Skip to main content

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe to związek stowarzyszeń kultury fizycznej. Jesteśmy ogólnopolską organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast, do którego należy 16 zrzeszeń wojewódzkich, których członkami są gminne i powiatowe zrzeszenia LZS oraz kluby (w tym UKS/ULKS).

Działalność zrzeszenia opiera się na ponad 200 tysiącach sportowców, działaczy sportowych i wolontariuszy, którzy z pasją oddają się działalności w LZS-ach. Co roku organizowane jest kilkadziesiąt tysięcy imprez sportowych i turystycznych o zasięgu krajowym i regionalnym, w których udział bierze miliony uczestników! Wielu z podopiecznych LZS, to czołowi zawodnicy w kraju. W zrzeszeniu swoje kariery zaczynali m.in. Ireneusz Paliński, Andrzej Grubba, Czesław Lang, Ryszard Szurkowski, Michał Kwiatkowski, Adam Małysz, Kamil Stoch, czy Szymon Kołecki. Do dziś zawodnikami LZS są Piotr Żyła, Zbigniew Bródka, czy Kamila Lićwinko.

Krajowe Zrzeszenie, wspólnie ze zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, w ramach realizowanego systemu szkolenia sportowego młodzieży, każdego roku organizuje ponad 20 imprez mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów LZS walczą w różnych kategoriach wiekowych m.in.: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze – wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie. Ponadto dla kadry zrzeszenie organizowane są zgrupowania sportowe. W 2020 roku odbyły się zgrupowania w lekkiej atletyce i w kolarstwie.

Wojewódzkie zrzeszenia organizują setki tysięcy imprez, zlotów, turniejów gminnych i powiatowych, zabaw sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a w ostatnich latach także dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Tylko niektóre z tych imprez osiągają szczebel ogólnopolski, jak np. rozgrywki rodzinne i wielopokoleniowe czy imprezy promujące aktywność fizyczną dorosłych i seniorów np. „Trzymaj formę”, „Bądź aktywny” trzymaj wagę”, czy „Aktywny Senior LZS”. Ponadto od kilku lat w ramach konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim – odbywają się rekreacyjne imprezy sportowe na terenie całego kraju. Tylko w 2020 roku w ramach tego konkursu zrealizowano 41 imprez!

Od 1997 roku Zrzeszenie otrzymuje także wsparcie finansowe od państwa na tzw. Wiodące Ludowe Kluby Sportowe – WLKS. Liczba WLKS stopniowo się powiększa – w 1997 roku było ich 74 i 12 dyscyplin, w 2016–237, a w 2020 już 256. Program obejmuje ponad 4700 zawodników uprawiających bez mała każdą dyscyplinę sportową.

Również od 1997 w Zrzeszeniu istnieją „Internaty Sportowe”, dziś znane pod nazwą Ośrod­ki Szko­le­nia Spor­to­we­go Mło­dzie­ży LZS. Ob­ję­to w nich szko­le­niem naj­bar­dziej uta­len­to­wa­ną mło­dzież upra­wia­ją­cą sport w Lu­do­wych Klu­bach Spor­to­wych. Warunkiem otrzymania statusu OSSM jest osiągnięcie przez zawodników wysokiego poziomu sportowego. W 2020 roku takich ośrodków było łącznie 65.

Nasza działalność opiera się na dziesiątkach tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, którzy często kosztem własnego czasu wolnego, kosztem rodziny z pasją oddają się działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. Wszędzie zabiegają o pomoc „na sport”. Sportowym i społecznikowskim bakcylem „zarażają” swoje dzieci. Takich elzetesowskich rodzin są tysiące. I to jest nasze dziedzictwo.