Skip to main content

Uczest­ni­cy Igrzysk Olim­pij­ski­ch

Naj­więk­szym ma­rze­niem każ­de­go spor­tow­ca jest udział w igrzy­skach olim­pij­skich, a zdo­by­cie me­da­lu to wpi­sa­nie się do hi­sto­rii świa­to­we­go spor­tu. Me­da­le zdo­by­wa­ne na igrzy­skach olim­pij­skich – let­nich i zi­mo­wych – ce­nio­ne są naj­wy­żej. Mi­strzo­wie olim­pij­scy bu­dzą po­dziw ki­bi­ców i są au­to­ry­te­tem dla mło­dych za­wod­ni­ków. Spo­śród dzie­siąt­ków ty­się­cy spor­tow­ców zwią­za­nych z Lu­do­wy­mi Ze­spo­ła­mi Lu­do­wy­mi w igrzy­skach olim­pij­skich uczest­ni­czy­ło ich po­nad 300. Pierw­szym był An­to­ni Wie­czo­rek, sko­czek nar­ciar­ski z LKS Szczyrk (1952 rok Oslo). Pierw­szy me­dal olim­pij­ski – zło­ty – w hi­sto­rii LZS zdo­był Ire­ne­usz Pa­liń­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów (1960 Rzym) re­pre­zen­tu­ją­cy Ma­zo­vię Cie­cha­nów, a ostat­ni – Wojciech Nowicki z KS Podlasie Białystok w rzucie młotem (Rio de Janeiro 2016). Naj­czę­ściej na­sze Zrze­sze­nie na olim­pia­dach re­pre­zen­to­wa­li za­wod­ni­cy upra­wia­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dys­cy­pli­ny spor­to­we: sko­ki nar­ciar­skie, pod­no­sze­nie cię­ża­rów, za­pa­sy, jeź­dziec­two, lek­ko­atle­ty­ka, ko­lar­stwo, łucz­nic­two, bad­min­ton. War­to jesz­cze wie­dzieć, że w bar­wach KS Wi­sła Ustro­nian­ka, klu­bu na­sze­go Zrze­sze­nia, przez ca­łą swo­ją ka­rie­rę spor­to­wą wy­stę­po­wał Adam Ma­łysz, mul­ti­me­da­li­sta olim­pij­ski, je­den z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nych skocz­ków nar­ciar­skich w hi­sto­rii tej dys­cy­pli­ny, jego „następca” Kamil Stoch wychował się w klubach LZS – LKS Ząb i LKS Poroniec Poronin.

Po­ni­żej li­sta za­wod­ni­ków, uczest­ni­ków igrzysk let­nich i zi­mo­wych, człon­ków lub wy­cho­wan­ków LZS i lista medalistów olimpijskich.

Sportowcy_LZS_olimpijczycy_1952-2020