Skip to main content

Wiodące Ludowe Kluby Sportowe – WLKS

Tra­dy­cyj­nie od dzie­się­cio­le­ci Zrze­sze­nie LZS zaj­mu­je zna­czą­cą po­zy­cję w pol­skim spo­rcie. W na­szym sto­wa­rzy­sze­niu zrze­szo­nych jest ponad 5000 klu­bów spor­to­wych, ponad 700 z nich zdo­by­wa co roku punk­ty w pań­stwo­wym sys­te­mie współ­za­wod­nic­twa w spo­rcie mło­dzie­żo­wym. Co roku też naj­lep­sze z tych klu­bów otrzy­mu­ją wspar­cie fi­nan­so­we. Wa­run­kiem otrzy­ma­nia sta­tu­su „WLKS” jest od­po­wied­ni po­ziom spor­to­wy oraz wy­ka­za­nie się współ­pra­cą z sek­cja­mi na­bo­ro­wy­mi i do­bra or­ga­ni­za­cja klu­bu. W 2013 roku ta­kich klu­bów było 219, w 2014 – 232, w 2015 – 235, w 2016 – 237, w 2017 – 230, w 2018 – 256, w 2019 – 233, w 2020 – 256, w 2021 – 227. Po­ni­żej ich li­sty­.

Wykaz_WLKS_na_2013

Wykaz_WLKS_na_2014

Wykaz_WLKS_na_2015

Wykaz_WLKS_na_2016

Wykaz_WLKS_na_2017

Wykaz_WLKS_na_2018

Wykaz_WLKS_na_2019

Wykaz_WLKS_na_2020

Wykaz_WLKS_na_2021

Wykaz_WLKS_na_2022

Wykaz_WLKS_na_2023

Skip to content