Skip to main content

Uwaga kluby! Najczęstsze przyczyny formalne odrzucenia wniosków w Programie „KLUB”

7 kwietnia o godz. 13 ruszy nabór wniosków do Programu „KLUB”. W ubiegłym roku dofinansowanie z tego programu otrzymało ponad 5100 klubów. Niestety odrzuconych wniosków było aż 1706! Przypominamy, że w Programie „KLUB” można odrzucić wniosek tylko ze względów formalnych, czyli niewłaściwego wypełnienia go. Poniżej przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych uchybień formalnych, z powodów których wniosek został odrzucony. Przeglądajcie każdą kartkę dołączanych dokumentów i uważnie sprawdzajcie dane wpisywane do wniosku. Wiemy, że są to dla Was ważne pieniądze. Powodzenia!!!

Najczęściej popełniane błędy wnioskodawców:

  1. Brak danych: imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu na zaświadczeniu sporządzonym na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (brak możliwości weryfikacji osób upoważnionych do reprezentacji klubu).
  2. Brak nazwiska drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zgodnie z zapisem w statucie).
  3. Brak dodatkowej informacji o kwocie otrzymanych dotacji ze środków publicznych w ostatnim roku obrachunkowym. Często kwota podana w sprawozdaniu finansowym różni się od tej podanej we wniosku.
  4. Brak sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Według ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. CIT-8 nie jest sprawozdaniem finansowym.
  5. Brak upoważnienia dla osób uprawnionych do reprezentowania.
  6. Wniosku nie mogą składać związki stowarzyszeń, tylko kluby sportowe działając w formie stowarzyszenia, a zajęcia sportowe muszą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży do lat 18.
  7. Brak statutu wnioskodawcy (załączonego w formie skanu) — statut musi być załączony w całości, ni tylko jego pierwsza strona.
  8. Brak odpowiedniej liczby trenerów, zgodnie z Programem w klubie jednosekcyjnym i przeznaczeniu całości dofinansowania na prowadzenie szkolenia sportowego wymagane jest dwóch lub więcej szkoleniowców.
  9. Niespójność daty i liczby uczestników zadania pomiędzy programem zadania a zakresem dofinansowania — zakres rzeczowy zadania.
  10. Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w zaświadczeniach wydawanych przez starostwa powiatowe.