Skip to main content

Statut KZLZS

Sta­tut to naj­waż­niej­szy we­wnętrz­ny do­ku­ment or­ga­ni­za­cji – jego „kon­sty­tu­cja”. To pi­sem­ne po­twier­dze­nie in­for­ma­cji o za­sa­dach dzia­ła­nia sto­wa­rzy­sze­nia. I wraz z in­ny­mi wy­mie­nio­ny­mi w nim usta­wa­mi wy­zna­cza gra­ni­ce i sta­no­wi ba­zę, na któ­rej sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi swo­ją ak­tyw­ność. Okre­śla pra­wa i obo­wiąz­ki człon­ków, oraz re­gu­lu­je wy­bór władz i usta­la ich kom­pe­ten­cje.

W za­łącz­ni­ku „Tekst Jed­no­li­ty Sta­tu­tu Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we”.

Statut KZ LZS

Skip to content