Skip to main content

Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS – OSSM LZS

W 1997 roku po­wsta­ły w Zrze­sze­niu „In­ter­na­ty Spor­to­we”. Ob­ję­to w nich szko­le­niem naj­bar­dziej uta­len­to­wa­ną mło­dzież upra­wia­ją­cą sport w Lu­do­wych Klu­bach Spor­to­wych. W „in­ter­na­tach” stwo­rzo­no jej opty­mal­ne wa­run­ki szko­le­nio­we, so­cjal­ne i do na­uki. Szko­le­nie pro­wa­dzi­li naj­lep­si tre­ne­rzy. In­ter­na­ty po­wo­ła­ne zo­sta­ły tam, gdzie już byli za­wod­ni­cy za­słu­gu­ją­cy na ob­ję­cie ich tą for­mą po­mo­cy. Naj­waż­niej­szą za­le­tą in­ter­na­tów by­ło to, że za­wod­ni­cy po­zo­sta­wa­li w swo­ich klu­bach, szko­łach i śro­do­wi­sku. W 2003 roku zmie­nio­no ich na­zwę na Ośrod­ki Szko­le­nia Spor­to­we­go Mło­dzie­ży LZS. Za­rów­no In­ter­na­ty Spor­to­we jak i OSSM są do­fi­nan­so­wy­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, warunkiem otrzymania statusu OSSM jest osiągnięcie przez zawodników wysokiego poziomu sportowego. W 2013 roku było ich 60, a w 2014 – 61, w 2015 – 61 , 2016 – 65, 2017 – 75, 2018 – 65, 2019 – 71.

Wykaz_OSSM_LZS_na_2013.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_na_2014.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_na_2015.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_na_2016.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_na_2017.pdf

Wykaz_zawodników_LZS_na_2018.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_na_2019.pdf

Wykaz_OSSM_LZS_Zawodników_na_2020.zip

Wykaz_OSSM_LZS_Zawodników_na_2021.zip

Wykaz_OSSM_LZS_Zawodników_na_2022.zip

Harmonogram Planowanych Działań
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w OSSM LZS w roku 2017.pdf

Wykaz szkolonych zawodników Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w OSSM LZS 2017.pdf