Skip to main content

XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS – Mieczysław Kazimierz Baszko nowym prezesem Krajowego Zrzeszenia LZS

27 listopada w siedzibie PKOl w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Prezesem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS wybrany został poseł Mieczysław Kazimierz Baszko – przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia LZS. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Katarzynę Choroś (woj. mazowieckie). Wybrano także Radę Główną, w której znalazło się 16 osób. W Zjeździe uczestniczyło 105 delegatów, na 109 uprawnionych do głosowania.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Główna nie zdołała wybrać swojego Zarządu, który pokieruje pracami Zrzeszenia w rozpoczynającej się kadencji. Następne posiedzenie Rady odbędzie się w Uniejowie (10-12 grudnia) podczas podsumowania działalności Krajowego Zrzeszenia LZS w 2021 roku.

Zjazd przyjął program działania na kolejną kadencję (2021-2024) i zatwierdził zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia. Z ważniejszych zmian statutowych należy wymienić zmiany w nazewnictwie organów Zrzeszenia – Przewodniczący RG KZ LZS to obecnie – Prezes, a Prezydium RG KZ LZS – to obecnie Zarząd RG KZ LZS. Obrady Zjazdu prowadził Krzysztof Piasek, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.

1. Poczet Sztandarowy, od prawej Magdalena Jańczak (woj. pomorskie), Konrad Gwóźdź (woj. łódzkie) i Anna Kasprzyk (woj. opolskie).
2. Sala obrad w siedzibie PKOl

Po sesji roboczej sprawozdanie z działalności za mijającą kadencję wygłosił ustępujący prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Podziękował za współpracę wszystkim członkom Rady Głównej i wszystkim zrzeszeniom wojewódzkim, pracownikom Biura KZ LZS. Za trzy najważniejsze rzeczy, które udało się w kadencji 2016-2020 zrealizować uznał: modernizację COS w Mielnie (w tym miejscu za zaangażowanie podziękował przewodniczącemu Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Jarosławowi Rzepie), pozyskanie stałego sponsora dla KZ LZS – firmy brokerskiej Mentor oraz wdrożenie nowoczesnych technologii – nowa strona www, Facebook. Poinformował również o wznowieniu działalności międzynarodowej – w tym roku nasz przedstawiciel uczestniczył w podsumowania programu „The Move Week” ISCA – organizacji, której jesteśmy członkami założycielami. Poszerzyliśmy naszą współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim, przy którym została powołana Komisja Sportu Wiejskiego, wspólnie zorganizowaliśmy Kongres Sportu Wiejskiego. W Sejmie powołany został poselski Zespół LZS, który liczy 19 osób. Podziękował także Ministerstwu Sportu i Turystki za współpracę. Zaapelował o to, by bardziej odważnie łączyć doświadczenie starszych działaczy i energią młodości, szkolić następców by mogli kontynuować tradycję LZS. Podziękował Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS za projekt Muzeum Sportu Wiejskiego.

Decyzją Zjazdu Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorowany został tytułem Honorowego Prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS.

1. Ustępujący prezes Władysław Kosiniak-Kamysz wygłasza sprawozdanie za lata 2016-2020. 2. Prezydium Zjazdu

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Marek Cisek, który na zakończenie swojego wystąpienia wnioskował o udzielenia absolutorium ustępującym władzom, które zostało uchwalone jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Komisji Mandatowej Stefan Długosz poinformował, że chęć kandydowania na prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS wyraziło dwóch kandydatów – Marek Mazur, przewodniczący Łódzkiego Zrzeszenia LZS i Mieczysław Kazimierz Baszko, przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia LZS, na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej także zgłosiło się dwóch kandydatów – Katarzyna Choroś z woj. mazowieckiego i Grzegorz Wasielewski z woj. wielkopolskie. W tej sytuacji wybory odbyły się w sposób tajny. Zanim do nich doszło kandydaci na te funkcje mieli „swoje 5 minut”, w trakcie których mogli do swoich kandydatur przekonać delegatów.

Kandydaci na prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS mieli „swoje 5 minut”, w trakcie których mogli do swoich kandydatur przekonać delegatów

Po ogłoszeniu wszystkich wyników wyborów przystąpiono do mocno spóźnionej sesji uroczystej, podczas której wręczono odznaczenia i medale oraz swoje wystąpienia mieli goście (dziękujemy im za cierpliwość).

Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Prezydenta RP, doradca Paweł Sałek, który był kiedyś, jak powiedział, członkiem klubu LZS – Makovia Maków – gdzie uprawiał piłkę nożną. Przekazał delegatom pozdrowienia od Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest wielkim sympatykiem sportu. Przypominał też, że Prezydent powołał do Rady Młodzieży reprezentanta LZS (Konrad Gwóźdź, wiceprzewodniczący Łódzkiego Zrzeszenia LZS). Pan Prezydent nadał 3 odznaczenia państwowe działaczom LZS. Następnie wręczył Andrzejowi Matejskiemu (woj. podkarpackie) Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Srebrne Krzyże Zasługi mieli także otrzymać Józef Wisz (woj. podkarpackie) i Piotr Gilewski (woj. podlaskie), którzy niestety z powodu osobistych nie mógł przybyć na Zjazd – odznaczenie zostaną wręczono przy innej okazji.

1. Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek wręcza Andrzejowi Matejskiemu (woj. podkarpackie) Złoty Krzyż Zasługi, 2. Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Angelika Głowienka odczytuje list skierowany do delegatów przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka

Następnie Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Angelika Głowienka odczytała list skierowany do delegatów przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, w którym m.in. czytamy: „Realizowane przez LZS zadania są często jedyną propozycją w zakresie aktywności fizycznej, z której mogą skorzystać mieszkańcy terenów wiejskich. Działania publiczne w tym obszarze są ważne dla Ministra Sportu i Turystyki. Potrzebujemy odpowiedzialnych partnerów, którzy dysponując potencjałem oraz narzędziami, mogą rozwijać aktywność fizyczną na terenach wiejskich oraz budować świadomość znaczenia kultury fizycznej dla człowieka. (…) Uważam, że potencjał jakim dysponują Ludowe Zespoły Sportowe można wykorzystać w jeszcze większym stopniu, co pozwoli w sposób profesjonalny wytworzyć nowy impuls aktywizacyjny do systematycznego zwiększania uczestnictwa polskiego społeczeństwa w sporcie oraz zachęcenia do aktywności fizycznej jak największej liczby obywateli. (…) Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę, jestem również przekonany, że dzisiejszy wybór stanie się ważnym elementem w procesie budowy i wdrażania współczesnego – europejskiego wymiaru pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu w Polsce”.

Minister Sportu przyznał odznaki za Zasługi dla Sportu, które w jego imieniu wręczał prezes Mieczysław Kazimierz Baszko – otrzymali je: Adam Chlebowski (woj. podkarpackie) – Złota Odznaka Za Zasługi dla Sportu, Robert Górlaczyk (woj. podlaskie) i Józef Kornatowski (woj. podkarpackie) – Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Sportu i Katarzyna Urbanek (woj. podlaskie) – Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Sportu.

1. Nowy Prezes KZ LZS Mieczysław Kazimierz Baszko wręcza odznaki za Zasługi dla Sportu. 2. Władysław Kosiniak-Kamysz z medalem „100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego”, obok prezes PKOl Andrzej Kraśnicki

Kolejnym mówcą był prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, który powiedział m.in.: „Jesteście członkiem Wielkiej Rodziny Olimpijskiej. Dziękuję Wam za to co robicie dla polskiego sportu, wspieracie polski sport w samorządach i sejmie. W Komisji Sportu Wiejskiego przy PKOl ofiarnie pracują wasi przedstawiciele, wspólnie udało się nam zorganizować Kongres Sportu Wiejskiego. Działalność na rzecz sportu to wasza pasja, często realizowana kosztem waszego czasu wolnego dla rodziny. A dzisiejsi kandydaci, którzy walczą o przywództwo w LZS to nie są ludzie z przypadku, to osoby od lat związane z waszym środowiskiem, którzy już wiele dla niego zrobili – a to nie jest takie powszechne zjawisko w świecie sportu. Polski Komitet Olimpijski zawsze może liczyć na wasze wsparcie”.

Zarząd PKOl przyznał Krajowemu Zrzeszeniu LZS medal za „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Medale „100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego – otrzymali: Władysław Kosiniak-Kamysz, Zbigniew Klęk (trener kolarstwa), Wiktor Pyk (trener łucznictwa) i Grzegorz Wasielewski (woj. wielkopolskie).

Głos zabrał również Wiceprezes PZPN Adam Kazimierczak, który m.in. powiedział: „Spędziłem z wami kilka godzin, widzę jakie problemy was nurtują, ale też widzę, że jesteście jedną wielką rodziną i te 75-lat działalności to nie koniec, jeszcze wiele wspólnie osiągnięcie”. Następnie odczytał krótki list od prezes PZPN Cezarego Kuleszy, w którym czytamy m.in.: „Stanowicie Państwo wyjątkowe środowisko, wyjątkowych ludzi, pasjonatów, działaczy i społeczników działających na podstawowym, lokalnym szczeblu piramidy sportowej. Dzięki waszym inicjatywom można promować kulturę fizyczną wśród amatorów oraz najmłodszych adeptów sportu. (…) To dzięki LZS pierwsze kroki stawiły wybitne postacie polskiego sportu. Jestem przekonany, że w polskich miastach gminach, małych środowiskach są ludzie którzy pokochają sport i będą spełniać swoje marzenia”.

Kolejnym punktem Zjazdu było wręczanie medali 75-lecia LZS. Otrzymali je: wszyscy członkowie ustępującej Rady Głównej KZ LZS i Głównej Komisji Rewizyjnej, wszystkie wojewódzkie zrzeszenia oraz następujące osoby: Michał Dziubak (woj. mazowieckie), Iwona Derlatka (Wiadomości Sportowe), Iwona Kusińska-Kania (Biuro RG KZ LZS), Bogusław Brzozowski (Biuro KZ), starosta częstochowski Krzysztof Smela.

1. Goście Zjazdu., 2. Głosowań tej soboty było sporo

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowy prezes Rady Głównej Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierza Baszko, który m.in. powiedział: „Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie przez Państwa zaufaniem i wybór na Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Bardzo dziękuję za wsparcie, za ciekawe rozmowy, za spotkania, za uśmiechy, za życzliwość, za drobne przyjazne gesty sympatii. Bez tego byłoby mi na pewno trudniej działać na rzecz Polski! Ale wiem, że jesteście Państwo ze mną i to wsparcie daje mi siły do dalszej pracy”.

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Honorowy Przewodniczący KZ LZS Roman Jagieliński, Honorowy Członek KZ LZS Ryszard Lech, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher, Dariusz Klimczak, poseł na Sejm, Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4Sport, przedstawiciel firmy Eco-Harpoon Recycling Marek Murmyło, Jarosław Szymański, dyrektor Oddziału Warszawa firmy brokerskiej Mentor sponsora KZ LZS.

List do delegatów przysłała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Skład Rady Głównej KZ LZS wybrany na XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS:

Mieczysław Kazimierz Baszko – woj. podlaskie – przewodniczący, członkowie: Andrzej Cywiński (woj. dolnośląskie), Jerzy Wysocki (woj. kujawsko-pomorskie), Józef Poterucha (woj. lubelskie), Ryszard Chustecki (woj. lubuskie), Marek Mazur (woj. łódzkie), Jacek Kucybała (woj. małopolskie), Mirosław Adam Orliński (woj. mazowieckie), Anna Kocińska-Scholz (woj. opolskie), Józef Krzywonos (woj. podkarpackie), Jan Zalewski (woj. podlaskie), Piotr Klecha (woj. pomorskie), Jacek Staniewski (woj. śląskie), Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie), Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie), Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie) i Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie).

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS wybrany na XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS:

Katarzyna Choroś – woj. mazowieckie – przewodnicząca, zastępcy przewodniczącej: Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie) i Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie), sekretarz Anna Kasprzyk (woj. opolskie), członkowie: Janusz Wilczek (woj. lubelskie), Mieczysław Gwiazda (woj. dolnośląskie), Grzegorz Garbaciak (śląskie).