Skip to main content

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w systemie sportu młodzieżowego

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. Celem SSM jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także wytypowanie zawodników o wysokim potencjale sportowym oraz przygotowanie ich do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych. System Sportu Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia na danym etapie szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej perspektywie czasowej. Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w każdym ze sportów objętych SSM.
Założenia organizacyjne i finansowe „Systemu Sportu Młodzieżowego” są opracowywane corocznie przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu i zatwierdzane do realizacji przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki. System ten, z wieloma korektami, obowiązuje od 1980 roku.
Od 1997 roku, co roku przygotowujemy podsumowanie osiągnięć naszych klubów, a w tym i całego Zrzeszenia, w sporcie młodzieżowym. Robimy to, bo z tych młodych ludzi kiedyś wyrosną dorośli mistrzowie, ale także po to by trenerzy i działacze mogli porównać swoją pracę.
W 1997 roku, w tym współzawodnictwie punktowało 309 klubów, co stanowiło ponad 16% wszystkich klubów (1875). Nasze kluby zdobyły 12% wszystkich punktów. W 2006 roku w systemie sklasyfikowano 2889 klubów, w tym 620 z naszego Zrzeszenia (21,5%), które zdobyły ok. 20% punktów. W 2015 roku sklasyfikowano 3415 klubów, w tym 712 z Zrzeszenia LZS – zdobyły 22,55% wszystkich punktów. W 2020 roku sklasyfikowano 4014 klubów, w tym 736 klubów naszego Zrzeszenia, które łącznie zdobyły 23,22% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe dane z ostatnich kilku lat:

2011_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2012_Udział_Zrzesznia_  LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2013_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2014_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2015_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2016_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2017_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2018_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2019_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2020_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2021_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego

2022_Udział_Zrzeszenia_LZS_w_Systemie_Sportu_Młodzieżowego