Skip to main content

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim

Kontakt:
ul. Wyszyńskiego 38
66-400 Gorzów Wlkp.
Jan Graliński – tel.: 607 981 347, e-mail: jan.gralinski@gmail.com
Zdzisław Butrym – tel.: 607 981 361, e-mail: zibu@op.pl, zibu61@gmail.com


Władze Lubuskiego Zrzeszenia LZS w Gorzowie Wielkopolskim
Najwyższą władzą jest Wojewódzki Zjazd Delegatów, który odbywa się co 4 lata. Wybiera on Prezesa, Radę Wojewódzką oraz Komisję Rewizyjną. Rada liczy 11 członków.
Prezesem Lubuskiego Zrzeszenia LZS jest Jan Graliński.
Wiceprezesami są: Zdzisław Butrym i Ryszard Chustecki,
funkcję sekretarza pełni Rafał Głuszek, a skarbnika Jacek Zagozda.

Hi­sto­ria Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS
Wo­je­wódz­two Lu­bu­skie po­wsta­ło w wy­ni­ku re­or­ga­ni­za­cji ad­mi­ni­stra­cyj­nej pań­stwa w 1999 roku z po­wia­tów wo­je­wództw go­rzow­skie­go, lesz­czyń­skie­go i zie­lo­no­gór­skie­go. Re­gion zo­stał te­re­nem dzia­ła­nia Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS, któ­re swo­ją sie­dzi­bę mia­ło w Zie­lo­nej Gó­rze, a obec­nie ma w Go­rzo­wie Wlkp. Hi­sto­ria po­wsta­wa­nia pierw­szych klu­bów spor­to­wych dzia­ła­ją­cych na te­re­nie wiej­skim się­ga 1947 r. Or­ga­ni­za­cja po­sia­da wła­sny sztan­dar ufun­do­wa­ny przez Ko­mi­tet Or­ga­ni­za­cyj­ny pod pa­tro­na­tem po­sła Jó­ze­fa Zy­cha.

Dane statystyczne
Obecnie do lubuskiego  Zrzeszenia należy ponad 8300 osób (zrzeszonych w 362 jednostkach organizacyjnych, w tym  ponad 300 to kluby, UKS i ULKS), ponad połowa nie przekroczyło 18 roku życia. Zrzeszenie organizuje co roku ok. 4,5 tysiące imprez sportowych i turystycznych, w których uczestniczyło ponad 245 tysięcy osób.
Do wiodących dyscyplin sportu w lubuskiej organizacji należą: piłka nożna, lekkoatletyka, kolarstwo, zapasy, saneczkarstwo.

Najlepsze kluby:
UKS Nowiny Wielkie
MLKS Agros Żary
ZLKL Zielona Góra
LKS Trasa Zielona Góra
ULKS Uczniak Szprotawa
LKS Lubusz Słubice
LLKS Osowa Sień
BKS Gorzów Wlkp.
MGLKS Orlęta Trzciel
LKS POM Strzelce Krajeńskie

Najbardziej znani zawodnicy startujący w barwach LZS lub jego wychowankowie:
Paweł Czapiewski – lekkoatleta, biegał głównie 800 m, ale też 1500, sześciokrotny mistrz Polski, jego największe osiągnięcia to brązowy medal na MŚ i halowe mistrzostwo Europy. Olimpijczyk z Pekinu.
Zbigniew Spruch – kolarz, wychowanek LKS Trasa Zielona Góra, od 1992 r. zawodowiec. Wygrał Tour de Pologne w 1995 r., olimpijczyk z Atlanty i Sydney, wicemistrz świata w 2000 r.
Lech Piasecki – jeden z najlepszych polskich kolarzy lat 80-tych XX w. Startował na szosie i Torze. Reprezentował Orlęta Gorzów Wlkp., w 1985 roku przeszedł na zawodowstwo. Mistrz świata amatorów i torowy mistrz świata zawodowców, wygrał Wyścig Pokoju, pięć etapów Giro d’Italia. W 1985 roku wygrał plebiscyt „PS” na najlepszego sportowca Polski.
Ze­non Ja­sku­ła – je­den z naj­lep­szych pol­skich ko­la­rzy. Re­pre­zen­to­wał Or­lę­ta Go­rzów Wlkp., w 1990 roku prze­szedł na za­wo­dow­stwo. Star­to­wał tak­że sied­mio­krot­nie w Giro d’I­ta­lia, dwu­krot­nie w Vu­el­ta a Espa­ña, zdo­był wi­ce­mi­strzo­stwo olim­pij­skie (Seul – 1988) i wi­ce­mi­strzo­stwo świa­ta (1989) w dru­ży­no­wym wy­ści­gu szo­so­wym na 100 km. Po­nad­to re­pre­zen­to­wał Pol­skę dwu­krot­nie w in­dy­wi­du­al­nym wy­ści­gu szo­so­wym mi­strzostw świa­ta oraz dwu­krot­nie w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na 100 km. Za­jął trze­cie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej Tour de Fran­ce (1993).
Iwona Matkowska – zapasy MLKS Agros Żary, obecnie zawodniczka Grunwaldu Poznań. Brązowa medalistka MŚ, w mistrzostwach Europy zdobyła jeden złoty, jeden srebrny i 3 brązowe medale. Na MŚ w 2014 roku kategorii 48 kg sięgnęła po tytuł wicemistrzyni świata. Na IO w Londynie była 7.
Monika Michalik – zapasy Orlęta Trzciel, obecnie Grunwald Poznań. 9-krotna mistrzyni Polski, 2 brązowe medale na MŚ, 3 złote, 3 srebrne i 3 brązowe medale ME. Olimpijka z Pekinu i Londynu. Brązowa medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w kat. 63 kg.
Ka­ro­li­na Ty­miń­ska – lek­ko­atlet­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w wie­lo­bo­jach. Uczest­nicz­ka igrzysk olim­pij­skich – w 2008 roku za­ję­ła siód­me miej­sce, w 2012 nie ukoń­czy­ła kon­ku­ren­cji. Dwa razy star­to­wa­ła w mi­strzo­stwach świa­ta oraz mi­strzo­stwach Eu­ro­py. Wie­lo­krot­na me­da­list­ka mi­strzostw Pol­ski se­nio­rów. Star­to­wa­ła w bar­wach ZLKL Zie­lo­na Gó­ra. Obec­nie SKLA So­pot.