Skip to main content

Nasze dziedzictwo

Czy­ta­jąc hi­sto­rię Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych trze­ba pa­mię­tać, że or­ga­ni­za­cja ist­nie­je 70 lat, z cze­go 2/3 jej dzia­łal­no­ści – lata 1946-1989 – przy­pa­da­ją na okres PRL, gdzie wszyst­ko by­ło upo­li­tycz­nio­ne, na­wet sport. Wte­dy więk­szość de­cy­zji do­ty­czą­cych spor­tu wiej­skie­go za­pa­da­ła w War­sza­wie – to par­tyj­ne gre­mia de­cy­do­wa­ły o struk­tu­rach or­ga­ni­za­cyj­nych, o bu­do­wie obiek­tów spor­to­wych i o tym kto ile do­sta­nie pie­nię­dzy. I trze­ba pa­mię­tać o tych pio­nier­skich cza­sach tuż po woj­nie, kie­dy to zmę­cze­ni wo­jen­ną za­wie­ru­chą lu­dzie tę­sk­ni­li za nor­mal­nym ży­ciem, a jed­nym z jego prze­ja­wów by­ło upra­wia­nie spor­tu. Nie po­win­no więc dzi­wić, że już w 1945 mło­dzież roz­gry­wa­ła na pro­wi­zo­rycz­nych bo­iskach me­cze pił­ki noż­nej mię­dzy są­sia­du­ją­cy­mi wsia­mi. Two­rzo­ne przy tej oka­zji gru­py nie­for­mal­ne prze­ra­dza­ły się w pierw­sze ko­ła spor­to­we. Jed­nak od­ra­dza­ją­cy się spon­ta­nicz­nie i ży­wio­ło­wo ruch spor­to­wy nie mógł się zna­leźć poza kon­tro­lą pań­stwa, któ­re by nad nim pa­no­wać wpro­wa­dzi­ło sys­tem spra­woz­daw­czo­ści uję­ty w in­struk­cje. Ale z dru­giej stro­ny to dzię­ki LZS od­kry­to wie­le ta­len­tów spor­to­wych, a wiej­ska kul­tu­ra fi­zycz­na przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju pol­skie­go spor­tu. Speł­ni­ła tak­że ol­brzy­mią ro­lę wy­cho­waw­czą, edu­ka­cyj­ną i spo­łecz­ną, a na Zie­miach Od­zy­ska­nych in­te­gra­cyj­ną.

W „no­wej” Pol­sce, po 1989 roku, LZS też nie mia­ły ła­two, by­ły prze­cież re­lik­tem prze­szło­ści, któ­rą wie­lu chcia­ło wy­ma­zać ze swo­ich ży­cio­ry­sów i z kart historii. Mu­sia­ły przy­sto­so­wać swo­je struk­tu­ry i pro­gram do no­wych wa­run­ków. Na­uczyć się po­zy­ski­wać fun­du­sze w no­wym sys­te­mie fi­nan­so­wa­nia spor­tu, re­kre­acji i tu­ry­sty­ki.

Pa­mię­taj­my o tym, że przez te 70 lat człon­ka­mi tej spor­to­wej or­ga­ni­za­cji by­ły set­ki ty­się­cy osób, a na im­pre­zy i za­wo­dy spor­to­we, fe­sty­ny re­kre­acyj­ne przy­cho­dzi­ło i przy­cho­dzi mi­lio­ny osób.

(Przy opra­co­wa­niu wy­ko­rzy­sta­no in­for­ma­cje za­war­te w książ­kach Sta­ni­sła­wa Drąż­dżew­skie­go Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we, Ra­fa­ła Szu­ber­ta Kul­tu­ra fi­zycz­na w prze­mia­nach wsi pol­skiej w la­tach 1944-1956, w ar­ty­ku­le prof. Eli­giu­sza Ma­ło­lep­sze­go Sport i tu­ry­sty­ka w dzia­łal­no­ści Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w la­tach 1989-2009 za­miesz­czo­ne­go w książ­ce Stan i roz­wój re­gio­nal­ne­go spor­tu i re­kre­acji, Wyż­sza Szko­ła Go­spo­dar­ki w Byd­gosz­czy, Byd­goszcz 2010 oraz książ­kach wy­da­nych przez dzia­ła­czy wo­je­wódz­kich zrze­szeń LZS m.in.: Ma­ria­na Głusz­ka i Ja­nu­sza We­so­łow­skie­go – Wiel­ko­pol­ska, Ry­szar­da Le­cha – Dol­ny Śląsk, Mar­ka Ma­zu­ra – Wo­je­wódz­two łódz­kie, a tak­że w ma­te­ria­łach RG KZ LZS)

Historia-lata 1946-1951.pdf Historia-lata 1976-1989.pdf
Historia-lata 1952-1956.pdf Historia-lata 1990-2016.pdf
Historia-lata 1957-1975.pdf Przewodniczący Zrzeszenia LZS 1948-2021.pdf