Skip to main content
Category

Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych – Żerków 2017

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 3-4 marca w Żer­ko­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzięli zawo­dnicy z 11 wo­je­wództw repre­zen­tu­jący 28 klubów. Orga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy UKS Prze­krój Żer­ków. Środki finan­sowe na prze­pro­wa­dze­nie imprezy pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Poz­na­niu i Urzędu Mia­sta i Gminy Żer­ków. Imprezę zaszczy­cili swoją obec­noś­cią zapro­szeni goście m.in.: Maciej Witu­ski, prze­wod­ni­czący Komisji Kul­tury Fizy­cznej i Tury­styki Sej­miku Woj. Wiel­ko­pol­skiego oraz przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych z terenu Gminy Żerków. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał Jan Zalewski, wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS. Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. wielkopolskie przed zachodniopomorskim i podlaskim. W klasyfikacji klubowej triumfowało KS Podlasie Białystok przed WMLKS Pomorze Stargard i ULKS Fajfer Łapanów.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców od młodzika do młodzieżowca na dystansie od 1500 m do 4000 m. Pod koniec zawodów zorganizowano również otwarty bieg dla dzieci na dystansie 1000 m.

W kategorii młodzików mistrzem Zrzeszenia został Jakub Nalepa MULKS Juvenia Głuchołazy, srebrny medal wywalczył Szymon Bodura z Orkana Ostrzeszów, a brązowy Tobiasz Bartczak LKS OSiR Pleszew. Wśród młodziczek wygrała Aleksandra Król GUKS Asy Dywity, druga była Patrycja Klensk ULKS Fajfer Łapanów, a trzecia Martyna Guzowska LUKS Orkan Września.

Wśród juniorek młodszych triumfowała Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień, druga była Diana Karpiuk KS Podlasie Białystok, a trzecia Maja Działoszewska ZLKL Zielona Góra. W tym biegu doszło do rzadko spotykanej sytuacji w biegach przełajowych – różnica czasów między trzecią a czwartą zawodniczką wynosiła 0,01 sekunda, dlatego też organizatorzy zadecydowali o przyznaniu brązowego medalu również Aleksandrze Świć z KS Podlasie Białystok. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców tytuł mistrza Zrzeszenia LZS zdobył Patryk Markowski KS Podlasie Białystok, wicemistrzem został Krzysztof Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, a trzeci był Damian Wnorowski KS Podlasie Białystok.

Mistrzynią Zrzeszenia wśród juniorek została Łucja Wiktorowicz Opoczno Sport Team, drugie miejsce zajęła Kinga Grabowska UKS 9 Kalisz, a trzecie Anna Wiktorczyk WMLKS Pomorze Stargard. Wśród juniorów najlepszy okazał się Andrzej Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, drugie miejsce zajął Marcel Chodura LUKS MGOKSiR Korfantów, a trzecie Marek Rzemieniecki KS Podlasie Białystok.

Najlepszą biegaczką w kategorii młodzieżowej okazała się Barbara Skrzypko KS Podlasie Białystok, drugie miejsce zajęła Agnieszka Stachowiak ZLKL Zielona Góra, a trzecie Eliza Lenatrtowicz WMLKS Pomorze Stargard. Wśród młodzieżowców triumfował Adrian Wyrzykiewicz PLKS Gwda Piła, drugi był Damian Gawrorski WMLKS Pomorze Stargard, a trzeci jego kolega klubowy Konrad Majdziński.

W otwartym biegu dzieci na dystansie 1000 m wśród dziewczynek trzy najlepsze to: Natalia Jarzyna WMLKS Pomorze Stargard, Anna Bodura Orkan Ostrzeszów i Marcelina Gościniak UKS Przekrój Żerków, wśród chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli – Bartosz Czyż, Wiktor Wład obaj PLKS Gwda Piła, Gabriel Dziełąkowski LLKS Osowa Sień.

Jubileusz 40-lecia KS „Agros” Zamość

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

23 lu­tego Klub Spor­towy „Agros” Zamość świę­to­wał jubi­leusz swo­jego 40-lecia. W uro­czy­stej gali, która odbyła się w Klubie 3 Bata­lionu Zme­cha­ni­zo­wa­nego w Zamo­ściu wzięli udział zapro­szeni goś­cie, zawo­dnicy, tre­nerzy i dzia­łacze. Były wspo­mnie­nia, medale i wyró­żnie­nia dla tych, któ­rzy two­rzyli klub i tych, któ­rzy osią­gali sukcesy spor­towe. Obe­cnie naj­wię­kszą gwia­zdą klubu jest Paweł Faj­dek, dwu­kro­tny złoty meda­lista Mistrzostw Świata w rzu­cie młotem.

KS „Agros” Zamość rozpoczął działalność w 1976 roku. W ciągu 40 lat wychował znakomitych sportowców z różnych dyscyplin. Początki były niezwykle trudne, pierwsze znaczące sukcesy sportowe przyszły dopiero w 1995 roku. O historii klubu, smutkach i radościach mówił jego obecny prezes Konrad Firek, a wszystkim zebranym na gali przedstawiono filmową prezentację dorobku „Agrosu”. Obecnie w klubie trenują zawodnicy w 6 sekcjach sportowych: lekkiej atletyce, łucznictwie, kolarstwie, zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów. Klub poza szkoleniem dzieci i młodzieży realizuje jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Jednym z nich jest program „Lekkoatletyka dla każdego” obejmujący swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe miasta Zamość i niektóre szkoły w gminie Zamość. Oprócz tego przy klubie funkcjonuje szkółka kolarska. Klub jest aktywnym organizatorem imprez, szczególnie Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach, jak i grupach wiekowych.

 

Z okazji jubileusz Urząd Marszałkowski w Lublinie przyznał odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla prezesa Konrada Firka. Medal Pamiątkowy od Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał Jan Stempel. Odznaki wręczali  marszałek województwa Krzysztof Grabczuk i członek zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski. Ponadto Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wyróżnić grawertonami okolicznościowymi: KS „Agros” Zamość, Małgorzatę FarionJadwigę Kwiecień. Wyróżnienie od Urzędu Miasta dla prezesa Konrada Firka wręczył zastępcę prezydenta Zamościa Andrzej Zastąpiło.

Marek Mazur i Józef Poterucha, zastępcy przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS wręczyli Złote Honorowe odznaki LZS następującym osobom: Małgorzata Farion, Jadwiga Kwiecień, Jan Stempel, Leszek Stempel, Bogusław Daniłowicz, Marek Kucharski, Wojciech Swatowski, Wojciech Bikowski, Andrzej Gdański, Tomasz Sławomir Murat, Daniel Chwastek, Mariusz Łoś, Stanisław Frańczuk, Andrzej Gaweł, Tomasz Wawrzusiszyn, Stanisław Namiotko, Dariusz Kuzdra. Przekazali także na ręce prezesa list gratulacyjny od przewodniczącego RG KZ LZS Władysława Kosiniak Kamysza.

Prezes Konrad Firek oraz Piotr Małysz, sekretarz zarządu wręczyli medale 40-lecia KS „Agros” Zamość działaczom, trenerom i zawodnikom. Otrzymali je m.in.: działacze – Józef Poterucha (kierownik klubu w 1981 r.), Arkadiusz Bratkowski (członek zarządu 3 kadencji), Jan Hawrylak (prezes klubu w latach 1980-1991), Stanisław Nowakowski (kierownik klubu w latach 1979–1980), Krzysztof Pszenniak (sędzia i organizator), Antoni Turzyniecki (dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu); trenerzy – Jan Stempel i Leszek Stempel (łucznictwo), Stanisław Frańczuk (kolarstwo), Bogusław Daniłowicz i Daniel Chwastek (zapasy), Andrzej Gaweł i Krzysztof Niemczuk (podnoszenie ciężarów), Wojciech Bikowski, Marek Kucharski, Janusz Stryjewski, Andrzej Gdański, Marek Jaros (wszyscy la); zawodnicy – Anna Jakubczak-Pawelec (trzykrotna olimpijka, medalistka ME), Izabela Kostruba-Rój (la, olimpijka z Pekinu), Aleksandra Jakubczak (la, medalistka MP), Izabela Orszewska (pierwsza medalistka MP Seniorów w klubie), Mariusz Łoś (wicemistrz ME), Katarzyna Kita (mistrzyni Europy Juniorów), Agnieszka Kuczmaszewska (mistrzyni Polski juniorów i młodzieżowców, 6 na MME), Szymon Kiecana (6 na ME seniorów), Andrzej Jaros (wicemistrz Europy juniorów na 400 m), Małgorzata Kołdej (wicemistrzyni Europy juniorów), Dominik Kopeć (mistrz Polski juniorów i młodzieżowców, aktualny medalista  Halowych MP Seniorów w Toruniu), Magdalena Wronka (medalistka Mistrzostw Polski juniorów i młodzieżowców).

Gratulujemy klubowi i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Facebook klubu

26 medali zdobyli łucznicy z naszych klubów na HMP juniorów i młodzieżowców

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 4-5 marca w hali spor­to­wej Miej­sko Gmin­nego Ośro­dka Kul­tury i Sportu w Dob­czy­cach od­były się XXXII Ha­lowe Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów i X Halowe Mistrzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w Łuczni­ctwie. Zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia zdo­byli łącznie 26 medali – junio­rzy 12 (4 zło­tych i 8 brą­zo­wych, mło­dzie­żowcy 14 (3 złote, 2 sre­brne i 9 brą­zo­wych). Naj­lep­szymi zawo­dni­kami byli nie­wąt­pli­wie junio­rzy Sylwia Zyzań­ska i Szy­mon Kuro­wski z LKS Łucznik Ży­wiec, któ­rzy wy­wal­czyli po trzy złote medale.

Halową mistrzynią Polski juniorek została Sylwia Zyzańska z LKS Łucznik Żywiec, która w parze z kolegą klubowym Szymonem Kurowski zdobyła też złoto w mikstach. Kolejne złote medale obydwoje dołożyli startując w drużynach – bo zarówno wśród juniorek i juniorów wygrał LKS Łucznik Żywiec. Brązowe medale wywalczyli: indywidualnie Dominik Patryas z LKS Łucznik Żywiec i Aleksandra Baran z KS Stella Kielce, Grzegorz Warias i Gabriela Kłos-Kufel z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska oraz Dominik Patryas i Gloria Juszczuk z LKS Łucznik Żywiec, drużynowo juniorzy UKS Tramp Jarosław i KS Agros Zamość oraz juniorki KS Stella Kielce i KS Agros Zamość.

Halową mistrzynią Polski w kategorii młodzieżowiec została Karolina Farasiewicz z KS Obuwnik Prudnik, złoto w mikstach wywalczyli Anna Huk i Paweł Marzec z UKS Talent Wrocław oraz męska drużyna KS Obuwnik Prudnik. Srebrne medale w tej kategorii wiekowej zdobyli: kobieca drużyna KS Społem Łódź oraz Kasper Helbin i Karolina Farasiewicz KS Obuwnik Prudnik w mikście. Brązowe medale przypadły w udziale: indywidualnie Dominkowi Makowskiemu z KS Obuwnik Prudnik i Pawłowi Marcowi z UKS Talent Wrocław oraz Kindze Grzyśka z MLKS Czarna Strzała Bytom i Renacie Drogosz KS Społem Łódź, w mikście Michałowi Basiuras i Martynie Kalwinek z KS Społem Łódź, drużynom męskim UKS Talent Wrocław i KS ROKIS Radzymin, drużynom kobiet LKS Łucznik Żywiec i MLKS Czarna Strzała Bytom.

Fot. MGOKiS Dobczyce

4 medale zdobyli nasi zawodnicy na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów i Seniorek w Tenisie Stołowym

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca w  Często­cho­wie zakoń­czyły się 85. Indy­wi­du­al­nych Mi­strzo­stwach Pol­ski Senio­rów i Senio­rek w Teni­sie Sto­łowym. Na star­cie sta­nęli naj­lepsi zawo­dnicy w kraju. Zawo­dnicy z klu­bów naszego Zrze­sze­nia zdo­byli 4 medale – 1 sre­brny i 3 brą­zowe. Sre­brny medal w grze pod­wój­nej mężczyzn wywal­czyła para KS Dekor­glass Działdowo – Patryk Choj­now­skiWen­ljang Xu, a brązowe – Zeng Yi Wang UKS Doj­lidy Bia­ły­stok w grze poje­dyn­czej mężczyzn, Klau­dia Kusiń­ska i Pau­lina Krzy­siek z GLKS Nada­rzyn w grze pod­wój­nej kobiet oraz Piotr Cho­dor­ski z LKS Odra Głoska i Anna Węgrzyn z UKS MLKS Śnie­żnik Stro­nie Ślą­skie w mikście.

Przyglądający się turniejowi były świetny polski zawodnik, medalista mistrzostw świata Leszek Kucharski tak ocenił te mistrzostwa: W Europie jesteśmy średniakami, chociaż niedawno duże sukcesy odniósł Jakub Dyjas i taki jest poziom mistrzostw – średni. Porównując to z latami, kiedy grałem, można powiedzieć, że wówczas bywało lepiej. Od tego czasu zmienił się jednak tenis. Zmiana piłeczek na większe spowodowała, że stał się on bardziej siłowy.

Na zdjęciu medaliści w grze podwójnej mężczyzn.
fot. Marek Przybyłowicz/PZTS

Piotr Żyła z naszego klubu WSS Wisła wraca z Lahti z 2 medalami – brązem indywidualnym i złotem w drużynie

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca w Lahti za­koń­czyły się Mi­strzo­stwa Świata w nar­ciar­stwie kla­sy­cznym. Zdo­bycz meda­lowa Pola­ków to 1 medal zło­ty i 1 brą­zowy. Medal brą­zowy wywal­czył w sko­kach na dużej sko­czni Piotr Żyła z na­szego klu­bu WSS Wisła, on rów­nież był w skła­dzie pol­skiej dru­żyny, która zdo­była mi­strzo­stwo świata. Oprócz niego w zło­tej dru­ży­nie ska­kali: Kamil Stoch (KS Eve­-nement), wycho­wa­nek na­szych klu­bów LKS Ząb i LKS Poro­niec Poro­nin, Maciej Kot (AZS Zakopane) i Dawid Kubacki (Wisła Zakopane). Jest to pierwszy złoty medal zdobyty przez polskich skoczków narciarskich w historii.

 

Po świetnych występach naszych skoczków w Pucharze Świata wszyscy oczekiwali medali na Mistrzostwach Świata w Lahti. Polskim faworytem był niewątpliwie lider PŚ Kamil Stoch. Nasze gorące głowy ostudził pierwszy konkurs – na skoczni normalnej. Polacy uplasowali się w czołówce, ale nie dobyli żadnego z medali. Kamil Stoch był czwarty, Maciej Kot piąty, Dawid Kubacki ósmy, a Piotr Żyła dopiero 19. Kamil Stoch przegrał brązowy medal z Niemcem Markusem Eisenbihlerem o 1,1 pkt.

Po pierwszej serii konkursu na dużej skoczni też nie było rewelacyjnie – Kamil Stoch był czwarty, Dawid Kubacki 5, Piotr Żyła 6, a Maciej Kot 12. W finałowej serii Piotr Żyła oddał najdłuższy skok ze wszystkich zawodników, uzyskując 131 m. i wywalczył brązowy medal, wyprzedzając zaledwie o 0,5 pkt. Norwega Andreasa Stjernena. To największy sukces w karierze skoczka z Wisły. Miejsca pozostałych Polaków – Maciej Kot był 6,. Kamil Stoch – 7, a Dawid Kubacki – 8.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni, który odbył się 4 marca, świetnie rozpoczął Piotr Żyła, który w swojej grupie skacząc 130,5 m uzyskał najlepszy wynik. Następnie pierwsze miejsca w swoich grupach wyskakali Dawid Kubacki (129 m) i Maciej Kot (130,5m), drugi w ostatniej grupie był Kamil Stoch (130,5 m) – przegrał tylko ze Stefanem Kraftem (Austria), niewątpliwie najlepszym skoczkiem tych mistrzostw. Na półmetku mieliśmy 17,2 pkt. przewagi nad Austriakami. W serii finałowej do gry wkroczył wiatr, sędziowie co chwila zmieniali belkę startową, a zawodnicy długo czekali na oddanie skoku. Nie przeszkodziło to Polakom – Żyła i Kubacki w swoich grupach zajmowali 2 miejsca, Maciej Kot był trzeci. Kamil Stoch skacząc jako ostatni zawodnik turnieju uzyskał 124,5 m i przypieczętował zwycięstwo Polaków. Nasza drużyna wyprzedziła Norwegów aż o 25,7 pkt. i Austriaków o 35,3 pkt.

Fot. TVP Sport

Wielki triumf polskich lekkoatletów na HME w Belgradzie – 12 medali i wygrana w klasyfikacji drużynowej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca zakoń­czyły się w Bel­gra­dzie Halowe Mi­strzo­stwa Eu­ropy w lek­kiej atle­tyce senio­rów. Pol­ska repre­zen­ta­cja zdo­była 12 medali – 7 zło­tych, 1 sre­brny i 4 brą­zowe. W 34­-oso­bo­wej eki­pie było 5 zawo­dni­ków z na­szych klu­bów. Naj­le­piej spi­sali się: Tomasz Jasz­czuk (WLKS Nowe Iga­nie), który w skoku w dal zajął 4 miej­sce i Damian Czy­kier (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok), który co pra­wda nie awan­so­wał do fi­nału biegu 60 m przez płotki, ale po­pra­wił swój re­kord ży­cio­wy (7.65), a awans do naj­lep­szej ósemki mi­strzostw prze­grał o 0,002 sekundy.

 

Brązowy medal w biegu na 1500 m zdobyła Sofia Ennaoui, która do niedawna była zawodniczką LKS Lubusz Słubice. Złoty medal w skoku wzwyż wywalczył Sylwester Bednarek (RKS Łódź), którego trenerem od niedawna jest Mariusz Lićwinko z KS Podlasie Białystok. Największym rozczarowaniem był brak awansu do finału Kamili Lićwinko (KS Podlasie Białystok), ale na usprawiedliwienie można dodać, że start w tych mistrzostwach nie był tegorocznym priorytetem zawodniczki. Miała opóźnienia w treningach i niewiele startów. Zdecydowała się na wyjazd do Belgradu po dobrym występie na Lotos Cup, podczas którego skoczyła 1.96 cm. Ale już jej występ na mistrzostwach Polski pokazał, że Kamila nie jest w ustabilizowanej formie. Podobnie można powiedzieć o Karolinie Kołeczek (MUKS Junior Wisła Sandomierz), która również nie zakwalifikowała się do finału. Nasza płotkarka dokonała w swojej karierze sportowej diametralnej zmiany – przeniosła się do Anglii, zmieniła trenera i szykuje formę na ME w Londynie. W pchnięciu kulą reprezentowało Polskę 3 kulomiotów, wśród nich był Rafał Kownatke z naszego klubu LKS Ziemi Puckiej Puck – niestety w kwalifikacjach uzyskał tylko 19.28, a trzeba było pchać powyżej 20 metrów.

Dwanaście medali zdobytych przez polskich lekkoatletów to wyrównanie najlepszego wyniku w historii halowych mistrzostw Europy. Poprzednio tak bogaty dorobek Biało-Czerwoni osiągnęli w Rotterdamie w 1973 roku. Przed dwoma laty w Pradze polscy lekkoatleci zdobyli 7 medali, ale tylko jeden złoty.

Złote medale w Belgradzie zdobyli: Piotr Lisek (OSOT Szczecin) w skoku o tyczce, Sylwester Bednarek (RKS Łódź) w skoku wzwyż, Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno), który ustanowił w pchnięciu kulą absolutny rekord kraju 21.97 m, Adam Kszczot (RKS Łódź) w biegu na 800 m, Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) w biegu na 1500 m oraz obie nasze sztafety – kobiet i mężczyzn – na 4x400m. Srebrny medal w biegu na 400 m wywalczył Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław). Brązowe medale zdobyli: Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) w skoku o tyczce, Sofia Ennaoui (MKL Szczecin) w biegu na 1500 m, Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) w biegu na 60 m i Justyna Święty (AZS AWF Katowice) w biegu na 400 m.

Na zdjęciu Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie),
fot. PZLA

OOM Małopolska 2017 w sportach zimowych – dominacja naszych zawodników w skokach i kombinacji norweskiej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 26-27 lutego w Za­ko­pa­nem, na dużej Kro­kwi i na tra­sach bie­go­wych miej­sco­wego COS, roze­grano za­wody Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży w sko­kach nar­ciar­skich i kom­bi­na­cji nor­we­skiej w kate­go­riach Junior A i Junior B. W skokach nar­ciar­skich zawo­dnicy z na­szych klu­bów zdo­byli łącznie 13 medali – 6 zło­tych, 4 sre­brne i 3 brą­zowe me­dale, w kom­bi­na­cji nor­wes­kiej tych me­dali było 11 – 6 złotych i 5 brą­zo­wych.Sko­czko­wie rywa­li­zo­wali w dwóch kon­kur­sach indy­wi­du­al­nych na Wiel­kiej Krokwi HS-134 i kon­kur­sie dru­ży­no­wym. Kom­bi­na­to­rzy – kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 10 km (Junior A) i 7,5 km (Junior B) oraz w sprin­cie czyli kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 5 km (Junior A) i 3,5 km (Junior B) oraz w konkursie drużynowym.

 

W pierwszym konkursie skoczków narciarskich w kat. Junior A bez­kon­ku­ren­cyjny oka­zał się Domi­nik Kaste­lik z klubu SS-R LZS Sokół Szczyrk, który po skokach na odle­głość 136,5 oraz 134,5 metra o ponad 70 pun­któw poko­nał swojego klu­bo­wego kolegę – Dawida Krupę. W kategorii Junior B rywalizację zdominowali zawodnicy klubu WSS Wisła, którzy wywalczyli wszystkie miejsca na podium, a bezkonkurencyjny okazał się Paweł Wąsek, który w pierwszej serii uzyskał 134,5 metra, w drugiej wylądował na 130 metrze i tym samym o prawie 60 punktów pokonał Tomasza Pilcha, który skoczył 119,5 oraz 117 metrów. Natomiast brązowy medal zdobył Bartosz Czyż, który uzyskał 118,5 oraz 115 metrów.

W drugim konkursie wśród Juniorów A ponownie najlepszy był Dominik Kastelik, który tym razem swojego kolegę klubowego Dawida Krupę pokonał o 51,2 punkty. Wśród Juniorów B zawody wygrał ponownie Paweł Wąsek z WSS Wisła, (127 i 135 m), wyprzedzając swojego klubowego kolegę Bartosza Czyża, brązowego medalistę pierwszego konkursu.

W konkursie drużynowym w kategorii Junior A zwyciężyła pierwsza reprezentacja województwa śląskiego w składzie: Jakub Jurosz (WSS Wisła), Dominik KastelikDawid Krupa (SS-R LZS Sokół Szczyrk), brązowy medal zdobyła druga reprezentacja woj. śląskiego w składzie: Paweł Stwora (LKS Klimczok Bystra) oraz Mateusz DyrczPaweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice)

Natomiast w kategorii Junior B zwyciężył klub WSS Wisła – Bartosz Czyż, Paweł WąsekTomasz Pilch, brązowy medal wywalczyli zawodnicy LKS Klimczok Bystra – Kacper Konior, Piotr KudziaSzymon Pawłowski.

W kombinacji norweskiej w kategorii Junior A Paweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice) prowadził po skokach i uzyskał najlepszy czas biegu na 10 km, a tym samym wywalczył złoty medal, brązowy zdobył jego klubowy kolega – Mateusz Dyrcz. Takie same medale wywalczyli ci zawodnicy na dystansie sprinterskim.

Wśród Juniorów B triumfował lider po skokach, Piotr Kudzia (LKS Klimczok Bystra), który przekroczył linię mety biegu na 7,5 km minutę przed srebrnym medalistą, trzecie miejsce zajął Kacper Konior kolega klubowy zwycięzcy. Piotr KudziaKacper Konior wywalczyli tego samego koloru krążki na dystansie sprinterskim.

Na zdjęciu: Dominik Kastelik i Paweł Wąsek z WSS Wisła,
fot. Bartosz Leja

26 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na OOM Małopolska 2017 w biegach narciarskich

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach od 25 lutego do 1 marca na tra­sach COS w Zako­pa­nem w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pi­ady Mło­dzieży Mało­pol­ska 2017 w spor­tach zimo­wych rywa­li­zo­wano w bie­gach nar­ciar­skich. Pier­wszą kon­ku­ren­cją był sprint tech­niką kla­sy­czną, nastę­pnie od­były się biegi łączone i na dys­tan­sach oraz sprint dru­ży­nowy. Star­to­wali Junio­rzy i Juniorki A i B. Łącznie zawo­dnicy z klu­bów naszego Zrze­sze­nia zdo­byli 26 medali – 11 złotych, 8 srebrnych i 7 brą­zo­wych. Naj­lep­szym zawo­dni­kiem całych zawo­dów był Mate­usz Hara­tyk z NKS Trój­wieś Bes­ki­dzka, który zdo­był 4 złote medale w kate­gorii Junior A.

W sprincie techniką klasyczną wśród Juniorek A najlepsza okazała się Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna, a brązowy wywalczyła Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka. Po złoto w kategorii Juniorka B sięgnęła Monika Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
Najlepszym Juniorem A okazał się Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka, trzecie miejsce zajął jego klubowy kolega – Wojciech Fojcik. W kategorii Junior B. srebrny medal wywalczył Krzysztof Puda z LKS Klimczok Bystra.
26 lutego na trasach COS Zakopane Juniorzy A i B oraz Juniorki A i B rywalizowali w biegu łączonym i na dystansach. Juniorzy A mieli do pokonania 10 kilometrów klasykiem i 10 kilometrów łyżwą. Po złoto sięgnął Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka. Juniorki A startowały na dystansie 5 km techniką klasyczną i 5 km techniką dowolną. Najlepsza okazała się Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka, srebrną medalistką została Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna (+ 52,0 sek).

Juniorzy B rywalizowali w biegu indywidualnym na 7,5 kilometra techniką klasyczną. Wygrał Marek Welusz z SS-R LZS Sokół Szczyrk, a trzeci był Jan Żółkiewski z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
Juniorki B startowały w biegu indywidualnym na 5 kilometrów techniką klasyczną. Złoty medal zdobyła Klaudia Pytel z SS-R LZS Sokół Szczyrk, która o 8,1 sekundy wyprzedziła Monikę Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
28 lutego rywalizowano techniką dowolną na skróconych dystansach – od 5 do 7,5 kilometrów. Juniorzy A mieli do pokonania 7,5 kilometra. Trasę najszybciej przebiegł Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka, który uzyskał czas o 21,5 sekundy lepszy od Łukasza Bachledy z KS Obidowiec Obidowa. Skład podium uzupełnił Wojciech Fojcik z NKS Trójwieś Beskidzka (+ 34,3 sek).

Juniorki A biegły 5 kilometrów. Wygrała Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka, a trzecia była Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna.

Wśród Juniorów B na dystansie 5 kilometrów triumfował Marek Welusz z SS-R LZS Sokół Szczyrk. Juniorki B też startowały w biegu na 5 kilometrów. Brązowy medal wywalczyła Weronika Kaleta z LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany.
Ostatnią konkurencją OOM w narciarstwie klasycznym były sztafety sprinterskie, rozgrywane techniką klasyczną. W kategorii Junior A zwyciężyła ekipa NKS Trójwieś Beskidzka (Wojciech Fojcik i Mateusz Haratyk), srebro dla KS Obidowiec Obidowa (Kacper Goździak i Łukasz Bachleda)
Wśród Juniorów B srebrny medal wywalczyli biegacze MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski (Bartosz Głaz i Jan Żółkiewski). Wśród Juniorek A srebro zdobyła drużyna UKS Hubal Białystok (Magda Kułakowskia i Agata Dakowicz), a wśród Juniorek B srebro dla MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski (Katarzyna Sendecka i Monika Skinder), a brąz dla LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany (Iwona Piekarz i Weronika Kaleta).

Fot. LOZN

61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce – 9 medali naszych zawodników

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 18-19 lutego w Toruniu odbyły się 61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. W mistrzostwach startowało blisko 300 zawodniczek i zawodników. Rozegrano 30 konkurencji. Medale zdobyli zawodnicy z 35 klubów. Zawodnicy z klubów należących do Zrzeszenia LZS wywalczyli 9 medali – 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Mistrzami Polski zostali: Kamila Lićwinko w skoku wzwyż i Damian Czykier w biegu na 60 ppł oboje z KS Podlasie Białystok, Tomasz Jaszczuk w skoku w dal z WLKS Nowe Iganie i Weronika Grzelak w 5-boju  z LKS Górnik Wałbrzych. Mistrzostwa stały na dość dobrym poziomie, kilku zawodników zdobyło minima na Halowe ME w Belgradzie, niestety były też konkurencje, w których poziom był wręcz „juniorski” np. tyczka kobiet oraz takie, w których startowało zaledwie 3-5 zawodników.

To był nerwowy konkurs dla Kamili Lićwinko. W drugiej próbie skoczyła 1.85, dopiero w trzeciej uporała się z 1.88. Nasza mistrzyni świata w drugim podejściu zaliczyła 1.93 i zdobyła właśnie z takim wynikiem złoto. Drugi raz w tym sezonie lepiej od wskaźnika na halowe mistrzostwa Europy skakał Tomasz Jaszczuk. Zawodnik WLKS-u Iganie Nowe uzyskał w najlepszej próbie 7.92 i zdecydowanie pokonał kolejnych medalistów. W 5-boju Weronika Grzelak z LKS Górnik Wałbrzych jako jedyna przekroczyła 4 tys. punktów (4051 pkt) i ten wynik dał jej złoto. Nerwowo było na starcie finałowego biegu na 60 metrów przez płotki – aparatura pokazała reakcję startową 0.056 Dominika Bochenka. Płotkarz bydgoskiego Zawiszy długo nie mógł pogodzić się z decyzją sędziów (falstart odstrzelili gdy zawodnicy atakowali już drugi płotek) siedząc na linii startu czwartego toru. Po drugim starcie o złoto walczyli Damian Czykier i Artur Noga – mistrzem kraju został ten pierwszy uzyskując 7.80 i pokonując medalistę mistrzostw Europy o 0.04 sekundy.
W ostatnich latach Karolina Kołeczek (MUKS Wisła Junior Sandomierz), nie miała sobie równych w krajowej rywalizacji płotkarek na 60 i 100 m. Sezon halowy 2017 pokazał, że wyrosła jej w Polsce godna przeciwniczka. Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków)  jest od soboty rekordzistką świata juniorek. Pojedynek płotkarek był ozdobą pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw kraju. Wynik Siciarz – 8,00 s jest najlepszym rezultatem Polki od dziewięciu lat. Najlepszy krajowy rezultat w historii należy od 1980 r. do Zofii Bielczyk – 7,77. Kołeczek uzyskała – 8.06.  Przypomnijmy, że Karolina przed tym sezonem zdecydowała się na diametralną zmianę w swoich przygotowaniach. Wyjechała do Anglii. Tam trenuje w grupie Jerzego Maciukiewicza. Jej rezultat w HMP jest o zaledwie jedną setną sekundy gorszy od rekordu życiowego.

Srebro w biegu na 60 m wywalczył Dominik Kopeć KS Agros Zamość, uzyskując ten sam czas co srebrny medalista – 6.78.
W kuli brąz zdobyła Klaudia Kardasz KS Podlasie Białystok – 16.86. W kuli mężczyzn również brąz wywalczył Rafał Kownatke LKS Ziemi Puckiej Puck, który pchnął 20.11 i wypełnił – jako czwarty Polak w tym sezonie – minimum PZLA na halowe mistrzostwa Europy. Brąz wywalczyła także Paulina Mikiewicz-Łapińska (2:03.87) z KS Podlasie Białystok w biegu na 800 m.
61. Halowe Mistrzostwa Polski były także ostatnim akordem inauguracyjnej edycji Orlen Mityng Tour. Najbardziej wartościowe wyniki cyklu uzyskali Joanna Jóźwik na 800 m (rekord Polski) oraz Piotr Lisek w skoku o tyczce. Na Orlen Miting Tour składały się 2 mitingi w mistrzostwa Polski.

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017” z finałem na Stadionie PGE Narodowym

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Krajowe Zrzeszenie LZS jest jednym z patronów tego turnieju, obok PZPN i SZS. Gamesball to dwustronna gra stołowa piłki nożnej i hokeja. Zasady gry i taktyka gry w gamesball niemal w całości odzwierciedlają grę w piłkę nożną. Tym samym można poznawać i doskonalić umiejętności piłkarskie, tj. zasady gry, taktykę i grę zespołową. Jest przy tym wiele pozytywnych emocji i zabawy. Finał turnieju odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Piłkarskich „Świat piłki” w dniach 7-9 kwietnia 2017. Zapisy do turnieju trwają do 3 marca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.gamesball.pl Ambasadorami turnieju są m.in.: Andrzej Strejlau – trener reprezentacji Polski w piłce nożnej 1989-1993, Władysław Kosiniak Kamysz – przewodniczący Rady Głównej KZ LZS, poseł na Sejm RP, Grzegorz Janik – prezes SZS, poseł na Sejm RP. Jednocześnie główny organizator turnieju Gamesball Sp. z o.o. poszukuje organizatorów turniejów lokalnych i wojewódzkich. Zainteresowani organizacją tych turniejów powinni zapoznać się z prezentacją zamieszczoną na końcu tego tekstu.
I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017 – ma charakter otwarty. Turniej rozgrywany jest wyłącznie w kategorii drużynowej. Każda drużyna składać się będzie z dwóch osób – warunek konieczny jedna z tych osób musi być pełnoletnia. Warunkiem udziału jest zapisanie drużyny przez osobę pełnoletnią na listę zgłoszeniową poprzez formularz internetowy.
W zależności od ilości zapisanych drużyn do turnieju przewiduje się 4 stopniowe eliminacje. Turnieje lokalne przeprowadzone zostaną w miejscowościach, w których zgłosi się najwięcej drużyn. Turnieje te rozegrane zostaną do 19 marca. Turnieje wojewódzkie odbywać się będą zwykle w miastach wojewódzkich. W turniejach wojewódzkich wezmą udział po 3 drużyny z każdego turnieju lokalnego. Turnieje te rozgrywane będą do 2 kwietnia.
Pierwszego dnia turnieju na Stadionie PGE Narodowy – 7 kwietnia 2017 – w turnieju o Puchar Polski wezmą udział zwycięzcy (po trzy drużyny) turniejów wojewódzkich. 8 kwietnia odbędzie się Turniej o Puchar Międzynarodowy, w którym rywalizować będą drużyny reprezentujące poszczególne kraje. 9 kwietnia w finale o Puchar Turnieju „Warsaw Cup 2017 – rywalizować będą 32 zwycięskie drużyny z poprzednich dwóch dni zmagań – po 16 z każdego turnieju. Serdecznie zapraszamy.