przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka 17,5 kg, rzuty karne do bramki, rzuty lotką do celu oraz w grach zespołowych – piłce nożnej mężczyzn, siatkówce kobiet i mężczyzn, które zostały poprzedzone eliminacjami w 4 rejonach. Odbył się także zaliczany do punktacji generalnej konkurs wiedzy o Ludowych Zespołach Sportowych.

Zwycięski powiat Wągrowiec wygrał podnoszenie ciężarka, wielobój rekreacyjny mężczyzn oraz turniej piłki nożnej, Ostrów Wielkopolski okazał się najlepszy w konkursie wiedzy o LZS, w rzutach lotką do tarczy mężczyzn, w wieloboju rekreacyjnym kobiet i w piłce siatkowej kobiet. Powiat koniński wygrał przeciąganie liny i piłkę siatkową mężczyzn. W sumie w zmaganiach sportowych uczestniczyło ponad 500 osób.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych – Żerków 2017

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 3-4 marca w Żer­ko­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzięli zawo­dnicy z 11 wo­je­wództw repre­zen­tu­jący 28 klubów. Orga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy UKS Prze­krój Żer­ków. Środki finan­sowe na prze­pro­wa­dze­nie imprezy pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Poz­na­niu i Urzędu Mia­sta i Gminy Żer­ków. Imprezę zaszczy­cili swoją obec­noś­cią zapro­szeni goście m.in.: Maciej Witu­ski, prze­wod­ni­czący Komisji Kul­tury Fizy­cznej i Tury­styki Sej­miku Woj. Wiel­ko­pol­skiego oraz przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych z terenu Gminy Żerków. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał Jan Zalewski, wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS. Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. wielkopolskie przed zachodniopomorskim i podlaskim. W klasyfikacji klubowej triumfowało KS Podlasie Białystok przed WMLKS Pomorze Stargard i ULKS Fajfer Łapanów.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców od młodzika do młodzieżowca na dystansie od 1500 m do 4000 m. Pod koniec zawodów zorganizowano również otwarty bieg dla dzieci na dystansie 1000 m.

W kategorii młodzików mistrzem Zrzeszenia został Jakub Nalepa MULKS Juvenia Głuchołazy, srebrny medal wywalczył Szymon Bodura z Orkana Ostrzeszów, a brązowy Tobiasz Bartczak LKS OSiR Pleszew. Wśród młodziczek wygrała Aleksandra Król GUKS Asy Dywity, druga była Patrycja Klensk ULKS Fajfer Łapanów, a trzecia Martyna Guzowska LUKS Orkan Września.

Wśród juniorek młodszych triumfowała Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień, druga była Diana Karpiuk KS Podlasie Białystok, a trzecia Maja Działoszewska ZLKL Zielona Góra. W tym biegu doszło do rzadko spotykanej sytuacji w biegach przełajowych – różnica czasów między trzecią a czwartą zawodniczką wynosiła 0,01 sekunda, dlatego też organizatorzy zadecydowali o przyznaniu brązowego medalu również Aleksandrze Świć z KS Podlasie Białystok. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców tytuł mistrza Zrzeszenia LZS zdobył Patryk Markowski KS Podlasie Białystok, wicemistrzem został Krzysztof Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, a trzeci był Damian Wnorowski KS Podlasie Białystok.

Mistrzynią Zrzeszenia wśród juniorek została Łucja Wiktorowicz Opoczno Sport Team, drugie miejsce zajęła Kinga Grabowska UKS 9 Kalisz, a trzecie Anna Wiktorczyk WMLKS Pomorze Stargard. Wśród juniorów najlepszy okazał się Andrzej Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, drugie miejsce zajął Marcel Chodura LUKS MGOKSiR Korfantów, a trzecie Marek Rzemieniecki KS Podlasie Białystok.

Najlepszą biegaczką w kategorii młodzieżowej okazała się Barbara Skrzypko KS Podlasie Białystok, drugie miejsce zajęła Agnieszka Stachowiak ZLKL Zielona Góra, a trzecie Eliza Lenatrtowicz WMLKS Pomorze Stargard. Wśród młodzieżowców triumfował Adrian Wyrzykiewicz PLKS Gwda Piła, drugi był Damian Gawrorski WMLKS Pomorze Stargard, a trzeci jego kolega klubowy Konrad Majdziński.

W otwartym biegu dzieci na dystansie 1000 m wśród dziewczynek trzy najlepsze to: Natalia Jarzyna WMLKS Pomorze Stargard, Anna Bodura Orkan Ostrzeszów i Marcelina Gościniak UKS Przekrój Żerków, wśród chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli – Bartosz Czyż, Wiktor Wład obaj PLKS Gwda Piła, Gabriel Dziełąkowski LLKS Osowa Sień.

Jubileusz 40-lecia KS „Agros” Zamość

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

23 lu­tego Klub Spor­towy „Agros” Zamość świę­to­wał jubi­leusz swo­jego 40-lecia. W uro­czy­stej gali, która odbyła się w Klubie 3 Bata­lionu Zme­cha­ni­zo­wa­nego w Zamo­ściu wzięli udział zapro­szeni goś­cie, zawo­dnicy, tre­nerzy i dzia­łacze. Były wspo­mnie­nia, medale i wyró­żnie­nia dla tych, któ­rzy two­rzyli klub i tych, któ­rzy osią­gali sukcesy spor­towe. Obe­cnie naj­wię­kszą gwia­zdą klubu jest Paweł Faj­dek, dwu­kro­tny złoty meda­lista Mistrzostw Świata w rzu­cie młotem.

KS „Agros” Zamość rozpoczął działalność w 1976 roku. W ciągu 40 lat wychował znakomitych sportowców z różnych dyscyplin. Początki były niezwykle trudne, pierwsze znaczące sukcesy sportowe przyszły dopiero w 1995 roku. O historii klubu, smutkach i radościach mówił jego obecny prezes Konrad Firek, a wszystkim zebranym na gali przedstawiono filmową prezentację dorobku „Agrosu”. Obecnie w klubie trenują zawodnicy w 6 sekcjach sportowych: lekkiej atletyce, łucznictwie, kolarstwie, zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów. Klub poza szkoleniem dzieci i młodzieży realizuje jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Jednym z nich jest program „Lekkoatletyka dla każdego” obejmujący swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe miasta Zamość i niektóre szkoły w gminie Zamość. Oprócz tego przy klubie funkcjonuje szkółka kolarska. Klub jest aktywnym organizatorem imprez, szczególnie Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach, jak i grupach wiekowych.

 

Z okazji jubileusz Urząd Marszałkowski w Lublinie przyznał odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla prezesa Konrada Firka. Medal Pamiątkowy od Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał Jan Stempel. Odznaki wręczali  marszałek województwa Krzysztof Grabczuk i członek zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski. Ponadto Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wyróżnić grawertonami okolicznościowymi: KS „Agros” Zamość, Małgorzatę FarionJadwigę Kwiecień. Wyróżnienie od Urzędu Miasta dla prezesa Konrada Firka wręczył zastępcę prezydenta Zamościa Andrzej Zastąpiło.

Marek Mazur i Józef Poterucha, zastępcy przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS wręczyli Złote Honorowe odznaki LZS następującym osobom: Małgorzata Farion, Jadwiga Kwiecień, Jan Stempel, Leszek Stempel, Bogusław Daniłowicz, Marek Kucharski, Wojciech Swatowski, Wojciech Bikowski, Andrzej Gdański, Tomasz Sławomir Murat, Daniel Chwastek, Mariusz Łoś, Stanisław Frańczuk, Andrzej Gaweł, Tomasz Wawrzusiszyn, Stanisław Namiotko, Dariusz Kuzdra. Przekazali także na ręce prezesa list gratulacyjny od przewodniczącego RG KZ LZS Władysława Kosiniak Kamysza.

Prezes Konrad Firek oraz Piotr Małysz, sekretarz zarządu wręczyli medale 40-lecia KS „Agros” Zamość działaczom, trenerom i zawodnikom. Otrzymali je m.in.: działacze – Józef Poterucha (kierownik klubu w 1981 r.), Arkadiusz Bratkowski (członek zarządu 3 kadencji), Jan Hawrylak (prezes klubu w latach 1980-1991), Stanisław Nowakowski (kierownik klubu w latach 1979–1980), Krzysztof Pszenniak (sędzia i organizator), Antoni Turzyniecki (dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu); trenerzy – Jan Stempel i Leszek Stempel (łucznictwo), Stanisław Frańczuk (kolarstwo), Bogusław Daniłowicz i Daniel Chwastek (zapasy), Andrzej Gaweł i Krzysztof Niemczuk (podnoszenie ciężarów), Wojciech Bikowski, Marek Kucharski, Janusz Stryjewski, Andrzej Gdański, Marek Jaros (wszyscy la); zawodnicy – Anna Jakubczak-Pawelec (trzykrotna olimpijka, medalistka ME), Izabela Kostruba-Rój (la, olimpijka z Pekinu), Aleksandra Jakubczak (la, medalistka MP), Izabela Orszewska (pierwsza medalistka MP Seniorów w klubie), Mariusz Łoś (wicemistrz ME), Katarzyna Kita (mistrzyni Europy Juniorów), Agnieszka Kuczmaszewska (mistrzyni Polski juniorów i młodzieżowców, 6 na MME), Szymon Kiecana (6 na ME seniorów), Andrzej Jaros (wicemistrz Europy juniorów na 400 m), Małgorzata Kołdej (wicemistrzyni Europy juniorów), Dominik Kopeć (mistrz Polski juniorów i młodzieżowców, aktualny medalista  Halowych MP Seniorów w Toruniu), Magdalena Wronka (medalistka Mistrzostw Polski juniorów i młodzieżowców).

Gratulujemy klubowi i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Facebook klubu

26 medali zdobyli łucznicy z naszych klubów na HMP juniorów i młodzieżowców

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 4-5 marca w hali spor­to­wej Miej­sko Gmin­nego Ośro­dka Kul­tury i Sportu w Dob­czy­cach od­były się XXXII Ha­lowe Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów i X Halowe Mistrzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w Łuczni­ctwie. Zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia zdo­byli łącznie 26 medali – junio­rzy 12 (4 zło­tych i 8 brą­zo­wych, mło­dzie­żowcy 14 (3 złote, 2 sre­brne i 9 brą­zo­wych). Naj­lep­szymi zawo­dni­kami byli nie­wąt­pli­wie junio­rzy Sylwia Zyzań­ska i Szy­mon Kuro­wski z LKS Łucznik Ży­wiec, któ­rzy wy­wal­czyli po trzy złote medale.

Halową mistrzynią Polski juniorek została Sylwia Zyzańska z LKS Łucznik Żywiec, która w parze z kolegą klubowym Szymonem Kurowski zdobyła też złoto w mikstach. Kolejne złote medale obydwoje dołożyli startując w drużynach – bo zarówno wśród juniorek i juniorów wygrał LKS Łucznik Żywiec. Brązowe medale wywalczyli: indywidualnie Dominik Patryas z LKS Łucznik Żywiec i Aleksandra Baran z KS Stella Kielce, Grzegorz Warias i Gabriela Kłos-Kufel z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska oraz Dominik Patryas i Gloria Juszczuk z LKS Łucznik Żywiec, drużynowo juniorzy UKS Tramp Jarosław i KS Agros Zamość oraz juniorki KS Stella Kielce i KS Agros Zamość.

Halową mistrzynią Polski w kategorii młodzieżowiec została Karolina Farasiewicz z KS Obuwnik Prudnik, złoto w mikstach wywalczyli Anna Huk i Paweł Marzec z UKS Talent Wrocław oraz męska drużyna KS Obuwnik Prudnik. Srebrne medale w tej kategorii wiekowej zdobyli: kobieca drużyna KS Społem Łódź oraz Kasper Helbin i Karolina Farasiewicz KS Obuwnik Prudnik w mikście. Brązowe medale przypadły w udziale: indywidualnie Dominkowi Makowskiemu z KS Obuwnik Prudnik i Pawłowi Marcowi z UKS Talent Wrocław oraz Kindze Grzyśka z MLKS Czarna Strzała Bytom i Renacie Drogosz KS Społem Łódź, w mikście Michałowi Basiuras i Martynie Kalwinek z KS Społem Łódź, drużynom męskim UKS Talent Wrocław i KS ROKIS Radzymin, drużynom kobiet LKS Łucznik Żywiec i MLKS Czarna Strzała Bytom.

Fot. MGOKiS Dobczyce

4 medale zdobyli nasi zawodnicy na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek w Tenisie Stołowym

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca w  Często­cho­wie zakoń­czyły się 85. Indy­wi­du­al­nych Mi­strzo­stwach Pol­ski Senio­rów i Senio­rek w Teni­sie Sto­łowym. Na star­cie sta­nęli naj­lepsi zawo­dnicy w kraju. Zawo­dnicy z klu­bów naszego Zrze­sze­nia zdo­byli 4 medale – 1 sre­brny i 3 brą­zowe. Sre­brny medal w grze pod­wój­nej mężczyzn wywal­czyła para KS Dekor­glass Działdowo – Patryk Choj­now­skiWen­ljang Xu, a brązowe – Zeng Yi Wang UKS Doj­lidy Bia­ły­stok w grze poje­dyn­czej mężczyzn, Klau­dia Kusiń­ska i Pau­lina Krzy­siek z GLKS Nada­rzyn w grze pod­wój­nej kobiet oraz Piotr Cho­dor­ski z LKS Odra Głoska i Anna Węgrzyn z UKS MLKS Śnie­żnik Stro­nie Ślą­skie w mikście.

Przyglądający się turniejowi były świetny polski zawodnik, medalista mistrzostw świata Leszek Kucharski tak ocenił te mistrzostwa: W Europie jesteśmy średniakami, chociaż niedawno duże sukcesy odniósł Jakub Dyjas i taki jest poziom mistrzostw – średni. Porównując to z latami, kiedy grałem, można powiedzieć, że wówczas bywało lepiej. Od tego czasu zmienił się jednak tenis. Zmiana piłeczek na większe spowodowała, że stał się on bardziej siłowy.

Na zdjęciu medaliści w grze podwójnej mężczyzn.
fot. Marek Przybyłowicz/PZTS

Piotr Żyła z naszego klubu WSS Wisła wraca z Lahti z 2 medalami – brązem indywidualnym i złotem w drużynie

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca w Lahti za­koń­czyły się Mi­strzo­stwa Świata w nar­ciar­stwie kla­sy­cznym. Zdo­bycz meda­lowa Pola­ków to 1 medal zło­ty i 1 brą­zowy. Medal brą­zowy wywal­czył w sko­kach na dużej sko­czni Piotr Żyła z na­szego klu­bu WSS Wisła, on rów­nież był w skła­dzie pol­skiej dru­żyny, która zdo­była mi­strzo­stwo świata. Oprócz niego w zło­tej dru­ży­nie ska­kali: Kamil Stoch (KS Eve­-nement), wycho­wa­nek na­szych klu­bów LKS Ząb i LKS Poro­niec Poro­nin, Maciej Kot (AZS Zakopane) i Dawid Kubacki (Wisła Zakopane). Jest to pierwszy złoty medal zdobyty przez polskich skoczków narciarskich w historii.

 

Po świetnych występach naszych skoczków w Pucharze Świata wszyscy oczekiwali medali na Mistrzostwach Świata w Lahti. Polskim faworytem był niewątpliwie lider PŚ Kamil Stoch. Nasze gorące głowy ostudził pierwszy konkurs – na skoczni normalnej. Polacy uplasowali się w czołówce, ale nie dobyli żadnego z medali. Kamil Stoch był czwarty, Maciej Kot piąty, Dawid Kubacki ósmy, a Piotr Żyła dopiero 19. Kamil Stoch przegrał brązowy medal z Niemcem Markusem Eisenbihlerem o 1,1 pkt.

Po pierwszej serii konkursu na dużej skoczni też nie było rewelacyjnie – Kamil Stoch był czwarty, Dawid Kubacki 5, Piotr Żyła 6, a Maciej Kot 12. W finałowej serii Piotr Żyła oddał najdłuższy skok ze wszystkich zawodników, uzyskując 131 m. i wywalczył brązowy medal, wyprzedzając zaledwie o 0,5 pkt. Norwega Andreasa Stjernena. To największy sukces w karierze skoczka z Wisły. Miejsca pozostałych Polaków – Maciej Kot był 6,. Kamil Stoch – 7, a Dawid Kubacki – 8.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni, który odbył się 4 marca, świetnie rozpoczął Piotr Żyła, który w swojej grupie skacząc 130,5 m uzyskał najlepszy wynik. Następnie pierwsze miejsca w swoich grupach wyskakali Dawid Kubacki (129 m) i Maciej Kot (130,5m), drugi w ostatniej grupie był Kamil Stoch (130,5 m) – przegrał tylko ze Stefanem Kraftem (Austria), niewątpliwie najlepszym skoczkiem tych mistrzostw. Na półmetku mieliśmy 17,2 pkt. przewagi nad Austriakami. W serii finałowej do gry wkroczył wiatr, sędziowie co chwila zmieniali belkę startową, a zawodnicy długo czekali na oddanie skoku. Nie przeszkodziło to Polakom – Żyła i Kubacki w swoich grupach zajmowali 2 miejsca, Maciej Kot był trzeci. Kamil Stoch skacząc jako ostatni zawodnik turnieju uzyskał 124,5 m i przypieczętował zwycięstwo Polaków. Nasza drużyna wyprzedziła Norwegów aż o 25,7 pkt. i Austriaków o 35,3 pkt.

Fot. TVP Sport