Ple­bi­scy­ty spor­to­we w LZS

Wy­bo­ry naj­lep­szych za­wod­ni­ków Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we ma­ją bo­ga­tą tra­dy­cję. Po raz pierw­szy taki kon­kur­s-ple­bi­scyt na 10 naj­lep­szych spor­tow­ców wsi zor­ga­ni­zo­wa­no na po­cząt­ku 1956 roku (wy­bie­ra­no spor­tow­ców za rok 1955). Ini­cja­to­rem kon­kur­su był Prze­gląd Spor­to­wy — wy­da­nie dla wsi, po li­kwi­da­cji któ­re­go (1957) kon­kurs kon­ty­nu­ował Dzien­nik Lu­do­wy. Wy­bie­ra­no też naj­lep­szych spor­tow­ców wsi na 20–le­cie LZS, 25–le­cie, 40–le­cie, na 50–le­cie przed­sta­wio­no li­stę naj­wy­bit­niej­szych spor­tow­ców i tre­ne­rów w po­szcze­gól­nych dys­cy­pli­nach, na 65–le­cie (2011) po­wsta­ła li­sta 65 naj­lep­szych spor­tow­ców, a na 70-lecie (2016) kolejna.

W 2011 roku wzno­wio­no można powiedzieć na chwilę rocz­ny plebiscyt i za­czę­to wy­bie­rać 10 naj­lep­szych spor­tow­ców LZS, 10 naj­lep­szych tre­ne­rów i 5 na­dziei olim­pij­skich (lata 2010-2012). Ponownie listę 10 najlepszych sportowców utworzono w 2016 roku – wybrała ich Kapituła.
W tych ple­bi­scy­tach jak w lu­strze wi­dać, któ­re dys­cy­pli­ny spor­to­we w po­szcze­gól­nych la­tach przy­no­si­ły LZS naj­więk­sze suk­ce­sy­.

Pobierz:

Lista_zwyciezcow_konkursu-plebiscytu_w_latach_1955-1972

20_najlepszych_sportowcow_wsi_wybranych na_20-lecie_LZS

10_najlepszych_sportowcow_wsi_wybranych na_25-lecie_LZS

10_najlepszych_sportowcow_LZS_na_40-lecie

10_najlepszych_sportowcow_trenerow_i_5_nadziei_olimpijskich_2010

10_najlepszych_sportowcow_trenerow_i_5_nadziei_olimpijskich_2011

10_najlepszych_sportowcow_trenerow_i_5_nadziei_olimpijskich_2012

65_najlepszych_sportowcow_LZS_na_65-lecie_Zrzeszenia